Generisanje programskog koda

Prof. dr Igor Dejanović (igord at uns ac rs)

Kreirano 2019-12-20 Fri 10:47, pritisni ESC za mapu, m za meni, Ctrl+Shift+F za pretragu

Sadržaj

1 Uvod

1.1 Cilj

 • Imamo kreiran DSL i iskaze na njemu (mograme) i šta sada?
 • Krajnji cilj nam je dobijanje izvršivog softvera na bazi naših mograma.

1.2 Semantika jezika

Pragmatični načini definisanja:

 • Transformacija iskaza jezika na jezik sa već definisanom semantikom (kompajleri/generatori koda).
  • DSL → GPL → asemblerski kôd → mašinski kôd → interpretiranje (na procesoru).
  • DSL → GPL → VM code → interpretiranje (na virtuelnoj mašini).
 • Interpretiranje.
  • DSL → interpretiranje
 • Obično se za strukturalne aspekte sistema koristi generisanje koda dok se interpreteri koriste kod aspekata ponašanja.

2 Generisanje koda

2.1 Generisanje koda (kompajliranje)

Sorry, your browser does not support SVG.

2.2 Pristupi u generisanju koda

 • Naivan pristup - kombinovanje fragmenata koda - upotreba komandi print oblika.
 • API bazirano generisanje
 • Inline generisanje
 • Generisanje bazirano na šablonima i obrađivačima šablona - Template Engines.

2.3 Print pristup

 • Generisan kôd se dobija print komandom uz korišćenje spajanja i interpolacije stringova.
 • Koriste se standardni iskazi jezika domaćina za uslove i petlje.
 • Jednostavan pristup ali loše skalira. Kod složenijeg koda koji se generiše čitkost je niskog nivoa.

2.4 print pristup - primer

class Class(object):
  def __init__(self, name, attributes):
    self.name = name
    self.attributes = attributes
    
classes = []
classes.append(Class("Student", 
        [("String", "ime"),
         ("String", "prezime"),
         ("String", "brojIndeksa")]))
classes.append(Class("Predmet", 
        [("String", "naziv"),
         ("String", "nastavnik"),
         ("int", "ESBP")]))
ime_paketa = "fakultet"
print "package %s;" % ime_paketa
print
for cls in classes:
  print "public class %s {" % cls.name
  print
  for attr in cls.attributes:
    print "  protected %s %s;" % (attr[0], attr[1])
  print
  for attr in cls.attributes:
    print "  public %s get%s(){" % \
          (attr[0], attr[1].capitalize())
    print "    return %s;" % attr[1]
    print "  }"
    print
    print "  public void set%s(%s %s){" % \
          (attr[1].capitalize(), attr[0], attr[1])
    print "    this.%s = %s;" % (attr[1], attr[1])
    print "  }"
    print 
  print "}"
  print

2.5 Print pristup - generisani kod

package fakultet;

public class Student {
  protected String ime;
  protected String prezime;
  protected String brojIndeksa;

  public String getIme(){
    return ime;
  }

  public void setIme(String ime){
    this.ime = ime;
  }

  public String getPrezime(){
    return prezime;
  }

  public void setPrezime(String prezime){
    this.prezime = prezime;
  }

  public String getBrojindeksa(){
    return brojIndeksa;
  }

  public void setBrojindeksa(String brojIndeksa){
    this.brojIndeksa = brojIndeksa;
  }
}

2.6 API bazirano generisanje koda

Sorry, your browser does not support SVG.

2.7 Obrađivači šablona (Template Engines)

 • Za opis generisanog programskog kôda koristi se DSL za zadavanje šablona.
 • Fiksni delovi generisanog koda su definisani bez izmena.
 • Varijabilni delovi su definisani upotrebom posebnih iskaza šablon DSL-a i biće interpretirani od strane obrađivača šablona u vreme generisanja koda.

2.8 Arhitektura

Sorry, your browser does not support SVG.

2.9 Primer - Jinja/Django

{% for component in components %}
 <component class="struct">
   <type class="char">{{component.type_name}}</type>
   <name class="char">{{component.fqn}}</name>

   <parameters class="struct">
     {% for parameter in component.all_properties %}
     <parameter class="struct">
         {% if parameter.child_property -%}
         <parent class="char">parameter.owner.name</parent>
         {% endif %}
       <name class="char">{{parameter.name}}</name>
       <value class="double">{{parameter}}</value>
     </parameter>
     {% endfor %}
   </parameters>

   <terminals class="struct">
     {% for terminal in component %}
     <terminal class="struct">
       <name class="char">{{terminal.name}}</name>          
       <type class="char">{{terminal.type}}</type>       
       <node class="char">{{terminal.node}}</node>
     </terminal>
     {% endfor %}
   </terminals>
 </component>
{% endfor %}

2.10 Primer - JSP

<html>
<head><title>First JSP</title></head>
<body>
 <%
  double num = Math.random();
  if (num > 0.95) {
 %>
   <h2>You'll have a luck day!</h2><p>(<%= num %>)</p>
 <%
  } else {
 %>
   <h2>Well, life goes on ... </h2><p>(<%= num %>)</p>
 <%
  }
 %>
 <a href="<%= request.getRequestURI() %>"><h3>Try Again</h3></a>
</body>
</html>

2.11 Primer - PHP

<?php
  $Fname = $_POST["Fname"];
  $Lname = $_POST["Lname"];
?>
<html>
<head>
  <title>Personal INFO</title>
</head>
  <body>
    <form method="post" action="<?php echo $PHP_SELF;?>">
      First Name:<input type="text" size="12" maxlength="12" name="Fname"><br />
      Last Name:<input type="text" size="12" maxlength="36" name="Lname"><br />
    </form>
    <?
    echo "Hello, ".$Fname." ".$Lname.".<br />";
    ?>
  </body>
</html>

2.12 Primer - Ruby ERB

<h1>Listing Books</h1>
 
<table>
 <tr>
  <th>Title</th>
  <th>Summary</th>
  <th></th>
  <th></th>
  <th></th>
 </tr>
 
<% @books.each do |book| %>
 <tr>
  <td><%= book.title %></td>
  <td><%= book.content %></td>
  <td><%= link_to "Show", book %></td>
  <td><%= link_to "Edit", edit_book_path(book) %></td>
  <td><%= link_to "Remove", book, method: :delete, data: { confirm: "Are you sure?" } %></td>
 </tr>
<% end %>
</table>
 
<br />
 
<%= link_to "New book", new_book_path %>

2.13 Primer - Xtend

def compile(Entity e) ''' 
	«IF e.eContainer.fullyQualifiedName != null»
		package «e.eContainer.fullyQualifiedName»;
	«ENDIF»
	
	public class «e.name» «IF e.superType != null
			»extends «e.superType.fullyQualifiedName» «ENDIF»{
		«FOR f:e.features»
			«f.compile»
		«ENDFOR»
		}
	'''

def compile(Feature f) '''
	private «f.type.fullyQualifiedName» «f.name»;
	
	public «f.type.fullyQualifiedName» get«f.name.toFirstUpper»() {
		return «f.name»;
	}
	
	public void set«f.name.toFirstUpper»(«f.type.fullyQualifiedName» «f.name») {
		this.«f.name» = «f.name»;
	}
	'''
}

2.14 Primer - Stratego

stratego.png

2.15 In-line generisanje koda

 • Ciljni jezik poseduje iskaze koji se u vreme kompajliranja zamenjuju drugim konstrukcijama istog jezika.
 • Ova zamena se obavlja najčešće posebnim alatom koji se naziva predprocesor.
 • Predprocesiranje može da se obavlja u više koraka, odnosno možemo imati više predprocesora koji će vršiti ekspanziju koda pre faze kompajliranja.

2.16 Primer - C predprocesor

#include <stdio.h>

#define SLICES 8
#define ADD(x) ( (x) / SLICES )

int main() 
{
  int a = 0, b = 10, c = 6;

  a = ADD(b + c);

  printf("%d\n", a);

  return 0;
}

2.17 U svim slučajevima…

 • …imamo fiksni, nepromenjivi deo programskog koda i varijabilni deo.
 • Šta će u našem slučaju biti izvor za koji definiše varijabilni deo?

2.18 Šta i kako generisati?

 • Truditi se da generisan kod bude čitak. Očuvati nazubljivanje, generisati komentare, u komentarima jasno napisati da je generisani kod u pitanju i na osnovu čega je generisan.
 • Ukoliko DSL dobro pokriva ciljni domen moguće je generisati 100% programskog koda. Ovo je obično slučaj kod zrelih DSL-ova.
 • Često u toku razvoja, i zbog praktičnih razloga, DSL ne pokriva domen u potpunosti. U tom slučaju generiše se deo programskog koda, dok se deo piše ručno na jeziku ciljne platforme.
 • U ovom slučaju moramo rešiti problem integracije ručno pisanog i generisanog koda.

2.19 Ručne izmene u generisanom kodu

 • Ponovno generisanje celih fajlova vs. očuvanje ručnih izmena.
 • Kod očuvanja ručnih izmena u generisanom kodu koriste se tzv. zaštićene sekcije (protected regions). Najčešće posebne oznake unutar komentara.
 • Zaštićene regije komplikuju implementaciju generatora i kontrolu verzija - izbegavati.
 • Kôd koji se uvek generiše potpuno ne čuvati u sistemu za kontrolu verzija bez potrebe - uvek ga možete izgenerisati! Isti je razlog zbog koga ne čuvate Java .class fajlove.

2.20 Generisani kôd i kontrola verzija

 • Kod koji se uvek generiše potpuno ne čuvati u sistemu za kontrolu verzija bez potrebe - uvek ga možete izgenerisati!
 • Razlog je isti zbog kod ne čuvate npr. Java .class fajlove.
 • … osim u slučaju kada VCS koristite za integraciju ručno pisanog koda.

2.21 Integracija generisanog i ručno pisanog koda

 • Najčešće se koriste mogućnosti ciljnog programskog jezika.
 • Na primer, ukoliko je u pitanju OO jezik možemo koristiti nasleđivanje ili ukoliko jezik podržava parcijalne klase (npr. .NET).

2.22 Obrasci za integraciju kod OO jezika - 1

Generisani kôd poziva ručno pisani.

Sorry, your browser does not support SVG.

2.23 Obrasci za integraciju kod OO jezika - 2

Ručno pisani kôd poziva generisani.

Sorry, your browser does not support SVG.

2.24 Obrasci za integraciju kod OO jezika - 3

Generisani kôd nasleđuje apstraktne klase ili implementira interfejse (ručno pisane). Ručno pisani kod poziva generisani preko interfejsa ili apstraktnih klasa.

Sorry, your browser does not support SVG.

2.25 Obrasci za integraciju kod OO jezika - 4

Ručno pisani kôd nasleđuje i redefiniše generisani.

Sorry, your browser does not support SVG.

2.26 Obrasci za integraciju kod OO jezika - 5

Generisani kôd nasleđuje i poziva ručno pisani. Na primer, implementacija apstraktnih metoda u kojoj se koriste pozivi konkretnih metoda.

Sorry, your browser does not support SVG.

2.27 Obrasci za integraciju kod OO jezika - 6

Generisani kôd nasleđuje ručno pisani i definiše apstraktne metode. Ručno pisani kôd poziva konkretne metode kao i apstraktne metode koje definiše generisani kod. Implementacija Template Method dizajn šablona.

Sorry, your browser does not support SVG.

2.28 Integracija upotrebom VCS

vcs-integracija.png

3 Interpretiranje

3.1 Interpretiranje

 • Interpreter je softver koji čita mogram i dinamički ga evaluira u vreme izvršavanja (runtime).
 • Nema generisanja koda.
 • Brži round-trip u razvoju ali sporije izvršavanje.
 • Često teže debagovanje ukoliko ne postoje specijalizovani debageri.

3.2 Arhitektura pristupa

Sorry, your browser does not support SVG.

3.3 Primer - Arpeggio i textX

 • Arpeggio textX su parseri koji vrši interpretiranje gramatike jezika.
 • Parser se ne generiše već se arpeggio konfiguriše gramatikom jezika i posle toga je spreman da parsira proizvoljne iskaze na definisanom jeziku.

4 Finalne napomene

4.1 Vreme analize modela - generatori vs. interpreteri

 • Analiza modela se kod generatora obavlja u vreme izgradnje dok se kod interpretera obavlja u vreme izvršavanja.
 • Postoje interpreteri koji će pre startovanja mograma obaviti analizu u cilju otkrivanja čestih grešaka.
 • Određeni interpreteri vrše validaciju mograma i zatim ga transformišu u efikasan međuformat (npr. bytecode za Java virtualnu mašinu).
 • Takođe, određeni generatori vrše generisanje koda u vreme izvršavanja (npr. JIT kompajleri).

4.2 Generisanje ili interpretacija?

 • Na ovo pitanje ne postoji opšti odgovor.
 • Zavisi od jezika, domena, zahteva u razvoju kao i zahtevanih nefunkcioanlnih osobina.
 • Često se u praksi ova dva pristupa kombinuju.