Programski jezik Rust

Bazirano na verziji 1.58.1. U izradi.

Prof. dr Igor Dejanović (igord at uns ac rs)

Kreirano 2022-05-30 Mon 18:09, pritisni ESC za mapu, m za meni, Ctrl+Shift+F za pretragu

1. Uvod

 • Jezik opšte namene, kompajliran i statički tipiziran sa inferencom tipova
 • Sistemsko programiranje ali sa osobinama višeg nivoa apstrakcije kao što su funkcionalno programiranje
 • 2010, Graydon Hoare, Mozilla Research
 • Performanse i sigurnost
 • Ne koristi garbage collector ali obezbeđuje memorijsku sigurnost kroz borrow checker
 • Sintaksno sličan C++. Uticaj i OCaml-a, Haskell-a i Erlang-a.
 • Koristi se u velikim firmama: Amazon, Facebook, Google, Microsoft…
 • Od 2016 godine na SO upitniku konstantno prvi u kategoriji “most loved programming languages”

2. Instalacija i podešavanje

2.1. Instalacija

 • Rust stiže sa alatom za upravljanje lanca alata rustup
$ curl --proto '=https' --tlsv1.2 https://sh.rustup.rs -sSf | sh
 • Provera instalacije
~> rustc --version
rustc 1.58.1 (db9d1b20b 2022-01-20)

2.2. Pregled instalacije

~> rustup show
Default host: x86_64-unknown-linux-gnu
rustup home: /home/igor/.rustup

installed toolchains
--------------------

stable-x86_64-unknown-linux-gnu (default)
nightly-x86_64-unknown-linux-gnu

active toolchain
----------------

stable-x86_64-unknown-linux-gnu (default)
rustc 1.58.1 (db9d1b20b 2022-01-20)

2.3. Ažuriranje

Za ažuriranje instalacije na najnoviju verziju

rustup update

2.4. Dokumentacija

Rust stiže sa veoma dobrom dokumentacijom i knjigama koje su dostupne direktno iz instalacije.

rustup doc

3. Početak

3.1. Hello, World!

$ mkdir hello_world
$ cd hello_world

File main.rs:

fn main() {
  println!("Hello, world!");
}

3.2. Kompajliranje i pokretanje

$ rustc main.rs
$ ./main
Hello, world!

3.3. Hello, Cargo!

 • Alat za razrešavanje zavisnosti i upravljanje projektom.
~> cargo --version
cargo 1.58.0 (f01b232bc 2022-01-19)
 • Kreiranje projekta sa cargo alatom:
$ cargo new hello_cargo
$ cd hello_cargo

3.4. Sadržaj kreiranog projekta

Fajl cargo.toml čuva konfiguraciju projekta. Format je TOML (Tom’s Obvious, Minimal Language):

[package]
name = "hello_cargo"
version = "0.1.0"
edition = "2021"

[dependencies]

Fajl src/main.rs:

fn main() {
  println!("Hello, world!");
}

3.5. Pokretanje

$ cargo build
  Compiling hello_cargo v0.1.0 (file:///projects/hello_cargo)
  Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 2.85 secs

Izvršni fajl se može naći na lokaciji target/debug/hello_cargo:

$ ./target/debug/hello_cargo
Hello, world!

Ali cargo omgućava i jednostavniji način pokretanja:

$ cargo run
  Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.0 secs
   Running `target/debug/hello_cargo`
Hello, world!

3.6. Provera

Takođe je moguće brzo proveriti da li se kod kompajlira:

$ cargo check
  Checking hello_cargo v0.1.0 (file:///projects/hello_cargo)
  Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.32 secs

3.7. Izgradnja finalne verzije

 • U toku razvoja koristimo izgradnju za degabovanje koja se brže završi ali je izvršni kod neoptimalan.
 • Za finalnu verziju je potrebno izgradnju obaviti na sledeći način:

    cargo build --release
  
 • Ovo će obaviti dodatne optimizacije koje će duže trajati ali će krajnji kod biti optimizovan.

3.8. Cargo kao konvencija

Praktično svi Rust projekti koriste Cargo tako da je unifikovan način izgradnje projekata. Uglavnom se svodi na:

$ git clone example.org/someproject
$ cd someproject
$ cargo build

4. Igra pogađanja brojeva

4.1. Podešavanje projekta

$ cargo new guessing_game
$ cd guessing_game

Fajl Cargo.toml:

[package]
name = "guessing_game"
version = "0.1.0"
edition = "2021"

[dependencies]

Fajl src/main.rs:

fn main() {
  println!("Hello, world!");
}
$ cargo run
  Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
  Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.50s
   Running `target/debug/guessing_game`
Hello, world!

4.2. Preuzimanje broja sa standardnog ulaza

use std::io;

fn main() {
  println!("Guess the number!");

  println!("Please input your guess.");

  let mut guess = String::new();

  io::stdin()
    .read_line(&mut guess)
    .expect("Failed to read line");

  println!("You guessed: {}", guess);
}

4.3. Promenjivost (mutability)

 • Varijable su podrazumevano nepromenjive (immutable).
 • Ukoliko želimo varijablu čija vrednost može da se menja koristimo ključnu reč mut.

   let apples = 5; // immutable
   let mut bananas = 5; // mutable
  
 • Isto važi i za parametre funkcija:

   io::stdin()
     .read_line(&mut guess)
  

4.4. Obrada mogućih grešaka upotrebom Result tipa

read_line može da završi neuspešno. Zato vraća io::Result tip koji predstavlja enumeraciju (enum) tip i ima dve vrednosti: Ok i Err.

io::stdin()
  .read_line(&mut guess)
  .expect("Failed to read line");

expect implementiran na Ok varijanti će vratiti vrednost koja je sadržana unutar varijante dok implementacija nad Err varijanti prekida izvršavanje programa.

4.5. Pokretanje

$ cargo run
  Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
  Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 6.44s
   Running `target/debug/guessing_game`
Guess the number!
Please input your guess.
6
You guessed: 6

4.6. Generisanje slučajnog broja

Koristimo rand paket (sanduk - crate u terminologiji Cargo-a).

Sekcija [dependencies] u fajlu Cargo.toml:

[dependencies]
rand = "0.8.3"
$ cargo build
  Updating crates.io index
 Downloaded rand v0.8.3
 Downloaded libc v0.2.86
 ...
  Compiling rand_chacha v0.3.0
  Compiling rand v0.8.3
  Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
  Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 2.53s

Cargo koristi Semantic Versioning. Rust paketi se preuzimaju sa sajta crates.io i keširaju lokalno.

4.7. Ponovljivost izgradnje - Cargo.lock

 • Prvi put kada se pokrene cargo build kreira se fajl Cargo.lock sa informacijama o verzijama svih sanduka koji su instalirani.
 • Svako sledeće pokretanje izgradnje koristi iste verzije.
 • Cargo.lock je potrebno čuvati u sistemu kontrole verzija (npr. git) da bi se osigurala ponovljivost.

4.8. Ažuriranje sanduka

 • Ažuriranje na nove verzije sanduka se obavlja sa:

   $ cargo update
    Updating crates.io index
    Updating rand v0.8.3 -> v0.8.4
  
 • Poštuje se semantičko verzioniranje tj. automatski se ažurira na sledeću verziju koja je manja od naredne glavne (major) verzije.
 • Ako prelazimo na novu glavnu verziju to moramo uraditi izmenom verzije u Cargo.toml fajlu.

4.9. Generisanje slučajnog broja

Fajl src/main.rs:

use std::io;
use rand::Rng;

fn main() {
  println!("Guess the number!");

  let secret_number = rand::thread_rng().gen_range(1..101);

  println!("The secret number is: {}", secret_number);

  println!("Please input your guess.");

  let mut guess = String::new();

  io::stdin()
    .read_line(&mut guess)
    .expect("Failed to read line");

  println!("You guessed: {}", guess);
}

U gen_range koristimo izraz opsega (range expression). Interval je zatvoren na donjoj granici i otvoren na gornjoj. Za interval zatvoren i od gore možemo pisati 1..=100.

4.10. Dokumentacija za lokalne sanduke

Da bi znali koje metode i funkcije su nam dostupne možemo koristiti ugrađenu dokumentaciju za sanduke projekta. Dokumentaciju dobijamo sa:

cargo doc --open

4.11. Pokretanje programa

$ cargo run
  Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
  Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 2.53s
   Running `target/debug/guessing_game`
Guess the number!
The secret number is: 7
Please input your guess.
4
You guessed: 4

4.12. Poređenje tajnog broja sa zadatim

Fajl src/main.rs

use rand::Rng;
use std::cmp::Ordering;
use std::io;

fn main() {
  // --snip--

  println!("You guessed: {}", guess);

  match guess.cmp(&secret_number) {
    Ordering::Less => println!("Too small!"),
    Ordering::Greater => println!("Too big!"),
    Ordering::Equal => println!("You win!"),
  }
}
 • Koristimo std::cmp::Ordering enum koji ima varijante Less, Greater i Equal
 • match izraz poredi zadatu vrednost sa vrednostima zadatim u telu i izvršava granu koja se podudara. Grane match izraza se u Rust terminologiji zovu “ruke” (arms).

4.13. Popravka tipova

Kod sa prethodnog slajda nije ispravan:

$ cargo build
  Compiling libc v0.2.86
  ...
  Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
error[E0308]: mismatched types
 --> src/main.rs:22:21
  |
22 |   match guess.cmp(&secret_number) {
  |           ^^^^^^^^^^^^^^ expected struct `String`, found integer
  |
  = note: expected reference `&String`
       found reference `&{integer}`

error[E0283]: type annotations needed for `{integer}`
  --> src/main.rs:8:44
  |
8  |   let secret_number = rand::thread_rng().gen_range(1..101);
  |     -------------           ^^^^^^^^^ cannot infer type for type `{integer}`
  |     |
  |     consider giving `secret_number` a type
  |
  = note: multiple `impl`s satisfying `{integer}: SampleUniform` found in the `rand` crate:
      - impl SampleUniform for i128;
      - impl SampleUniform for i16;
      - impl SampleUniform for i32;
      - impl SampleUniform for i64;
      and 8 more
...

Osnova greške je neslaganje tipova. Sa ulaza prihvatamo String dok nam je tajni broj integer.

4.14. Konverzija stringa u broj

Problem rešavamo konverzijom stringa sa ulaza u brojni tip.

// --snip--

  let mut guess = String::new();

  io::stdin()
    .read_line(&mut guess)
    .expect("Failed to read line");

  let guess: u32 = guess.trim().parse().expect("Please type a number!");

  println!("You guessed: {}", guess);

  match guess.cmp(&secret_number) {
    Ordering::Less => println!("Too small!"),
    Ordering::Greater => println!("Too big!"),
    Ordering::Equal => println!("You win!"),
  }

Sada se program komapajlira.

$ cargo run
  Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
  Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.43s
   Running `target/debug/guessing_game`
Guess the number!
The secret number is: 58
Please input your guess.
 76
You guessed: 76
Too big!

4.15. Omogućavanje višestrukog pogađanja - upotreba petlje

Fajl src/main.rs:

// --snip--

  println!("The secret number is: {}", secret_number);

  loop {
    println!("Please input your guess.");

    // --snip--

    match guess.cmp(&secret_number) {
      Ordering::Less => println!("Too small!"),
      Ordering::Greater => println!("Too big!"),
      Ordering::Equal => println!("You win!"),
    }
  }
}

4.16. Prekid rada

Problem je kako prekinuti program kada korisnik pogodi broj?

// --snip--

    match guess.cmp(&secret_number) {
      Ordering::Less => println!("Too small!"),
      Ordering::Greater => println!("Too big!"),
      Ordering::Equal => {
        println!("You win!");
        break;
      }
    }
  }
}

4.17. Rukovanje neispravnim ulazom

// --snip--

    io::stdin()
      .read_line(&mut guess)
      .expect("Failed to read line");

    let guess: u32 = match guess.trim().parse() {
      Ok(num) => num,
      Err(_) => continue,
    };

    println!("You guessed: {}", guess);

    // --snip--

Potrebno je još obrisati liniju koja prikazuje generisani broj.

4.18. Finalni kod

use rand::Rng;
use std::cmp::Ordering;
use std::io;

fn main() {
  println!("Guess the number!");
  let secret_number = rand::thread_rng().gen_range(1..101);

  loop {
    println!("Please input your guess.");
    let mut guess = String::new();
    io::stdin()
      .read_line(&mut guess)
      .expect("Failed to read line");
    let guess: u32 = match guess.trim().parse() {
      Ok(num) => num,
      Err(_) => continue,
    };
    println!("You guessed: {}", guess);
    match guess.cmp(&secret_number) {
      Ordering::Less => println!("Too small!"),
      Ordering::Greater => println!("Too big!"),
      Ordering::Equal => {
        println!("You win!");
        break;
      }
    }
  }
}

5. Osnovni programski koncepti

5.1. Varijable i promenjivost (mutability)

5.1.1. Varijable i promenjivost (mutability)

 • Varijable su podrazumevano nepromenjive.
 • Jednom kada dobiju vrednost (binding) ta vrednost se ne može promeniti

    fn main() {
      let x = 5;
      println!("The value of x is: {}", x);
      x = 6;   // greška
      println!("The value of x is: {}", x);
    }
  
  $ cargo run
  Compiling variables v0.1.0 (file:///projects/variables)
  error[E0384]: cannot assign twice to immutable variable `x`
  --> src/main.rs:4:5
  |
  2 |   let x = 5;
  |     -
  |     |
  |     first assignment to `x`
  |     help: consider making this binding mutable: `mut x`
  3 |   println!("The value of x is: {}", x);
  4 |   x = 6;
  |   ^^^^^ cannot assign twice to immutable variable

  For more information about this error, try `rustc --explain E0384`.
  error: could not compile `variables` due to previous error

5.1.2. mut ključna reč

fn main() {
  let mut x = 5;
  println!("The value of x is: {}", x);
  x = 6;
  println!("The value of x is: {}", x);
}

5.2. Konstante - const

 • Slično kao nepromenjive varijable sa sledećim razlikama:
  • Uvek su nepromenjive
  • Mogu se inicijalizovati samo konstantnim izrazom (poznatim u vreme kompajliranja)
  • Validne za celokupno vreme izvršavanja programa u opsegu važenja gde su definisane (scope)
  • Mora se eksplicitno definisati tip
 • Kompajler će konstante “ubaciti” na mestu upotrebe
 • Po konvenciji imena konstanti se pišu velikim slovima

    const THREE_HOURS_IN_SECONDS: u32 = 60 * 60 * 3;
  

5.3. Tipovi podataka

5.3.1. Tipovi podataka

 • Svaka vrednost u Rust-u ima tip. Tipovi moraju biti poznati u vreme kompajliranja (statički tipiziran jezik).
 • Kompajler će probati da odredi tipove (type inference). Ako nije moguće zahteva se da definišemo tip eksplicitno.

  Npr:

    let guess: u32 = "42".parse().expect("Not a number!");
  

  Ovde nije moguće odrediti tip jer str::parse funkcija može vratiti različite brojne tipove (funkcija je generička) a ne postoji način da se tip automatski odredi.

  Signatura je:

    pub fn parse<F>(&self) -> Result<F, <F as FromStr>::Err>
    where
      F: FromStr
  

5.3.2. Integer tipovi

Dužina Signed Unsigned
8-bit i8 u8
16-bit i16 u16
32-bit i32 u32
64-bit i64 u64
128-bit i128 u128
arch isize usize

5.3.3. Literali brojeva

Literali Primeri
Decimal 98_222
Hex 0xff
Octal 0o77
Binary 0b1111_0000
Byte (u8 only) b’A’

5.3.4. Floating-Point tipovi

fn main() {
  let x = 2.0; // f64

  let y: f32 = 3.0; // f32
}

IEEE-754 standard

5.3.5. Operacije nad brojevima

fn main() {
  // addition
  let sum = 5 + 10;

  // subtraction
  let difference = 95.5 - 4.3;

  // multiplication
  let product = 4 * 30;

  // division
  let quotient = 56.7 / 32.2;
  let floored = 2 / 3; // Results in 0

  // remainder
  let remainder = 43 % 5;
}

5.3.6. Boolean tip

fn main() {
  let t = true;

  let f: bool = false; // with explicit type annotation
}

5.3.7. Tip karaktera

fn main() {
  let c = 'z';
  let z = 'ℤ';
  let heart_eyed_cat = '😻';
}

5.3.8. Torke (tuples)

fn main() {
  let tup: (i32, f64, u8) = (500, 6.4, 1);
}
 • Raspakivanje torki (destructuring):
fn main() {
  let tup = (500, 6.4, 1);

  let (x, y, z) = tup;

  println!("The value of y is: {}", y);
}

Pristup elementima torke:

fn main() {
  let x: (i32, f64, u8) = (500, 6.4, 1);

  let five_hundred = x.0;

  let six_point_four = x.1;

  let one = x.2;
}

5.3.9. Nizovni tip

 • Svaki element nizovnog tipa mora imati isti tip
 • Dimenzija niza je nepromenjiva (alociran je na steku)

    fn main() {
      let a = [1, 2, 3, 4, 5];
    }
  
 • Tip se može eksplitino definisati na sledeći način (niz dužine 5 tipa i32):

    let a: [i32; 5] = [1, 2, 3, 4, 5];
  
 • Inicijalizacija svih elemenata na istu vrednost se obavlja na sledeći način:

   let a = [3; 5];
  

  Gde je vrednost svakog elementa 3 a dužina niza 5.

Indeksni pristup:

fn main() {
  let a = [1, 2, 3, 4, 5];

  let first = a[0];
  let second = a[1];
}

5.4. Funkcije

5.4.1. Funkcije

fn main() {
  println!("Hello, world!");

  another_function();
}

fn another_function() {
  println!("Another function.");
}
 • Za imenovanje funkcija kao i varijabli koristi se snake_case.

5.4.2. Funkcije - parametri

fn main() {
  print_labeled_measurement(5, 'h');
}

fn print_labeled_measurement(value: i32, unit_label: char) {
  println!("The measurement is: {}{}", value, unit_label);
}

5.4.3. Iskazi i izrazi

 • Rust je jezik baziran na izrazima (expression-based)
 • Iskazi (statements) su jezičke konstrukcije koje nemaju povratnu vrednost. Izrazi (expressions) se evaluiraju u određeni rezultat, tj. imaju vrednost.
 • Primer: let je iskaz tj. nema povratnu vrednost. Ovo možete pisati:

   let y = 6;
  

  Ali ovo ne:

   let x = (let y = 6);
  

Blok koda je takođe izraz. Šta je vrednost u koju se evaluira?

{
  let x = 3;
  x + 1
}

Vrednost bloka je vrednost poslednjeg izraza, tj. x+1. Primetite da tu ne koristimo ; jer terminacija ovim karakterom pretvara izraz u iskaz.

Zbog ovoga je sasvim legalno da pišemo:

fn main() {
  let y = {
    let x = 3;
    x + 1
  };

  println!("The value of y is: {}", y);
}
The value of y is: 4

5.4.4. Povratne vrednosti funkcija

Vrednost funkcije je vrednost bloka koji predstavlja telo funkcije, dakle poslednjeg izraza unutar tela funkcije.

fn five() -> i32 {
  5
}

fn main() {
  let x = five();

  println!("The value of x is: {}", x);
}
The value of x is: 5

Ili na primer:

fn main() {
  let x = plus_one(5);

  println!("The value of x is: {}", x);
}

fn plus_one(x: i32) -> i32 {
  x + 1
}
The value of x is: 6

Ukoliko izraz x+1 terminiramo sa ; kod se neće kompajlirati jer funkcija deklariše da vraća tip i32 dok sada vraća () (tzv. unit type) odnosno nema povratnu vrednost jer je poslednja instrukcija iskaz.

fn main() {
  let x = plus_one(5);

  println!("The value of x is: {}", x);
}

fn plus_one(x: i32) -> i32 {
  x + 1;
}
error[E0308]: mismatched types
 --> src/main.rs:8:24
 |
8 | fn plus_one(x: i32) -> i32 {
 |  --------      ^^^ expected `i32`, found `()`
 |  |
 |  implicitly returns `()` as its body has no tail or `return` expression
9 |   x + 1;
 |     - help: consider removing this semicolon

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.
error: could not compile `cargo4UyKF0` due to previous error

5.5. Komentari

Komentari se pišu posle // ili u formi blok komentara /*.... */ kao i u C++-u. Ovo bi bili validni komentari:

// So we’re doing something complicated here, long enough that we need
// multiple lines of comments to do it! Whew! Hopefully, this comment will
// explain what’s going on.

fn main() {
  let lucky_number = 7; // I’m feeling lucky today
}
...
fn main() {
  // I’m feeling lucky today
  let lucky_number = 7;
  /* this is block comment
    which can span multiple lines.
    Nesting is allowed.
   */
}

Postoje i komentari za dokumentaciju koji predstavljaju posebnu sintaksu za komentare koji su deo API dokumentacije. Oni se pišu posle ///. Na primer:

/// Adds one to the number given.
///
/// # Examples
///
/// ```
/// let arg = 5;
/// let answer = my_crate::add_one(arg);
///
/// assert_eq!(6, answer);
/// ```
pub fn add_one(x: i32) -> i32 {
  x + 1
}

5.6. Kontrola toka

5.6.1. if izrazi

fn main() {
  let number = 3;

  if number < 5 {
    println!("condition was true");
  } else {
    println!("condition was false");
  }
}

5.6.2. if-else

fn main() {
  let number = 6;

  if number % 4 == 0 {
    println!("number is divisible by 4");
  } else if number % 3 == 0 {
    println!("number is divisible by 3");
  } else if number % 2 == 0 {
    println!("number is divisible by 2");
  } else {
    println!("number is not divisible by 4, 3, or 2");
  }
}

5.6.3. if u let iskazima

if je izraz pa se može koristiti gde god možemo pisati i bilo koji drugi izraz.

fn main() {
  let condition = true;
  let number = if condition { 5 } else { 6 };

  println!("The value of number is: {}", number);
}
The value of number is: 5

Ali se grane moraju slagati po tipu. Ovo je pogrešno jer je prva grana tipa i32 dok je else grana tipa str.

fn main() {
  let condition = true;

  let number = if condition { 5 } else { "six" };

  println!("The value of number is: {}", number);
}

5.6.4. Petlje

Rust ima tri tipa petlje:

 • loop - za beskontačne petlje
 • while - uslovna petlja
 • for - petlja za iteraciju kroz iteratore

5.6.5. loop

fn main() {
  loop {
    println!("again!");
  }
}

5.6.6. loop labele

Ukoliko imamo ugnježdene loop iskaze možemo koristiti labele prilikom izlaska sa break instrukcijom.

fn main() {
  let mut count = 0;
  'counting_up: loop {
    println!("count = {}", count);
    let mut remaining = 10;

    loop {
      println!("remaining = {}", remaining);
      if remaining == 9 {
        break;
      }
      if count == 2 {
        break 'counting_up;
      }
      remaining -= 1;
    }

    count += 1;
  }
  println!("End count = {}", count);
}

5.6.7. loop kao izraz

loop može imati povratnu vrednost. Povratna vrednost se definiše kao parametar break instrukcije.

fn main() {
  let mut counter = 0;

  let result = loop {
    counter += 1;

    if counter == 10 {
      break counter * 2;
    }
  };

  println!("The result is {}", result);
}

5.6.8. while

fn main() {
  let mut number = 3;

  while number != 0 {
    println!("{}!", number);

    number -= 1;
  }

  println!("LIFTOFF!!!");
}

5.6.9. for

Iteraciju kroz uređenu kolekciju, kao što je niz, možemo obaviti sa while petljom.

fn main() {
  let a = [10, 20, 30, 40, 50];
  let mut index = 0;

  while index < 5 {
    println!("the value is: {}", a[index]);

    index += 1;
  }
}

Ali je za tu namenu prirodnije i sigurnije koristiti for petlju. Takođe će se program brže izvršavati.

fn main() {
  let a = [10, 20, 30, 40, 50];

  for element in a {
    println!("the value is: {}", element);
  }
}

for petlje su najčešći oblik petlji u upotrebi u Rust-u. Koriste se npr. i u situaciji kada je potrebno izvršiti petlju određeni broj puta.

fn main() {
  for number in (1..4).rev() {
    println!("{}!", number);
  }
  println!("LIFTOFF!!!");
}
3!
2!
1!
LIFTOFF!!!

6. Vlasništvo i pozajmljivanje (Ownership and borrowing)

6.1. Vlasništvo

6.1.1. Vlasništvo

 • Jedan od najvažnijih koncepata jezika.
 • Skup pravila koji omogućavaju upravljanje memorijom.
 • Garancije za memorijsku sigurnost bez upotrebe garbage collector-a
 • Sve provere se obavljaju u vreme kompajliranja - rezultuje odličnim performansama u vreme izvršavanja.

6.1.2. Stek i hip (Stack and Heap)

 • Stek - alokacija prostora za podatke čija je veličina poznata u vreme kompajliranja.
  • Brža alokacija i dealokacija - jednostavan mehanizam, LIFO struktura.
  • Brži pristup - lokalne varijable, keširanje pristupa.
 • Hip - slobodna alokacija u vreme izvršavanja.
  • Sporija alokacija i dealokacija.
  • Sporiji pristup - proizvoljna lokacija.

6.1.3. Pravila vlasništva

 1. Svaka vrednost u Rust-u ima varijablu koja se naziva vlasnikom (owner).
 2. U svakom trenutku postoji samo jedan vlasnik.
 3. Kada vlasnik izađe iz opsega važenja (scope) vrednost se dealocira (drop).

6.1.4. Opseg važenja varijable (Variable Scope)

{           // s nije validno ovde jer još nije deklarisano
  let s = "hello";  // s je validno od ove pozicije

  // koristimo s
}  // ovde opseg prestaje da važi i s više nije validno

6.1.5. String tip

 • Demonstracija vlasništva nad tipom koji se alocira na hipu.

   let mut s = String::from("hello");
   s.push_str(", world!"); // push_str() dodaje literal na string
   println!("{}", s); // hello, world!`
  
 • Memorija se alocira sa hipa u vreme izvršavanja.
 • Moramo vratiti memoriju alokatoru kada nam više nije potrebna.
 • Alokacija stringa se obavlja na liniji:

   let mut s = String::from("hello");
  
 • Ali dealokacija je teža:
  • Garbage collector
  • Memory waste
  • Double-free
 • Rust kompajler će dodati kod koji radi dealokaciju kada vlasnik napusti opseg važenja.
 • Poziva se funkcija drop nad tipom i ova funkcija je zadužena da obavi dealokaciju.

   {
      let s = String::from("hello"); // s postaje validno
  
      // koristimo s
   } // <- s izlazi iz opsega i poziva se "drop"
  

6.1.6. Dodela vrednosti

 • Kopiranje vrednosti x u y. Obe varijable sada imaju vrednost 5.

   let x = 5;
   let y = x;
  
 • Ali sa String tipom dešava se nešto drugo.

   let s1 = String::from("hello");
  

string-type.png

 • Ako bi se kopirao samo sadržaj sa steka bez imali bismo sledeću situaciju (tzv. shallow copy).

   let s1 = String::from("hello");
   let s2 = s1;
  

string-type-2.png

Što je problematično jer kada i s1 i s2 napuste opseg pokušaće se dvostruka dealokacija iste memorije na hipu (double free).

Ako bi se i hip memorija kopirala (tzv. deep copy) imali bismo validnu situaciju ali bi takva operacija bila veoma “skupa”.

string-type-3.png

6.1.7. Premeštanje (Move)

Ako probamo da kompajliramo sledeći kod:

let s1 = String::from("hello");
let s2 = s1;

println!("{}, world!", s1);

Dobićemo grešku:

$ cargo run
  Compiling ownership v0.1.0 (file:///projects/ownership)
error[E0382]: borrow of moved value: `s1`
 --> src/main.rs:5:28
 |
2 |   let s1 = String::from("hello");
 |     -- move occurs because `s1` has type `String`, which does not implement the `Copy` trait
3 |   let s2 = s1;
 |       -- value moved here
4 |
5 |   println!("{}, world!", s1);
 |              ^^ value borrowed here after move

For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.
error: could not compile `ownership` due to previous error

Ono što nam kompajler kaže je da se u iskazu:

let s2 = s1;

promenio vlasnik ovog stringa. Novi vlasnik je sada s2 dok je varijabla s1 postala nevalidna i nije je više moguće koristiti.

Kažemo da se obavilo “premeštanje” (move) vrednosti iz s1 u s2.

string-type-4.png

Čime se ispunjava prvo pravilo vlasništva i sprečava double free greška.

6.1.8. Kloniranje

Posledica prethodnog je da Rust nikada neće automatski obaviti duboko kopiranje varijable jer bi to moglo da izazove loše performanse.

Duboko kopiranje (stek+hip) radimo sa clone metodom:

let s1 = String::from("hello");
let s2 = s1.clone();

println!("s1 = {}, s2 = {}", s1, s2);

Sada je lako pronaći u kodu sva mesta gde se obavlja potencijalno “skupa” operacija dubokog kopiranja.

6.1.9. Copy tipovi

Kako onda radi primer koji smo videli prethodno? Zašto ne dolazi do premeštanja i invalidacije y varijable?

let x = 5;
let y = x;

println!("x = {}, y = {}", x, y);
 • Kod prostih tipova čija je veličina poznata u vreme kompajliranja i koji mogu u celosti stati na stek nema razlike između dubokog i plitkog kopiranja.
 • Ovakvi tipovi su anotirani sa Copy trejtom (Trait). Tipovi koji su na ovaj način anotirani ne obavljaju premeštanje već uvek kopiranje.
 • Implikacija je da se varijabla sa desne strane dodele može koristiti i nakon dodele.
 • Rust će sprečiti Copy anotaciju ako tip implementira i Drop jer to znači da radi neku specijalnu alokaciju pa mu je potrebna i posebna dealokacija što znači da mora da se radi premeštanje.

6.1.10. Vlasništvo i funkcije

 • Semantika prenosa parametara kod poziva funkcija je slična semantici dodele.
fn main() {
  let s = String::from("hello"); // s postaje validno

  takes_ownership(s);       // s vrednost se premešta u funkciju...
                  // ... tako da s nije validno od ove pozicije

  let x = 5;           // x postaje validno

  makes_copy(x);         // x bi se premestilo u funkciju,
                  // ali i32 je Copy, tako da je ok
                  // da se x koristi i posle

} // x izlazi iz opsega, zatim s. Ali pošto je s premešteno ništa posebno se
 // ne dešava.

fn takes_ownership(some_string: String) { // some_string ulazi u opseg
  println!("{}", some_string);
} // some_string izlazi iz opsega i poziva se `drop`. Memorija sa hipa se
 // oslobađa.

fn makes_copy(some_integer: i32) { // some_integer ulazi u opseg
  println!("{}", some_integer);
} // some_integer izlazi iz opsega. Pošto nije 'Drop', ništa posebno se ne
 // događa (osim "skidanja" sa steka naravno)

6.1.11. Povratne vrednosti i opsezi

Prilikom vraćanja vrednosti iz funkcije takođe može doći do premeštanja vlasništva.

fn main() {
  let s1 = gives_ownership();     // gives_ownership premešta povratnu
                    // vrednost u s1

  let s2 = String::from("hello");   // s2 postaje validno

  let s3 = takes_and_gives_back(s2); // s2 se premešta u funkciju
                    // takes_and_gives_back, koja premešta
                    // povratnu vrednost u s3
} // s3 izlazi iz opsega i poziva se `drop`. s2 je premeštena pa se ništa
 // ne dešava. s1 takođe izlazi iz opsega i dealocira se.

fn gives_ownership() -> String {       // gives_ownership će premestiti
                       // svoju povratnu vrednost u funkciju
                       // koja je poziva

  let some_string = String::from("yours"); // some_string postaje validno

  some_string               // some_string se premešta
                       // u funkciju pozivaoca
}

// Ova funkcija uzima vlasništvo nad stringom i vraća ga nazad
fn takes_and_gives_back(a_string: String) -> String { // a_string postaje validno

  a_string // a_string se premešta u funkciju pozivaoca
}
 • Često nam je potrebno da varijablu koristimo i posle slanja u funkciju.
 • Mogli bi je stalo vraćati zajedno sa rezultatom funkcije na primer upotrebom torki.
fn main() {
  let s1 = String::from("hello");

  let (s2, len) = calculate_length(s1);

  println!("The length of '{}' is {}.", s2, len);
}

fn calculate_length(s: String) -> (String, usize) {
  let length = s.len();

  (s, length)
}

Ali je to naporno. Postoji koncept u Rust-u koji je namenjen u ovakvim situacijama i baziran je na referencama i pozajmljivanju vrednosti.

6.2. Reference i pozajmljivanje (References and Borrowing)

6.2.1. Reference i pozajmljivanje (References and Borrowing)

 • Referenca je poput pointera, sadrži adresu vrednosti koju poseduje neka druga varijabla.
 • Za razliku od pointera, reference u Rust-u su garantovano validne.
fn main() {
  let s1 = String::from("hello");

  let len = calculate_length(&s1);

  println!("The length of '{}' is {}.", s1, len);
}

fn calculate_length(s: &String) -> usize {
  s.len()
}

reference.png

6.2.2. Referenciranje

 • Primena operatora & nad varijablom nazivamo referenciranje.

   let s1 = String::from("hello");
   let len = calculate_length(&s1);
  
 • Sintaksa &s1 nam omogućava da kreiramo referencu na vrednost čiji vlasnik je s1 bez uzimanja vlasništva.
 • Pošto referenca nije vlasnik ne dolazi do dealokacije prilikom izlaska iz opsega.
 • Operacija obrnuta referenciranju naziva se dereferenciranje i vrši se * operatorom nad referencom (npr. *s2 je vrednost na koju referencira s2).
 • Operaciju referenciranja nazivamo pozajmljivanjem (borrowing).
 • Takođe, parametar funkcije može biti referenca.
fn calculate_length(s: &String) -> usize { // s je referenca na String
  s.len()
} // s izlazi iz opsega ali pošto nema vlasništvo nad vrednošću
 // ništa se ne dešava.

6.2.3. Promena pozajmljene vrednosti

Šta se dešava ukoliko pokušamo da modifikujemo pozajmljenu vrednost?

fn main() {
  let s = String::from("hello");
  change(&s);
}

fn change(some_string: &String) {
  some_string.push_str(", world");
}
$ cargo run
  Compiling ownership v0.1.0 (file:///projects/ownership)
error[E0596]: cannot borrow `*some_string` as mutable, as it is behind a `&` reference
 --> src/main.rs:8:5
 |
7 | fn change(some_string: &String) {
 |            ------- help: consider changing this to be a mutable reference: `&mut String`
8 |   some_string.push_str(", world");
 |   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ `some_string` is a `&` reference, so the data it refers
 to cannot be borrowed as mutable

For more information about this error, try `rustc --explain E0596`.
error: could not compile `ownership` due to previous error

6.2.4. Promenjive reference

Kao i varijable, i reference su podrazumevano nepromenjiva (immutable). Moramo biti eksplicitni ukoliko nam treba promenjiva referenca.

fn main() {
  let mut s = String::from("hello");
  change(&mut s);
}

fn change(some_string: &mut String) {
  some_string.push_str(", world");
}

6.2.5. Više promenjivih referenci nad istom vrednošću

Rust ne dozvoljava da isti podatak u jednom trenutku ima više promenjivih referenci.

let mut s = String::from("hello");

let r1 = &mut s;
let r2 = &mut s;

println!("{}, {}", r1, r2);
$ cargo run
  Compiling ownership v0.1.0 (file:///projects/ownership)
error[E0499]: cannot borrow `s` as mutable more than once at a time
 --> src/main.rs:5:14
 |
4 |   let r1 = &mut s;
 |       ------ first mutable borrow occurs here
5 |   let r2 = &mut s;
 |       ^^^^^^ second mutable borrow occurs here
6 |
7 |   println!("{}, {}", r1, r2);
 |            -- first borrow later used here

For more information about this error, try `rustc --explain E0499`.
error: could not compile `ownership` due to previous error

Ovim ograničenjem Rust, u vreme kompajliranja, sprečava klasu grešaka koje dovode do nedefinisanog ponašanja i koje zovemo data races. Ove greške se veoma teško otkrivaju i otklanjaju i mogu nastati ukoliko su zadovoljeni sledeći uslovi:

 • Dva ili više pointera pristupaju istim podacima u isto vreme,
 • Bar jedan pointer se koristi za izmenu podatka,
 • Ne postoji mehanizam za sinhronizaciju pristupa.

Više promenjivih referenci možemo imati ali ne u istom opsegu:

let mut s = String::from("hello");

{
  let r1 = &mut s;
} // r1 ovde izlazi iz opsega tako da možemo krairati nove reference

let r2 = &mut s;

6.2.6. Kombinacija promenjivih i nepromenjivih referenci

Slično pravilo postoji i ukoliko imamo kombinaciju promenjivih i nepromenjivih referenci:

let mut s = String::from("hello");

let r1 = &s; // ovo je OK
let r2 = &s; // ovo je OK
let r3 = &mut s; // GREŠKA!

println!("{}, {}, and {}", r1, r2, r3);
$ cargo run
  Compiling ownership v0.1.0 (file:///projects/ownership)
error[E0502]: cannot borrow `s` as mutable because it is also borrowed as immutable
 --> src/main.rs:6:14
 |
4 |   let r1 = &s; // no problem
 |       -- immutable borrow occurs here
5 |   let r2 = &s; // no problem
6 |   let r3 = &mut s; // BIG PROBLEM
 |       ^^^^^^ mutable borrow occurs here
7 |
8 |   println!("{}, {}, and {}", r1, r2, r3);
 |                -- immutable borrow later used here

For more information about this error, try `rustc --explain E0502`.
error: could not compile `ownership` due to previous error
 • Ne možemo istovremeno imati nepromenjive i promenjive reference jer korisnici nepromenjivih referenci ne očekuju da se podaci menjaju.
 • Možemo imati više nepromenjivih referenci jer niko ne može da menja podatke i time utiče na druge.

6.2.7. Opseg važenja reference

Opseg važenja reference počinje od mesta gde je uvedena pa do njene poslednje upotrebe. Na primer, ovo je validno:

let mut s = String::from("hello");

let r1 = &s; // OK
let r2 = &s; // OK
println!("{} and {}", r1, r2);
// varijable r1 i r2 se ne koriste u nastavku pa njihov opseg
// prestaje da važi.

let r3 = &mut s; // zato je ovo OK
println!("{}", r3);

Ova osobina referenci se naziva Non-Lexical Lifetimes (NLL).

6.2.8. “Viseće” reference

 • U jezicima sa pointerima lako je kreirati pointer na deo memorije koji je dealociran.
 • Rust garantovano sprečava ovakve greške. Reference su uvek validne u Rust-u.
fn main() {
  let reference_to_nothing = dangle();
}

fn dangle() -> &String {
  let s = String::from("hello");

  &s
}
$ cargo run
  Compiling ownership v0.1.0 (file:///projects/ownership)
error[E0106]: missing lifetime specifier
 --> src/main.rs:5:16
 |
5 | fn dangle() -> &String {
 |        ^ expected named lifetime parameter
 |
 = help: this function's return type contains a borrowed value, but there is no value
 for it to be borrowed from
help: consider using the `'static` lifetime
 |
5 | fn dangle() -> &'static String {
 |        ~~~~~~~~

For more information about this error, try `rustc --explain E0106`.
error: could not compile `ownership` due to previous error
 • Mehanizam koji ovo sprečava naziva se “vreme života” (lifetime) i biće detaljnije obrađeno u nastavku.
 • U prevodu Rust nam poručuje:

  Tip povratne vrednosti ove funkcije je pozajmljena vrednost, ali vrednost koja je pozajmljena posle povratka više ne postoji.

6.2.9. Šta se tačno desilo

fn dangle() -> &String { // dangle vraća referencu na String

  let s = String::from("hello"); // s je novi String

  &s // Vraćamo referencu na String s
} // s izlazi iz opsega i poziva se `drop`. Memorija se oslobađa.
 // OPASNOST! Vraćena referenca će biti "viseća".

Kako se može rešiti. Vratićemo posedovanu (owned) vrednost, tj uradićemo premeštanje vrednosti u funkciju pozivaoca.

fn no_dangle() -> String {
  let s = String::from("hello");

  s
}

6.2.10. Pravila referenciranja

 1. U svakom trenutku možemo imati ili jednu promenjivu ili proizvoljan broj nepromenjivih referenci.
 2. Reference uvek moraju biti validne.

6.3. Isečci (Slice tip)

6.3.1. Slice

 • Isečci (slices) omogućavaju referenciranje kontinualne sekvence unutar kolekcije umesto cele kolekcije

6.3.2. Primer

Funkcija koja za zadati string vraća prvu reč.

fn first_word(s: &String) -> usize {
  let bytes = s.as_bytes();

  for (i, &item) in bytes.iter().enumerate() {
    if item == b' ' {
      return i;
    }
  }

  s.len()
}
 • Dakle, vraćamo indeks kraja reči. Pozivaoc sada ima potrebne informacije da dođe do tražene reči.
 • Problem: dva podatka koja su u vezi ali moramo tu vezu ručno da održavamo jer nemamo garanciju da će broj koji je vraćen biti validan i u budućnosti (npr. string može da se promeni ili da izađe iz opsega).
fn main() {
  let mut s = String::from("hello world");

  let word = first_word(&s); // word će dobiti vrednost 5

  s.clear(); // string s postaje ""

  // word je i dalje 5 iako to više nije ispravno
}

Problem postaje još ozbiljniji ako npr. napišemo funkciju second_word koja vraća drugu reč zadatog stringa. Po analogiji sa prethodnim, trebali bi da vratimo početak i kraj druge reči.

fn second_word(s: &String) -> (usize, usize) {

Sada imamo tri podatka o kojima moramo da vodimo računa.

6.3.3. String isečak

Problem rešavamo upotrebom isečaka.

let s = String::from("hello world");

let hello = &s[0..5];
let world = &s[6..11];

Sintaksa s[x..y] kreira isečak nad sekvencom s. S obzirom da ovaj tip ([T]) nema poznatu veličinu u vreme kompajliranja, ne možemo ga alocirati na steku, odnosno ne možemo ga dodeliti lokalnim varijablama ili prosleđivati kao parametar funkcije. Zato se u praksi koristi referenca na isečak (&[T]) (često se zove i fat pointer).

Dakle, u praksi mnogo češće srećemo sintaksu &s[x..y].

slice.png

6.3.4. Isečci i sintaksa opsega (range)

let s = String::from("hello");

let slice = &s[0..2];
let slice = &s[..2];
let s = String::from("hello");

let len = s.len();

let slice = &s[3..len];
let slice = &s[3..];
let s = String::from("hello");

let len = s.len();

let slice = &s[0..len];
let slice = &s[..];

6.3.5. Modifikacija primera da koristi string isečke

fn first_word(s: &String) -> &str {
  let bytes = s.as_bytes();

  for (i, &item) in bytes.iter().enumerate() {
    if item == b' ' {
      return &s[0..i];
    }
  }

  &s[..]
}

Isti API i za second_word.

fn second_word(s: &String) -> &str {

Sada nam kompajler osigurava da uvek imamo validnu referencu na reč.

fn main() {
  let mut s = String::from("hello world");

  let word = first_word(&s);

  s.clear(); // GREŠKA!

  println!("the first word is: {}", word);
}
$ cargo run
  Compiling ownership v0.1.0 (file:///projects/ownership)
error[E0502]: cannot borrow `s` as mutable because it is also borrowed as immutable
 --> src/main.rs:18:5
  |
16 |   let word = first_word(&s);
  |              -- immutable borrow occurs here
17 |
18 |   s.clear(); // error!
  |   ^^^^^^^^^ mutable borrow occurs here
19 |
20 |   println!("the first word is: {}", word);
  |                    ---- immutable borrow later used here

For more information about this error, try `rustc --explain E0502`.
error: could not compile `ownership` due to previous error

Ne samo da je API lakši za upotrebu već je čitava klasa grešaka koje se teško otkrivaju eliminisana u vreme kompajliranja.

6.3.6. String literali su reference na isečke

let s = "Hello, world!";

Tip od s je &str. str je string isečak.

6.3.7. String isečci kao parametri funkcija

fn first_word(s: &String) -> &str {

Ali će iskusni Rust programeri pisati:

fn first_word(s: &str) -> &str {

Jer će ova funkcija moći da se koristi i za &str i za &String. Ovde se upotrebljava tzv. Deref Coercion odnosno mogućnosti tipova da se dereferenciraju u drugi tip. Npr. &String će se automatski dereferencirati u &str ukoliko je to potrebno. Operacija je efikasna.

fn main() {
  let my_string = String::from("hello world");

  // `first_word` works on slices of `String`s, whether partial or whole
  let word = first_word(&my_string[0..6]);
  let word = first_word(&my_string[..]);
  // `first_word` also works on references to `String`s, which are equivalent
  // to whole slices of `String`s
  let word = first_word(&my_string);

  let my_string_literal = "hello world";

  // `first_word` works on slices of string literals, whether partial or whole
  let word = first_word(&my_string_literal[0..6]);
  let word = first_word(&my_string_literal[..]);

  // Because string literals *are* string slices already,
  // this works too, without the slice syntax!
  let word = first_word(my_string_literal);
}

6.3.8. Upotreba isečaka nad drugim strukturama

let a = [1, 2, 3, 4, 5];

let slice = &a[1..3]; // referenca na isečak tipa &[i32]

assert_eq!(slice, &[2, 3]);

7. Strukture

8. Enumeracije i podudaranje obrazaca (Pattern Matching)

8.1. Enum tip

8.1.1. Enum tip

 • Definisanje tipa navođenjem svih mogućih varijanti
 • Varijanta može da sadrži dodatne podatke
 • Slično sa algebarskim tipovima podataka (algebraic data types) u funkcionalnim jezicima, npr. F#, OCaml i Haskell-u. Ova vrsta algebarskog tipa je poznata i pod nazivom sum type.

8.1.2. Primer - IP adresa

 • IP adresa predstavlja identifikaciju mrežnih interfejsa u uređajima koji komuniciraju posredstvom Internet protokola (Internet Protocol - IP).
 • Trenutno imamo u upotrebi staru verziju 4 i novu verziju 6 koja će vremenom zameniti verziju 4.
 • Verzija 4 je dužine 32 bita i navodi se kao četiri okteta u obliku npr. 192.0.2.1
 • Verzija 6 je dužine 128 bita i navodi se kao 8 grupa od po 4 heksa cifre razdvojene sa :, npr. 2001:db8:0:1234:0:567:8:1

U Rust-u možemo pisati sledeće:

enum IpAddrKind {
  V4,
  V6,
}

Dok vrednosti možemo kreirati sa:

let four = IpAddrKind::V4;
let six = IpAddrKind::V6;

8.1.3. Primer - IP adresa - funkcija

Sada možemo pisati funkciju koja prima ovaj tip čime je moguće proslediti bilo koju varijantu kao argument.

fn route(ip_kind: IpAddrKind) {}

...

route(IpAddrKind::V4);
route(IpAddrKind::V6);

8.1.4. Primer - IP adresa - vrednost

 • Ali kako da definišemo konkretnu vrednost IP adrese?
 • Prva ideja bi mogla biti da koristimo strukturu.
enum IpAddrKind {
  V4,
  V6,
}

struct IpAddr {
  kind: IpAddrKind,
  address: String,
}

let home = IpAddr {
  kind: IpAddrKind::V4,
  address: String::from("127.0.0.1"),
};

let loopback = IpAddr {
  kind: IpAddrKind::V6,
  address: String::from("::1"),
};

Ali, sa enum tipom možemo to uraditi i bolje. Enum varijante mogu sadržati dodatne podatke.

enum IpAddr {
  V4(String),
  V6(String),
}

let home = IpAddr::V4(String::from("127.0.0.1"));

let loopback = IpAddr::V6(String::from("::1"));

Vrednost sadržana u varijanti ne mora biti ista za sve varijante. Na primer, IPv4 se sastoji od 4 okteta i možda želimo da vrednost navodimo i čuvamo u tom obliku.

enum IpAddr {
  V4(u8, u8, u8, u8),
  V6(String),
}

let home = IpAddr::V4(127, 0, 0, 1);

let loopback = IpAddr::V6(String::from("::1"));

8.1.5. Primer - IP adresa - std biblioteka

U standardnoj biblioteci možemo pronaći tip IpAddr. Definisan je na sledeći način.

struct Ipv4Addr {
  // --snip--
}

struct Ipv6Addr {
  // --snip--
}

enum IpAddr {
  V4(Ipv4Addr),
  V6(Ipv6Addr),
}

8.1.6. Primer - Message

enum Message {
  Quit,
  Move { x: i32, y: i32 },
  Write(String),
  ChangeColor(i32, i32, i32),
}

Sledeće strukture sadrže iste podatke kao prethodni enum tip.

struct QuitMessage; // unit struct
struct MoveMessage {
  x: i32,
  y: i32,
}
struct WriteMessage(String); // tuple struct
struct ChangeColorMessage(i32, i32, i32); // tuple struct

Ali, prednost enum tipa je što je to jedinstven tip pa možemo npr. napraviti funkciju koja prima bilo koju vrednost/varijantu ovog tipa.

Nad enum tipom, kao i drugim tipovima, možemo implementirati metode upotrebom imlp ključne reči.

impl Message {
  fn call(&self) {
    // telo metode se ovde definiše
  }
}

let m = Message::Write(String::from("hello"));
m.call();

8.2. Option enumeracija

8.2.1. Option enumeracija

 • Čest slučaj da vrednost može biti nešto ili ništa.
 • Npr. ako funkcija vraća prvi element iz liste koja nije prazna dobićemo prvi element, međutim ako je lista prazna povratna vrednost je ništa.
 • Ovaj koncept se u različitim jezicima različito implementira. Često se koristi specijalna vrednost null (ili nil, none i sl.) i sve varijable mogu biti null ili non-null. Problem je što programer ne definiše mogućnost ove vrednosti kroz tip pa samim tim kompajler nema mogućnost da proveri da li kod ispravno obrađuje ovu mogućnost.

U prezentaciji iz 2009 godine pod nazivom Null References: The Billion Dollar Mistake Tony Hoare, koji je prvi uveo null vrednost kao koncept je napisao sledeće:

I call it my billion-dollar mistake. At that time, I was designing the first comprehensive type system for references in an object-oriented language. My goal was to ensure that all use of references should be absolutely safe, with checking performed automatically by the compiler. But I couldn’t resist the temptation to put in a null reference, simply because it was so easy to implement. This has led to innumerable errors, vulnerabilities, and system crashes, which have probably caused a billion dollars of pain and damage in the last forty years.

Option je generički enum tip u Rust-u.

enum Option<T> {
  None,
  Some(T),
}

Primeri upotrebe:

let some_number = Some(5);      // tip je Option<i32>
let some_string = Some("a string"); // tip je Option<&str>

let absent_number: Option<i32> = None;  // nemoguć inference

8.2.2. Zašto je Option<T> bolji od null?

let x: i8 = 5;
let y: Option<i8> = Some(5);

let sum = x + y;
$ cargo run
  Compiling enums v0.1.0 (file:///projects/enums)
error[E0277]: cannot add `Option<i8>` to `i8`
 --> src/main.rs:5:17
 |
5 |   let sum = x + y;
 |         ^ no implementation for `i8 + Option<i8>`
 |
 = help: the trait `Add<Option<i8>>` is not implemented for `i8`

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `enums` due to previous error

8.2.3. Kako obrađivati Option<T> podatke?

 • Moramo eksplicitno obraditi vrednost Option<T> i mogućnost da vrednost bude None.
 • Option<T> tip ima bogat API koji je potrebno znati jer je ovaj tip vrlo često u upotrebi.
let x = Some(2);
let y = None;
assert_eq!(x.or(y), Some(2));

let x = None;
let y = Some(100);
assert_eq!(x.or(y), Some(100));
 • Često koristimo jezičke konstrukcije koje omogućavaju obradu obe varijante.

8.3. match konstrukcija za kontrolu toka

8.3.1. match izraz

 • Moćan izraz kontrole toka baziran na podudaranju obrazaca (Pattern Matching).
 • Obrazac može biti literal, naziv varijable, džoker (wildcards) itd.
 • match izraz će izvršiti podudaranje uz iscrpljivanje svih mogućnost. Ukoliko neka mogućnost nije obrađena kompajler će prijaviti grešku.

8.3.2. match kao mašina za sortiranje novčića

Za početak možemo match izraz posmatrati kao automat za sortiranje novčića.

enum Coin {
  Penny,
  Nickel,
  Dime,
  Quarter,
}

fn value_in_cents(coin: Coin) -> u8 {
  match coin {
    Coin::Penny => 1,
    Coin::Nickel => 5,
    Coin::Dime => 10,
    Coin::Quarter => 25,
  }
}
 • match počinje sa izrazom proizvoljnog tipa.
 • U telu se nalaze “ruke” (arms) gde svaka ruka ima levu stranu koja predstavlja obrazac za podudaranje i desnu stranu (posle =>) koja predstavlja kod koji se evaluira u slučaju podudaranja. Ruke su razdvojene zarezima.
 • Ruke se podudaraju u redosledu navođenja.
 • Povratna vrednost celog match izraza biće vrednost evaluiranog koda ruke čije je podudaranje uspelo

Možemo na desnoj strani koristiti proizvoljan izraz pa i blok koda.

fn value_in_cents(coin: Coin) -> u8 {
  match coin {
    Coin::Penny => {
      println!("Lucky penny!");
      1
    }
    Coin::Nickel => 5,
    Coin::Dime => 10,
    Coin::Quarter => 25,
  }
}

8.3.3. Povezivanje imena pri podudaranju (binding)

#[derive(Debug)]
enum UsState {
  Alabama,
  Alaska,
  Arizona,
  // --snip--
}

enum Coin {
  Penny,
  Nickel,
  Dime,
  Quarter(UsState),
}

fn value_in_cents(coin: Coin) -> u8 {
  match coin {
    Coin::Penny => 1,
    Coin::Nickel => 5,
    Coin::Dime => 10,
    Coin::Quarter(state) => {
      println!("State quarter from {:?}!", state);
      25
    }
  }
}

8.3.4. match je iscrpan

fn value_in_cents(coin: Coin) -> u8 {
  match coin {
    Coin::Penny => 1,
    Coin::Nickel => 5,
    Coin::Dime => 10,
    Coin::Quarter(UsState::Alabama) | Coin::Quarter(UsState::Alaska) => 25
  }
}
$ cargo run
  Compiling match_test v0.1.0 (/home/igor/NTP/match_test)
error[E0004]: non-exhaustive patterns: `Quarter(Arizona)` not covered
 --> src/main.rs:21:11
  |
13 | / enum Coin {
14 | |   Penny,
15 | |   Nickel,
16 | |   Dime,
17 | |   Quarter(UsState),
  | |   ------- not covered
18 | | }
  | |_- `Coin` defined here
...
21 |    match coin {
  |       ^^^^ pattern `Quarter(Arizona)` not covered
  |
  = help: ensure that all possible cases are being handled, possibly by adding wildcards or more match arms
  = note: the matched value is of type `Coin`

8.3.5. Podudaranje sa Option<T> tipom

fn plus_one(x: Option<i32>) -> Option<i32> {
  match x {
    None => None,
    Some(i) => Some(i + 1),
  }
}

let five = Some(5);
let six = plus_one(five);
let none = plus_one(None);

Pošto je match iscrpan ne možemo zaboraviti da obradimo None slučaj.

fn plus_one(x: Option<i32>) -> Option<i32> {
  match x {
    Some(i) => Some(i + 1),
  }
}
$ cargo run
  Compiling enums v0.1.0 (file:///projects/enums)
error[E0004]: non-exhaustive patterns: `None` not covered
  --> src/main.rs:3:15
  |
3  |     match x {
  |        ^ pattern `None` not covered
  |
  = help: ensure that all possible cases are being handled, possibly by adding wildcards or more match arms
  = note: the matched value is of type `Option<i32>`

For more information about this error, try `rustc --explain E0004`.
error: could not compile `enums` due to previous error

8.3.6. Podrazumevana obrada preostalih slučajeva

 • Želimo na specifičan način obradimo samo nekoliko slučajeva dok za sve ostale radimo podrazumevanu obradu.
let dice_roll = 9;
match dice_roll {
  3 => add_fancy_hat(),
  7 => remove_fancy_hat(),
  other => move_player(other),
}

fn add_fancy_hat() {}
fn remove_fancy_hat() {}
fn move_player(num_spaces: u8) {}
 • Rust će nas upozoriti ako dodamo ruku posle one koja obrađuje sve slučajeve jer ta se ruka nikada neće upotrebiti.

Ako želimo da obradimo sve slučajeve ali nas vrednost ne interesuje možemo koristiti _.

let dice_roll = 9;
match dice_roll {
  3 => add_fancy_hat(),
  7 => remove_fancy_hat(),
  _ => reroll(),
}

fn add_fancy_hat() {}
fn remove_fancy_hat() {}
fn reroll() {}

8.4. if let kontrola toka

if let nam omogućava kombinaciju if i let iskaze u manje opširan iskaz za obradu samo jednog slučaja poklapanja i ignorisanje ostalih.

let config_max = Some(3u8);
match config_max {
  Some(max) => println!("The maximum is configured to be {}", max),
  _ => (),
}

Ovo možemo konciznije iskazati sa:

let config_max = Some(3u8);
if let Some(max) = config_max {
  println!("The maximum is configured to be {}", max);
}
 • Gubimo iscrpnost match izraza.
 • Sintaksni šećer u situacijama kada želimo da ignorišemo ostale mogućnosti.

Obrasci za podudaranje mogu imati dve forme: poništiv (refutable) i neponištiv (irrefutable). Obrazac koji uvek mora uspeti (npr. let x = 5;) je neponištiv. Obrazac koji ne mora da uspe uvek je poništiv (npr. if let Some(x) = a_value neće uspeti za a_value==None).

Parametri funkcija, let iskazi i for petlje prihvataju samo neponištive obrasce jer program ne može uraditi ništa smisleno ukoliko podudaranje ne uspe.

if let i while let prihvataju i poništive i neponištive obrasce ali će nas kompajler upozoriti ukoliko koristimo neponištive.

Možemo koristiti i else granu. Sledeće je ekvivalentno.

let mut count = 0;
match coin {
  Coin::Quarter(state) => println!("State quarter from {:?}!", state),
  _ => count += 1,
}
let mut count = 0;
if let Coin::Quarter(state) = coin {
  println!("State quarter from {:?}!", state);
} else {
  count += 1;
}

9. Moduli

10. Kolekcije

11. Obrada grešaka

12. Generički tipovi, osobine (Traits) i životni vek (Lifetimes)

12.1. Generički tipovi (generics)

12.1.1. Generički tipovi (generics)

 • Mehanizam za eliminaciju dupliranja koda.
 • Generički tipovi su apstraktne zamene za konkretne tipove u druge osobine u vreme izvršavanja.
 • Omogućavaju nam da na apstraktan način iskažemo osobine tipova i njihove veze sa drugim tipovima bez znanja o tome koji će se konkretni tipovi naći na njihovom mestu u vreme kompajliranja i izvršavanja koda.
 • Na primer funkcije mogu primiti generičke parametre. Takođe, složeni tipovi mogu biti parametrizovani generičkim tipovima (primer je Option<T>).

12.1.2. Uklanjanje duplog koda upotrebom funkcija

fn main() {
  let number_list = vec![34, 50, 25, 100, 65];

  let mut largest = number_list[0];

  for number in number_list {
    if number > largest {
      largest = number;
    }
  }

  println!("The largest number is {}", largest);
}
fn main() {
  let number_list = vec![34, 50, 25, 100, 65];

  let mut largest = number_list[0];

  for number in number_list {
    if number > largest {
      largest = number;
    }
  }

  println!("The largest number is {}", largest);

  let number_list = vec![102, 34, 6000, 89, 54, 2, 43, 8];

  let mut largest = number_list[0];

  for number in number_list {
    if number > largest {
      largest = number;
    }
  }

  println!("The largest number is {}", largest);
}
fn largest(list: &[i32]) -> i32 {
  let mut largest = list[0];

  for &item in list {
    if item > largest {
      largest = item;
    }
  }

  largest
}

fn main() {
  let number_list = vec![34, 50, 25, 100, 65];

  let result = largest(&number_list);
  println!("The largest number is {}", result);

  let number_list = vec![102, 34, 6000, 89, 54, 2, 43, 8];

  let result = largest(&number_list);
  println!("The largest number is {}", result);
}

Postupak eliminacije duplog koda je podrazumevao sledeće:

 1. Identifikacija duplog koda.
 2. Ekstrakcija koda u funkciju, definisanje parametara i povratne vrednosti.
 3. Zamena instanci duplog koda sa pozivom funkcije.

12.1.3. Uklanjanje duplog koda upotrebom generičkih funkcija

Imamo funkciju za pronalaženje najvećeg elementa u listi sa različitim tipovima.

fn largest_i32(list: &[i32]) -> i32 {
  let mut largest = list[0];
  for &item in list {
    if item > largest {
      largest = item;
    }
  }
  largest
}

fn largest_char(list: &[char]) -> char {
  let mut largest = list[0];
  for &item in list {
    if item > largest {
      largest = item;
    }
  }
  largest
}

fn main() {
  let number_list = vec![34, 50, 25, 100, 65];
  let result = largest_i32(&number_list);
  println!("The largest number is {}", result);
  let char_list = vec!['y', 'm', 'a', 'q'];
  let result = largest_char(&char_list);
  println!("The largest char is {}", result);
}

Funkcije su gotovo identične. Razlika je samo u tipu. Pišemo generičku funkciju tako što definišemo generički tip unutar <> posle naziva funkcije:

fn largest<T>(list: &[T]) -> T {

T je generički tip i u vreme kompajliranja biće zamenjen sa konkretnim tipom.

Sada je naš kod sledeći:

fn largest<T>(list: &[T]) -> T {
  let mut largest = list[0];

  for &item in list {
    if item > largest {
      largest = item;
    }
  }

  largest
}

fn main() {
  let number_list = vec![34, 50, 25, 100, 65];

  let result = largest(&number_list);
  println!("The largest number is {}", result);

  let char_list = vec!['y', 'm', 'a', 'q'];

  let result = largest(&char_list);
  println!("The largest char is {}", result);
}

Ali se ne kompajlira.

$ cargo run
  Compiling chapter10 v0.1.0 (file:///projects/chapter10)
error[E0369]: binary operation `>` cannot be applied to type `T`
 --> src/main.rs:5:17
 |
5 |     if item > largest {
 |      ---- ^ ------- T
 |      |
 |      T
 |
help: consider restricting type parameter `T`
 |
1 | fn largest<T: std::cmp::PartialOrd>(list: &[T]) -> T {
 |       ++++++++++++++++++++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0369`.
error: could not compile `chapter10` due to previous error

Tip T može biti bilo koji tip pa i tip koji ne definiše operaciju > koja se koristi u kodu. Dakle, moramo ograničiti koji tipovi su mogući.

Videćemo kako se ovo radi u nastavku u priči o osobinama (Traits).

12.1.4. Generički tipovi u strukturama

struct Point<T> {
  x: T,
  y: T,
}

fn main() {
  let integer = Point { x: 5, y: 10 };
  let float = Point { x: 1.0, y: 4.0 };
}

Tipovi oba polja moraju biti isti.

struct Point<T> {
  x: T,
  y: T,
}

fn main() {
  let wont_work = Point { x: 5, y: 4.0 };
}
$ cargo run
  Compiling chapter10 v0.1.0 (file:///projects/chapter10)
error[E0308]: mismatched types
 --> src/main.rs:7:38
 |
7 |   let wont_work = Point { x: 5, y: 4.0 };
 |                   ^^^ expected integer, found floating-point number

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.
error: could not compile `chapter10` due to previous error

Ako želimo da polja imaju različite tipove onda moramo imati različite generičke tipove.

struct Point<T, U> {
  x: T,
  y: U,
}

fn main() {
  let both_integer = Point { x: 5, y: 10 };
  let both_float = Point { x: 1.0, y: 4.0 };
  let integer_and_float = Point { x: 5, y: 4.0 };
}

12.1.5. Generički tipovi u enumeracijama

enum Option<T> {
  Some(T),
  None,
}
enum Result<T, E> {
  Ok(T),
  Err(E),
}

12.1.6. Definicije metoda

struct Point<T> {
  x: T,
  y: T,
}

impl<T> Point<T> {
  fn x(&self) -> &T {
    &self.x
  }
}

fn main() {
  let p = Point { x: 5, y: 10 };

  println!("p.x = {}", p.x());
}

Pošto smo naveli <T> iza ključne reči impl Rust dalje zna da je tip T generički a ne konkretni tip tako da je metoda x za Point<T> definisana nad svim tipovima T.

Mogli smo npr. metodu definisati samo za određeni Point tip.

impl Point<f32> {
  fn distance_from_origin(&self) -> f32 {
    (self.x.powi(2) + self.y.powi(2)).sqrt()
  }
}

Ovaj impl blok definiše metodu distance_from_origin ali samo za Point<f32> dok ostali Point tipovi neće imati ovu metodu.

12.1.7. Generički tipovi u metodama i impl blokovima

Generički tipovi u strukturama i metodama ne moraju biti isti. Na primer, možemo kreirati metodu mixup koja uzima dve instance Point i vraća novi Point tip gde će prvo polje imati isti tip kao prva tačka a drugo polje kao druga tačka.

struct Point<X1, Y1> {
  x: X1,
  y: Y1,
}

impl<X1, Y1> Point<X1, Y1> {
  fn mixup<X2, Y2>(self, other: Point<X2, Y2>) -> Point<X1, Y2> {
    Point {
      x: self.x,
      y: other.y,
    }
  }
}

fn main() {
  let p1 = Point { x: 5, y: 10.4 };
  let p2 = Point { x: "Hello", y: 'c' };
  let p3 = p1.mixup(p2);
  println!("p3.x = {}, p3.y = {}", p3.x, p3.y);
}
 • Generički tipovi X2 i Y2 su navedeni samo u metodi jer su relevantni samo u njenom kontekstu.

12.1.8. Performanse

Upotreba generičkog koda ne dovodi do degradacije performansi. Rust koristi tehniku monomorfizacije (Monomorphization) kod koje će kompajler instancirati konkretan kod za svaki tip posebno.

To bi značilo sledeće. Ako imamo kod:

let integer = Some(5);
let float = Some(5.0)

Kompajler će proizvesti kod ekvivalentan sledećem:

enum Option_i32 {
  Some(i32),
  None,
}

enum Option_f64 {
  Some(f64),
  None,
}

fn main() {
  let integer = Option_i32::Some(5);
  let float = Option_f64::Some(5.0);
}

12.2. Osobine (Traits) - definisanje zajedničkog ponašanja

12.2.1. Traits

 • Trait definiše funkcionalnost koju tip može deliti sa drugim tipovima.
 • U drugim jezicima sličan koncept naziva se interfejs.
 • Možemo koristiti ograničenja kroz osobine (Trait bounds) da definišemo da generički tip mora zadovoljiti određena ograničenja.

12.2.2. Definisanje osobina

 • Primer definisanja media agregator biblioteke koja može da prikaze sažetak podataka koji se može čuvati u NewsArticle ili Tweet instanci.
 • Definišemo Summary osobinu da opišemo ovu funkcionalnost.
pub trait Summary {
  fn summarize(&self) -> String;
}

12.2.3. Implementacija osobina

pub struct NewsArticle {
  pub headline: String,
  pub location: String,
  pub author: String,
  pub content: String,
}

impl Summary for NewsArticle {
  fn summarize(&self) -> String {
    format!("{}, by {} ({})", self.headline, self.author, self.location)
  }
}

pub struct Tweet {
  pub username: String,
  pub content: String,
  pub reply: bool,
  pub retweet: bool,
}

impl Summary for Tweet {
  fn summarize(&self) -> String {
    format!("{}: {}", self.username, self.content)
  }
}

Metode osobina se pozivaju kao i obične metode. Jedina razlika je u tome što metode osobina moraju biti dostupne u opsegu (uključiti ih sa use).

use aggregator::{Summary, Tweet};

fn main() {
  let tweet = Tweet {
    username: String::from("horse_ebooks"),
    content: String::from(
      "of course, as you probably already know, people",
    ),
    reply: false,
    retweet: false,
  };

  println!("1 new tweet: {}", tweet.summarize());
}

Ograničenje u upotrebi osobina je da možemo implementirati osobinu nad tipom jedino ako je bar jedno od njih lokalno za naš sanduk. Ovo pravilo je deo skupa pravila koji se nazivaju coherence. Konkretno ovo pravilo zove se orphan rule i sprečava nekompatibilne implementacije osobina nad tipovima od strane više sanduka.

Bez ovog pravila moglo bi se desiti da dva različita sanduka implementiraju istu osobinu nad istim tipom na različite načine i kompajler ne bi znao koju verziju da koristi.

12.2.4. Podrazumevana implementacija

Osobina može imati podrazumevanu implementaciju metoda.

pub trait Summary {
  fn summarize(&self) -> String {
    String::from("(Read more...)")
  }
}

Da bi koristili podrazumevanu implementaciju možemo navesti prazno telo u impl bloku:

impl Summary for NewsArticle {}

I zatim možemo pozvati summarize metodu:

let article = NewsArticle {
    headline: String::from("Penguins win the Stanley Cup Championship!"),
    location: String::from("Pittsburgh, PA, USA"),
    author: String::from("Iceburgh"),
    content: String::from(
      "The Pittsburgh Penguins once again are the best \
       hockey team in the NHL.",
    ),
  };

  println!("New article available! {}", article.summarize());
 • Podrazumevana implementacija može biti redefinisana prilikom implementacije.
 • Takođe, podrazumevane metode mogu pozivati druge metode.
pub trait Summary {
  fn summarize_author(&self) -> String;

  fn summarize(&self) -> String {
    format!("(Read more from {}...)", self.summarize_author())
  }
}

Sada je potrebno i dovoljno da prilikom implementacije definišemo summarize_author metodu:

impl Summary for Tweet {
  fn summarize_author(&self) -> String {
    format!("@{}", self.username)
  }
}

12.2.5. Osobine kao parametri

 • Sada možemo koristiti osobine da definišemo funkcije koje rade nad parametrima različitog tipa.
pub fn notify(item: &impl Summary) {
  println!("Breaking news! {}", item.summarize());
}

Sada funkcija notify radi nad svim tipovima koji implementiraju Summary

Prethodna upotreba impl kod parametra je sintaksni šećer za opšti oblik navođenja ograničenja kroz osobine.

pub fn notify<T: Summary>(item: &T) {
  println!("Breaking news! {}", item.summarize());
}

Ograničenja kroz osobine (Trait bounds) stavljamo posle dvotačke kod navođenja generičkog tipa. Kompajler će verifikovati da sve što koristimo nad vrednostima ovog tipa unutar funkcije je zaista definisano osobinama navedenim u zaglavlju.

impl Trait sintakse je konciznija kod jednostavnih primera ali je puna sintaksa bolja kod složenijih primera.

Na primer:

pub fn notify(item1: &impl Summary, item2: &impl Summary) {

bi u punoj sintaksi bilo:

pub fn notify<T: Summary>(item1: &T, item2: &T) {

12.2.6. Višestruke osobine kod ograničenja

Možemo definisati i više ograničenja upotrebom + sintakse. Na primer, ako parametar mora da implementira Summary i Display:

pub fn notify(item: &(impl Summary + Display)) {

ili u punoj sintaksi:

pub fn notify<T: Summary + Display>(item: &T) {

12.2.7. where klauzula u ograničenjima

 • Ukoliko imamo više ograničenja osnovna sintaksa može da smanji čitkost.
fn some_function<T: Display + Clone, U: Clone + Debug>(t: &T, u: &U) -> i32 {
 • where klauzula izmešta definisanje ograničenja posle zaglavlja funkcije čime se postiže bolja čitkost:
fn some_function<T, U>(t: &T, u: &U) -> i32
  where T: Display + Clone,
     U: Clone + Debug
{

12.2.8. impl Trait kao povratna vrednost funkcije

fn returns_summarizable() -> impl Summary {
  Tweet {
    username: String::from("horse_ebooks"),
    content: String::from(
      "of course, as you probably already know, people",
    ),
    reply: false,
    retweet: false,
  }
}

Posebno značajno u kontekstu zatvorenja (closures) i iteratora gde je konkretan tip previše složen za pisanje ili je poznat samo kompajleru.

impl Trait sintaksa za povratne vrednosti je moguća samo ako funkcija vraća jedan tip koji implementira datu osobinu. Na primer, ova funkcija neće raditi ako funkcija može vratiti NewsArticle ili Tweet.

12.2.9. Popravka largest generičke funkcije

Na prethodnim sladovima imali smo funkciju largest. Sada možemo da završimo njenu definiciju.

Greška je bila sledeća:

$ cargo run
  Compiling chapter10 v0.1.0 (file:///projects/chapter10)
error[E0369]: binary operation `>` cannot be applied to type `T`
 --> src/main.rs:5:17
 |
5 |     if item > largest {
 |      ---- ^ ------- T
 |      |
 |      T
 |
help: consider restricting type parameter `T`
 |
1 | fn largest<T: std::cmp::PartialOrd>(list: &[T]) -> T {
 |       ++++++++++++++++++++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0369`.
error: could not compile `chapter10` due to previous error

Dakle, moramo ograničiti tipove na one koji podržavaju poređnje. Ova osobina se u standardnoj biblioteci zove std::cmp::PartialOrd, pa ćemo prepraviti zaglavlje funkcije na sledeći način:

fn largest<T: PartialOrd>(list: &[T]) -> T {

Međutim, sada imamo još jednu grešku:

$ cargo run
  Compiling chapter10 v0.1.0 (file:///projects/chapter10)
error[E0508]: cannot move out of type `[T]`, a non-copy slice
 --> src/main.rs:2:23
 |
2 |   let mut largest = list[0];
 |            ^^^^^^^
 |            |
 |            cannot move out of here
 |            move occurs because `list[_]` has type `T`, which does not implement the `Copy` trait
 |            help: consider borrowing here: `&list[0]`

error[E0507]: cannot move out of a shared reference
 --> src/main.rs:4:18
 |
4 |   for &item in list {
 |     -----  ^^^^
 |     ||
 |     |data moved here
 |     |move occurs because `item` has type `T`, which does not implement the `Copy` trait
 |     help: consider removing the `&`: `item`

Some errors have detailed explanations: E0507, E0508.
For more information about an error, try `rustc --explain E0507`.
error: could not compile `chapter10` due to 2 previous errors

Uvodimo dodatno ograničenje da generički tip mora biti i Copy. Tako da je puno rešenje sledeće:

fn largest<T: PartialOrd + Copy>(list: &[T]) -> T {
  let mut largest = list[0];

  for &item in list {
    if item > largest {
      largest = item;
    }
  }

  largest
}

fn main() {
  let number_list = vec![34, 50, 25, 100, 65];

  let result = largest(&number_list);
  println!("The largest number is {}", result);

  let char_list = vec!['y', 'm', 'a', 'q'];

  let result = largest(&char_list);
  println!("The largest char is {}", result);
}

12.2.10. Upotreba osobina ograničenja za uslovnu implementaciju metoda

Ako želimo da implementiramo metodu samo nad tipovima koji implementiraju određene osobine.

use std::fmt::Display;

struct Pair<T> {
  x: T,
  y: T,
}

impl<T> Pair<T> {
  fn new(x: T, y: T) -> Self {
    Self { x, y }
  }
}

impl<T: Display + PartialOrd> Pair<T> {
  fn cmp_display(&self) {
    if self.x >= self.y {
      println!("The largest member is x = {}", self.x);
    } else {
      println!("The largest member is y = {}", self.y);
    }
  }
}

12.3. Validacija referenci kroz životni vek (Lifetimes)

12.3.1. Životni vek (Lifetime)

 • Svaka referenca ima životni vek, opseg u kome je referenca validna.
 • U dosta situacija kompajler automatski može da zaključi koji je životni vek reference. Kada to nije u stanju moramo da uradimo ručnu anotaciju.
 • Anotacijama životnog veka dovodimo u vezu životni vek različitih referenci.

12.3.2. Sprečavanje “visećih” referenci

{
    let r;

    {
      let x = 5;
      r = &x;
    }

    println!("r: {}", r);
  }

 cargo run
  Compiling chapter10 v0.1.0 (file:///projects/chapter10)
error[E0597]: `x` does not live long enough
 --> src/main.rs:7:17
  |
7 |       r = &x;
  |         ^^ borrowed value does not live long enough
8 |     }
  |     - `x` dropped here while still borrowed
9 |
10 |     println!("r: {}", r);
  |              - borrow later used here

For more information about this error, try `rustc --explain E0597`.
error: could not compile `chapter10` due to previous error

12.3.3. Borrow Checker

 • Rust kompajler ima komponentu borrow checker koja proverava da li su sve pozajmice validne.
{
  let r;        // ---------+-- 'a
             //     |
  {           //     |
    let x = 5;    // -+-- 'b |
    r = &x;      // |    |
  }           // -+    |
             //     |
  println!("r: {}", r); //     |
}             // ---------+
 • Program je odbačen jer r referencira vrednost čiji životni vek ('b) je kraći od životnog veka varijable r ('a). Ukoliko bi se ovo dozvolilo, r bi u jednom delu referencirala nevalidnu vrednost.

Varijable imaju životni vek koji je jednak sinstaksnom opsegu u kome je varijabla definisana. Životni vek imaju i reference koje pozajmljuju vrednost i smeštaju se u varijable (npr. r=&x iz prethodnog primera).

Jedno od pravila je da referenca na varijablu (tj. vrednost) ne može da živi duže od same varijable. Odnosno životni vek varijable mora da sadrži životni vek reference pozajmljene od te varijable.

{
  let r;
  {
    let x = 5;
    r = &x;      // -+- &x ne može da živi duže od
  }           // -+ ovog životnog veka
  println!("r: {}", r);
}

Ako smestimo referencu u varijablu, referenca mora biti ispravna za ceo životni vek varijable u koju je smeštena.

Kažemo da životni vek reference mora da sadrži životni vek varijable u koju je smeštena.

{
  let r;
  {
    let x = 5;
    r = &x;      // -+- životni vek bilo čega što
  }           // | se smesti u r mora da živi
  println!("r: {}", r); // -+ bar ovoliko
}

Vidimo da ovo pravilo nije zadovoljeno. &x ne živi dovoljno dugo jer x ne živi dovoljno dugo.

Ako prethodna dva pravila objedinimo možemo reći da:

Životni vek varijable mora da sadrži životni vek svih varijabli koje pozajmljuju vrednost od posmatrane varijable.

Odnosno, varijabla može otići iz opsega tek kada ne postoji više ni jedna varijabla koja čuva pozajmljenu vrednost.

Sledeći kod je prihvaćen. Referenca r ne živi duže od podatka koji referencira (x).

{
  let x = 5;      // ----------+-- 'b
             //      |
  let r = &x;      // --+-- 'a |
             //  |    |
  println!("r: {}", r); //  |    |
             // --+    |
}             // ----------+

12.3.4. Generički životni vekovi u funkcijama

 • Kreiramo funkciju longest koja vraća duži od dva prosleđena stringa. Prosleđujemo referencu na string isečak &str.
fn main() {
  let string1 = String::from("abcd");
  let string2 = "xyz";

  let result = longest(string1.as_str(), string2);
  println!("The longest string is {}", result);
}

Ovaj program nije prihvaćen.

fn longest(x: &str, y: &str) -> &str {
  if x.len() > y.len() {
    x
  } else {
    y
  }
}
$ cargo run
  Compiling chapter10 v0.1.0 (file:///projects/chapter10)
error[E0106]: missing lifetime specifier
 --> src/main.rs:9:33
 |
9 | fn longest(x: &str, y: &str) -> &str {
 |        ----   ----   ^ expected named lifetime parameter
 |
 = help: this function's return type contains a borrowed value, but the signature does not say
 whether it is borrowed from `x` or `y`
help: consider introducing a named lifetime parameter
 |
9 | fn longest<'a>(x: &'a str, y: &'a str) -> &'a str {
 |      ++++   ++     ++     ++

For more information about this error, try `rustc --explain E0106`.
error: could not compile `chapter10` due to previous error
 • Zašto program nije prihvaćen?
 • Borrow checker nije u stanju da odredi u kojoj relaciji su reference x i y sa povratnom vrednošću koja je takođe referenca.
 • Tj. povratna vrednost mora biti pozajmljena od nekud, ali kompajler ne može da odredi da li je pozamljena od x ili y ili od neke globalne vrednosti.
 • Ova informacija je potrebna da bi se obavila kalkulacija i provera životnog veka.

12.3.5. Sintaksa za anotaciju životnog veka

 • Da bi pomogli kompajleru reference označavamo sa životnim vekom i time dovodimo u vezu različite reference (npr. parametre i povratne vrednosti funkcije).
 • Anotacija je oblika 'a. Iza apostrofa se piše ime anotacije koje je najčešće jedno malo slovo sa početka alfabeta ('a, 'b,...).
 • Važno: anotacije životnog veka ne menjaju životni vek reference već samo pomažu kompajleru u proveri.
&i32    // referenca
&'a i32   // referenca sa eksplicitnim životnim vekom
&'a mut i32 // promenjiva referenca sa eksplicitnim životnim vekom
 • Jedna anotacija nema puno smisla. Funkciju imaju tek kada anotiramo više referenci jer se dovode u vezu ako imaju isto ime.
 • Uvedimo funkciju lt koja vraća životni vek varijable/vrednosti i relaciju između životnih vekova 'a≥'b odnosno 'b≤'a koja znači da 'a obuhvata 'b odnosno 'b je sadržano u 'a.

12.3.6. Anotacija životnog veka u signaturama funkcija

 • Sledeća anotacija za funkciju longest je ispravna jer referenca koja se vraća može biti x ili y u zavisnosti od dužine stringa. Stoga je potrebno da imamo strožiji uslov da je životni vek povratne vrednosti u vezi sa životnim vekom oba parametra.
fn longest<'a>(x: &'a str, y: &'a str) -> &'a str {
  if x.len() > y.len() {
    x
  } else {
    y
  }
}
 • Ovim kažemo kompajleru da za neki generički životni vek 'a, funkcija prima dve reference čiji životni vek vrednosti obuhvata 'a i vraća referencu koja mora biti validna bar koliko i životni vek 'a tj. životni vek povratne reference mora da obuvati 'a. Ukoliko takav životni vek postoji kod se prihvata.
 • Signatura dovodi u vezu obe ulazne reference sa izlaznom.

Posmatrajmo kod koji poziva funkciju longest:

fn main() {
  let string1 = String::from("abcd");
  {
    let string2 = "xyz";
    let result = longest(string1.as_str(), string2);
  }
  println!("The longest string is {}", result);
}

Za kod mora da postoji 'a tako da važi:

lt(string1) ≥ 'a   # životni vek vrednosti prvog parametara sadrži 'a
lt(string2) ≥ 'a   # životni vek vrednosti drugog parametara sadrži 'a
'a ≥ lt(result)    # 'a mora da sadrži životni veku result varijable

Što ne može biti ispunjeno istovremeno, tj. ne postoji 'a koje ispunjava ova ograničenja.

Drugi način razmišljanja je da povratna vrednost funkcije pozajmljuje od vrednosti ulaznih parametara označenih istim imenom životnog veka.

fn main() {
  let string1 = String::from("abcd");
  {
    let string2 = "xyz";
    let result = longest(string1.as_str(), string2);
  }
  println!("The longest string is {}", result);
}

Što znači da result pozajmljuje od string1 i string2 i ta pozajmica traje sve vreme života varijable result što ne može biti validno jer varijabla živi duže od vrednosti string2.

Iako, možemo videti da će, zbog dužine stringa, vraćena vrednost biti string1 i program je validan, kompajler ovo ne može da zaključi.

13. Literatura