Jezici specifični za domen

Jezičke sintakse i meta-modelovanje

Prof. dr Igor Dejanović (igord at uns ac rs)

Kreirano 2020-12-04 Fri 11:15, pritisni ESC za mapu, m za meni, Ctrl+Shift+F za pretragu

Sadržaj

1 Sintakse

1.1 Tehnike i tehnologije za implementaciju DSL-ova

 • Parser generatori/interpreteri
 • Meta-modelovanje
 • Druge tehnike: ontologije, XML tehnologije…

1.2 Konkretna sintaksa

 • Da bi mogram prikazali korisniku potrebna nam je konkretna sintaksa.
 • Konkretna sintaksa definiše “izgled” iskaza na nekom jeziku, odnosno u širem smislu definiše i načine interakcije korisnika sa jezičkim iskazima tj. predstavlja interfejs jezik-korisnik.
 • Iako nam je za jedan jezik dovoljna jedna konkretna sintaksa, možemo ih imati više.
 • Konkretne sintakse mogu biti tekstualne, grafičke, tabelarne, tipa stabla, bazirane na dijalozima …

1.3 Primer istog iskaza upotrebom dve različite konkretne sintakse

RazliciteSintakse.png

1.4 Parsiranje - sintaksna analiza

 • Analiza linearnog zapisa niza simbola na osnovu pravila neke formalne gramatike jezika.
 • Transformacija ulaznog stringa u stablo parsiranja.

1.5 Stablo parsiranja

 • Nastaje iz niske simbola (ulaznog stringa) procesom skeniranja (tokenizacije ili leksičke analize) i parsiranja.
 • Listovi stabla su tokeni prepoznati od strane skenera dok je struktura stabla određena gramatikom jezika.
 • Stablo parsiranja reflektuje sintaksnu strukturu ulaznog stringa na bazi unapred definisane formalne gramatike.

1.6 Stablo parsiranja - Primer

Sorry, your browser does not support SVG.

1.7 Apstraktna sintaksa

 • Određuje pravila validnosti jezičkih iskaza sa stanovišta njegove strukture bez razmatranja konkretne reprezentacije iskaza (konkretne sintakse).
 • Definiše strukture validnih rečenica sa stanovišta jezika.
 • Sadrži koncepte domena, njihove osobine i međusobne relacije.
 • Jezici za definisanje apstraktnih sintaksi jezika se u domenu modelovanja nazivaju meta-meta-modelima*.

1.8 Primer - apstraktna sintaksa jezika za opis konačnih automata

Sorry, your browser does not support SVG.

1.9 Primer - apstraktna sintaksa jezika za jednostavne algebarske izraze

AST-Expression.png

1.10 Stablo apstraktne sintakse

 • Svaki iskaz na datom jeziku se može na apstraktan način opisati stablom apstraktne sintakse (Abstract Syntax Tree).
 • AST je usmereno labelirano stablo gde čvorovi stabla predstavljaju instance koncepata apstraktne sintakse.

1.11 Primer stabla apstraktne sintakse

Sorry, your browser does not support SVG.

1.12 Razlike između stabla apstraktne i konkretne sintakse

 • Stablo konkretne sintakse je bazirano na formalnoj gramatici koja opisuje detalje zapisa u tekstualnom obliku.
 • Stablo apstraktne sintakse sadrži suštinu jezičkog iskaza.
 • Možemo imati više gramatika za isti jezik odnosno jedno stablo apstraktne sintakse možemo zapisati na više različitih načina što rezultuje različitim stablima konkretne sintakse.
 • Primer: Izraz -(4-1)*5/(2+4.67) možemo u postfiksnoj notaciji zapisati kao 4 1 - 5 * 2 4.67 + / -. Ovo će rezultovati različitim stablima parsiranja ali je suština izraza ista i može rezultovati istim stablom apstraktne sintakse.

2 Sekundarna sintaksa

2.1 Sekundarna sintaksa

 • Iako konkretna sintaksa nameće svoja pravila, gotovo uvek postoji određena sloboda koja se ostavlja korisniku i koja omogućava da se mogram koji je isti sa stanoviša apstraktne sintakse (isto stablo apstraktne sintakse) prezentuje na različite načine.
 • Primeri:
  • “Prazni” karakteri kod tekstualnih sintaksi (white-spaces) najčešće nemaju semantičkog značaja pa se mogu koristiti na različite načine (kod se može nazubljivati na više načina).
  • Položaji, boja i veličine simbola kod grafičkih sintaksi najčešće nemaju semantičkog značenja pa korisnik može da iskoristi ove osobine da enkoduje neko svoje značenje.

2.2 Problemi sa sekundarnom sintaksom

 • Sekundarna sintaksa se može koristiti na proizvoljan način.
 • Svaki korisnik razvija svoj stil upotrebe sekundarne sintakse što može prouzrokovati pogrešno ili otežano tumačenje.

Sekundarna.png

Da li su ova dva mograma ista?

2.3 Problemi sa sekundarnom sintaksom

Sekundarna2.png

A sada?

2.4 Moguća rešenja

 • Definisanje stila kodiranja - coding style (kod tekstualnih) koga se pridržavaju svi programeri. Potrebna je određena doza discipline.
 • Smanjenje korisničke slobode - ugrađivanje mogućih elemenata sekundarne sintakse u formalni jezik. Alati će sprečiti neispravnu upotrebu.

2.5 Primer - Python

 • Python koristi identaciju koda za kontrolu toka programa.
 • Jedan od razloga čitljivosti Python koda - svi programeri moraju ispravno da nazubljuju kod.
def inner_from_python(expression):
  retval = None
  if isinstance(expression, types.FunctionType):
    # If this expression is a parser rule
    rule_name = expression.__name__
    if rule_name in __rule_cache:
      c_rule = __rule_cache.get(rule_name)
      if self.debug:
        print("Rule {} founded in cache.".format(rule_name))
      if isinstance(c_rule, CrossRef):
        self.__cross_refs += 1
        if self.debug:
          print("CrossRef usage: {}"
             .format(c_rule.target_rule_name))
      return c_rule
    ...

2.6 Pristupi u realizaciji editora za DSL-ove

 • Projekcione radionice - direktna izmena apstraktne reprezentacije kroz projekciju.

  projekcija.png

 • Bazirane na parserima - izmena se vrši posredno kroz tekst koji se parsira da bi se dobila apstraktna reprezentacija.

  parseri.png

3 Meta-modelovanje

3.1 Model

 • Modelovanje je esencijalno za ljudsku aktivnost jer svakoj akciji prethodi, eksplicitno ili implicitno, kreiranje modela.
 • Modeli mogu biti deskriptivni, ukoliko modeluju postojeći realni sistem, ili preskriptivni (specifikacija) ukoliko predstavljaju “plan” sistema koji treba da se izgradi.
 • Model predstavlja opis, ili specifikaciju sistema i njegovog okruženja kreiran za određenu namenu. Najčešće je model predstavljen kao kombinacija crteža i teksta. Tekst može biti zadat jezikom za modelovanje ili prirodnim jezikom*.

3.2 Model - drugi pokušaj

Model predstavlja pojednostavljenje sistema sa određenim ciljem. Model treba da odgovori na pitanja umesto stvarnog sistema. Odgovori dobijeni od modela moraju da budu isti kao i oni dobijeni od realnog sistema, pod uslovom da se pitanja nalaze u domenu definisanom ciljem modela. Da bi bio koristan, model mora biti jednostavniji za upotrebu od realnog sistema. Da bi se ovo postiglo, mnogi detalji realnog sistema su apstrahovani i izostavljeni. Ovo pojednostavljenje je srž modelovanja.

3.3 Osnovne karakteristike modela

 • Model ne predstavljaju samo crteži i tekstualni opisi. Model može imati materijalnu formu npr. može biti model/maketa aviona, pojednostavljena verzija motora sa unutrašnjim sagorevanjem itd.
 • Apstrakcija i namena, tj. skup pitanja na koje želimo da dobijemo odgovore, su osnovne karakteristike modela.
 • U opštem slučaju, ne možemo očekivati da će model dati potpuno iste odgovore kao modelovani sistem ali možemo očekivati da razlike (greške) budu u projektovanim granicama.

3.4 Meta-model

 • Kada kreiramo model sistema moramo poštovati određena pravila odnosno moramo koristiti određeni jezik za modelovanje.
 • Jezik može biti opšte namene (npr. UML) ili specifičan za domen.
 • Takav jezik predstavlja eksplicitnu specifikaciju korišćene apstrakcije pri modelovanju*.
 • Apstraktna sintaksa datog jezika u svetu modelovanja je takođe predstavljena kao model. Ovakav model nazivamo meta-modelom.
 • Meta-model sadrži koncepte domena, njihove međusobne veze i ograničenja.

3.5 Primer - meta-model jezika za opis konačnih automata

Sorry, your browser does not support SVG.

Apstraktna sintaksa je meta-model

3.6 Operacije koje koristimo pri (meta)modelovanju

 • Apstrakcija
 • Klasifikacija
 • Generalizacija

3.7 Apstrakcija

 • Jedno od osnovnih oruđa ljudskog intelekta.
 • Proces zanemarivanja nebitnih informacija prilikom kreiranja modela.

Sorry, your browser does not support SVG.

3.8 Apstrakcija

If you assume a certain basic knowledge in the audience, you can talk in a language that deals with bigger concepts, and express things in a much shorter and clearer way. This, more or less, is what abstraction is.

3.9 Klasifikacija

 • Objekti realnih sistema, kao i njihovi modeli, se mogu grupisati na osnovu zajedničkih osobina.

Sorry, your browser does not support SVG.

3.10 Token modeli i modeli tipova

 • Prvi ih je definisao Čarls Sanders Pirs.
 • Token modeli:
  • Modeli konkretnih pojedinačnih pojava realnog sveta.
  • Nastaju isključivo procesom apstrakcije.
  • Primer: geografska mapa, maketa aviona…
 • Modeli tipova:
  • Nastaju procesom klasifikacije modela tokena na osnovu zajedničkih osobina.
  • Ovakav model opisuje klasu pojava realnog sveta.

3.11 Generalizacija

 • Predstavlja dalji proces klasifikacije modela tipova na osnovu zajedničkih osobina.
 • Odvija se unutar modela tipova na taj način što se tipovi grupišu u apstraktne koncepte na osnovu zajedničkih osobina. Za tako kreirane koncepte kažemo da generalizuju posmatrani skup koncepata, odnosno posmatrani skup koncepata se nasleđuje iz generalizovanog koncepta.

4 Meta-metamodeli

4.1 Meta-metamodel

 • Kreiranje jezika predstavlja domen sa svojim konceptima i pravilima.
 • Jezik ovog domena (jezik za opis jezika) nazivamo meta-jezikom.
 • Kao što apstraktnu sintaksu bilo kog jezika nazivamo meta-modelom, apstraknu sintaksu meta-jezika nazivamo meta-metamodelom.
 • Meta-metamodelom možemo opisati apstraktnu sintaksu bilo kog jezika pa i meta-jezika. Stoga kažemo da je meta-metamodel samodefinišući.

4.2 MOF

 • MOF (Meta-Object Facility)1 je meta-metamodel i industrijski standard koji se razvija pod okriljem OMG (Object Management Group) konzorcijuma.
 • Predstavlja osnovnu integracionu platformu MDA (Model-Driven Architecture) pravca i omogućava interoperabilnost UML baziranih alata.
 • Nastao je na bazi UML-a i u MOF-u se danas opisuju OMG jezici za modelovanje, između ostalog i UML
 • MOF je podeljen na EMOF (Essential MOF), CMOF(Complete MOF) i SMOF(Semantic MOF).

4.3 EMOF

EMOF.png

4.4 ECore

 • ECore je meta-metamodel čiji je razvoj započeo IBM a kasnije je razvijan u okviru Eclipse EMF (Eclipse Modeling Framework)1 projekta.
 • Baziran na programskom jeziku Java. Pod licencom slobodnog softvera (Eclipse Public License).
 • U osnovi predstavlja efikasnu implementaciju EMOF meta-metamodela.
 • Industrijski standard, dokazan i testiran kroz višegodišnju upotrebu na realnim projektima.

4.5 ECore

EcoreRelations.png

4.6 GOPPRR

 • Ime predstavlja skraćenicu reči koje opisuju osnovne koncepte jezika: G raph, O bject, P roperty, P ort, R ole, R elationship.
 • Vlasnički softver. Okosnica MetaEdit+ alata1. Nastao je od ranijih verzija koje su nosile naziv GOPRR i OPRR2.

4.7 MoRP

 • Razvijen na Katedri za informatiku.
 • Jednostavan - mali broj koncepata.
 • Implementacija u Javi1. U toku port na Python2 (čim se nađe vremena ;) ).

Sorry, your browser does not support SVG.

5 Stek za metamodelovanje

5.1 Stek za metamodelovanje

Sorry, your browser does not support SVG.

5.2 Primer - Mogram, jezik, meta-jezik

Sorry, your browser does not support SVG.