Jezici specifični za domen

Uvod

Prof. dr Igor Dejanović (igord at uns ac rs)

Kreirano 2023-12-01 Fri 10:14, pritisni ESC za mapu, m za meni, Ctrl+Shift+F za pretragu

Sadržaj

1. Problem i motivacija

1.1. Šta je jezik?

 • Komunikacija misli i osećanja sistemom znakova kao što su zvuci, gestovi ili pisani simboli1.
 • Sistem znakova, simbola, gestova i pravila koji se koriste u komunikaciji2.

1.2. Šta je softverski jezik?

 • Jezik korišćen u komunikaciji čovek-računar ili računar-računar.
 • U varijanti čovek-računar težimo da jezik bude lak za razumevanje od strane čoveka ali ipak da može da se procesira na efikasan način od strane računara.
 • U kontekstu razvoj softvera dve su uloge jezika:
  • preskriptivna - za opis budućih sistema
  • deskriptivna - za opis postojećih sistema

1.3. Šta domen?

 • Sfera delovanja, interesa ili funkcije1.
 • Oblast znanja, uticaja, ili delovanja2.
 • Da bi se domensko znanje moglo procesirati i da bi mogli komunicirati u određenom domenu korisno je definisati ontologiju domena koja opisuje koncepte domena i njihove međusobne veze.
 • Primer domena: osiguranje, zdravstvo, finansije, saobraćaj…
 • Domeni mogu sadržati poddomene. Na primer, ako je posmatrani domen problema osiguranje, poddomeni mogu biti životno osiguranje, osiguranje vozila, osiguranje nekretnina i sl.

1.4. Jezici specifični za domen - JSD (Domain-Specific Languages - DSL)

 • Jezici specifični za domen (JSD, eng. Domain-Specific Languages - DSL) su jezici prilagođeni i ograničeni na određeni domen problema.
 • Za razliku od jezika opšte namene (JON, eng. General Purpose Language - GPL), nude povećanje ekspresivnosti kroz upotrebu koncepata i notacija prilagođenih domenu problema i domenskim ekspertima.
 • Nazivaju se još i mali jezici (eng. little languages).
 • Uspešan JSD je fokusiran na uzak, dobro definisan domen i pokriva ga na odgovarajući način.
 • Domen često ima svoj jezik korišćen od strane domenskih eksperata iako ne postoji njegova implementacija na računaru.

2. Primeri

2.1. SQL

SELECT player, stadium
  FROM game JOIN goal ON (id=matchid)

2.2. JPA mapiranje

@Entity
@Table(name="COURSES")
public class Course {

 private long courseId;
 private String courseName;

 public Course() {
 }

 public Course(String courseName) {
  this.courseName = courseName;
 }

 @Id
 @GeneratedValue
 @Column(name="COURSE_ID")
 public long getCourseId() {
  return this.courseId;
 }
}

2.3. Build jezici (Ant/Maven/Gradle)

Ant-Maven-Gradle.png

2.4. Poslovni procesi - BPMN

BPMN.png

2.5. OrgMode

 • Beleške, kreiranje sadržaja, agenda, pismeno programiranje (literate programming).

  ** PROJ
  *** TODO Pregledati prijavu greške #173
  SCHEDULED: <2022-12-14 Wed>
  1. [x] Neko parče koda:
    #+begin_src rust
    fn main() {
      // Statements here are executed when the compiled binary is called
  
      // Print text to the console
      println!("Hello World!");
    }
    #+end_src
  
    #+RESULTS:
    : Hello World!
  
  2. [ ] Neka druga zabeleška...
  
  *** WAIT Predati projektni izveštaj
  
  | Aktivnost   | Završeno | Problemi        |
  |----------------+----------+------------------------|
  | Prva aktivnost |   30% | Nema          |
  | Druga aktinost |   25% | Problemi u snabdevanju |
  
  

2.6. Scratch

 • Učenje programiranja za decu.

scratch.png

2.7. Mobilne aplikacije

MobilneAplikacije.png

2.8. Ali i…

MusicNotation-External.png

2.9. ili…

ChessNotation.png

2.10. pa čak i…

saobracajni-znaci.jpg

2.11. Kada jezik smatramo JSD-om?

 • Zavisi od toga šta nam je domen.
 • Jezik može biti više ili manje prilagođen nekom domenu.
 • U ekstremnom slučaju i opšti jezik kao što je Java možemo smatrati JSD-om ako nam je domen “razvoj softvera”. Naravno, iako tačno u teorijskom smislu, u praktičnom gubimo sve prednosti JSD.
 • Dobar JSD pokriva uzak, dobro definisan domen (domen problema). Koristi samo koncepte ciljnog domena, ograničen je na dati domen i samim tim je iskazivanje rešenja jezgrovitije i jasnije domenskim ekspertima.
 • Čest je slučaj da jezik nastane kao JSD ali se vremenom proširi do te mere da ga možemo smatrati JON.

3. Prednosti

3.1. Uticaj na produktivnost

 • Pojedine studije pokazuju da povećanje produktivnosti ide i do 1000%1.
 • Šta je osnovni razlog za povećanje produktivnosti?

3.2. Problem mentalnog mapiranja

MentalnoMapiranje-1.svg

3.3. Rešenje upotrebom JSD

MentalnoMapiranje-2.svg

3.4. Zašto JSD?

 • JSD su koncizniji od jezika opšte namene što omogućava korisnicima da jasnije iskažu svoju nameru.
 • JSD sintaksa, bilo tekstualna ili grafička, može se prilagoditi i približiti domenskim ekspertima.
 • Koncepti korišćeni u JSD su koncepti problemskog (poslovnog) domena što pod određenim uslovima omogućava da domenski eksperti direktno koriste JSD bez posredovanja programera.
 • Upotrebom koncepata problemskog domena izbegava se ručno mapiranje na koncepte ciljne implementacione platforme. Taj posao se obavlja automatski upotrebom JSD prevodioca (kompajlera ili generatora koda).
 • Iskazivanje rešenja konceptima nezavisnim od korišćene tehnologije rezultuje dužim životnim vekom aplikacije.
 • Samodokumentujući jezički iskazi.

3.5. Uticaj na kvalitet softvera

 • Korišćenje koncepata domena problema dovodi do smanjenja broja linija koda (u terminologiji tekstualnih notacija), što ima pozitivan uticaj na brzinu razvoja i jednostavnost odžavanja.
 • Smanjenje broja linija koda ide i do 50 puta u pojedinim domenima primene. Gustina softverskih grešaka (broj softverskih grešaka na hiljadu linija koda) ne zavisi značajno od jezika koji se koristi.
 • Iz toga se može zaključiti da JSD kroz smanjenje broja linija koda posredno utiču na smanjenje apsolutnog broja softverskih grešaka što povećava kvalitet softverskog proizvoda i smanjuje cenu održavanja.
 • Prevođenje koda na ciljnu platformu (kompajliranje) će rezultovati konzistentnim kodom.

3.6. Uticaj na evoluciju aplikacije

 • Iskazivanje rešenja konceptima nezavisnim od korišćene tehnologije rezultuje dužim životnim vekom aplikacije.
 • Nije potrebno menjati jezičke iskaze (programe/modele) kada dođe do promene tehnologije. Potrebno je ažurirati generator koda.

4. Arhitekture

4.1. Arhitektura bazirana na prevodiocima

Arhitektura-kompajler.svg

4.2. Arhitektura bazirana na interpreterima

Arhitektura-interpreter.svg

5. Gradivni elementi

5.1. Gradivni elementi JSD

Kao i svaki softverski jezik i JSD se sastoji od:

 • Apstraktne sintakse
 • Jedne ili više konkretnih sintaksi
 • Semantike

5.2. Apstraktna sintaksa

 • Određuje pravila validnosti iskaza sa stanovišta njegove strukture.
 • Definiše koncepte domena, njihove osobine i međusobne relacije
 • Jezici za definisanje apstraktnih sintaksi jezika se u domenu modelovanja nazivaju meta-meta-modelima1.

5.3. Primer - apstraktna sintaksa jezika za opis konačnih automata

StateMachine.svg

5.4. Apstraktno sintaksno stablo

 • Svaki iskaz na datom jeziku se može na apstraktan način opisati apstraktnim sintaksnim stablom (Abstract Syntax Tree).
 • Konkretna sintaksa nije važna u tom slučaju (na primer, ako posmatramo program na Javi tada ključne reči nisu deo apstraktnog stabla).

5.5. Primer apstraktnog sintaksnog stabla

AbstractSyntaxTree.png

5.6. Konkretna sintaksa

 • Da bi mogli da prikažemo iskaz na konkretan način potrebna nam je konkretna sintaksa.
 • Konkretna sintaksa definiše izgled iskaza na nekom jeziku, odnosno u širem smislu definiše i načine interakcije korisnika sa jezičkim iskazima tj. predstavlja interfejs jezik-korisnik.
 • Iako nam je dovoljna jedna konkretna sintaksa za jedan jezik, možemo ih imati više.

5.7. Konkretna sintaksa

Primer istog iskaza upotrebom dve različite konkretne sintakse

RazliciteSintakse.png

5.8. Semantika

 • Definiše smisao jezičkih iskaza.
 • Iako postoje i druge tehnike u praksi se najčešće semantika definiše prevođenjem (kompajliranjem tj. generisanjem koda) na jezik koji već ima definisanu semantiku putem prevodioca na niže jezike ili interpretera (npr. virtualne mašine).
 • Najčešće su ciljni jezici na koje se JSD prevodi jezici opšte namene.
 • Primer: generisanje Java programskog koda iz JSD jezičkog iskaza.
 • Jezici se prevode na sve “niže” i “niže”. Gde je kraj prevođenju? Mašinski jezik. Definisan u hardveru računara (procesoru).

6. Klasifikacija

6.1. Podela JSD prema vrsti konkretne sintakse

 • Tekstualni
 • Grafički
 • Tabelarni
 • Baziran na ekranskim formama
 • Hibridni - kombinacija više osnovnih

6.2. Tekstualne sintakse - prednosti i mane

 • Programeri se osećaju “kod kuće”.
 • Mogu se koristiti regularni tekst editori.
 • Serijalizovana forma je identična sa prezentacionom. se koristiti standardni sistemi za kontrolu verzija (Git, Mercurial, Subversion …).
 • Podrška u alatima: bojenje koda, dopuna koda, pretraga, navigacija…
 • Mana: Nije pogodna za opis i razumevanje strukture koja nije linearne prirode (grafovi, tabele itd.).

6.3. Grafičke sintakse - prednosti

 • Razumevanje strukture. Podržano operacijama zoom, pan i sl.
 • Često razumljivije domenskim ekspertima (najčešće je domenski jezik grafičke prirode).
 • Intuitivniji i lakši za učenje - učenje kroz isprobavanje (paleta sa alatima i konceptima, onemogućavanje kreiranje nevalidnih konstrukcija itd.).

6.4. Grafičke sintakse - mane

 • Još uvek složeniji za implementaciju i održavanje.
 • Za serijalizaciju se koristi format koji se razlikuje od prezentacionog.
 • Otežano ili potpuno nemoguće korišćenje standardnih alata za kontrolu verzija. Potrebno je razviti poseban VCS alat.
 • Zahteva namenske editore.

6.5. Podela prema vrsti domena

HorizontalniVertikalniDSL.svg

6.6. Podela JSD prema načinu implementacije

 • Interni - Nastali su na bazi već postojećih programskih jezika (najčešće JON).
 • Eksterni - Izrađeni “on nule” definisanjem sintakse i implementacijom kompajlera koji prevodi programe pisane na ovom jeziku na neki drugi jezik (najčešće JON) ili se program direktno interpretira.

6.7. Interni JSD

 • Bazirani na postojećem jeziku i alatima. Najčešće tekstualni.
 • Koriste svu infrastrukturu jezika domaćina (editore, debagere, kompajlere/interpretere…).
 • Brzi za implementaciju i laki za održavanje. Popularni u pojedinim zajednicama (Lisp, Ruby, Groovy, Scala…).
 • Dobri kao ulaznica u svet DSL/DSM/MDE pristupa.
 • Najčešće na pametan način koriste mogućnosti jezika (anonimne funkcije, meta-programiranje itd.).
 • Ograničenja konkretne sintakse.
 • Svaka namenska biblioteka može se smatrati internim JSD (API bazirani)…
 • … ali konkretna sintaksa takvog jezika nije prilagođena domenu.

6.8. Eksterni JSD

 • Izrađeni “on nule” - skuplji razvoj i održavanje.
 • Puna kontrola konkretne sintakse - bolje prilagođavanje domenskim ekspertima.
 • Editori i svi propratni alati takođe moraju da se prave “od nule”…
 • …mada danas postoje alati koji nam taj posao olakšavaju.

6.9. Neki od poznatijih eksternih JSD

 • SQL: tekstualni, domen - rad sa relacionim bazama podataka
 • HTML: tekstualni, domen - definisanje sadržaja na vebu
 • CSS: tekstualni, domen - stilizovanje sadržaja
 • make: tekstualni, domen - izgradnja aplikacije (build)
 • LaTeX: tekstualni, domen: kreiranje štampanih materijala (typesetting)
 • Window Builder: GUI baziran, domen - izgradnja interfejsa
 • R: tekstualni, domen - statistička obrada podataka

6.10. Primer: Interni JSD za definisanje email-a (JavaMail API)

MimeMessage message = new MimeMessage(session);

message.setFrom(new InternetAddress(from));

message.addRecipient(Message.RecipientType.TO,
     new InternetAddress(to));

message.setSubject("Greetings from Novi Sad");
message.setText("Enjoying my stay in Novi Sad! See you soon!");

Transport.send(message);

6.11. Primer: Hipotetički eksterni JSD za definisanje email-a

BEGIN myMail
 FROM me@myself.com
 TO myfriend@somewhere.org
 SUBJECT Greetings from Novi Sad

Enjoying my stay in Novi Sad! See you soon!

END
SEND myMail

6.12. Primer

Interni JSD za definisanje grafički korisničkih interfejsa (Swing)

public DSLKurs() {
  setBounds(100, 100, 450, 300);
  getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
  contentPanel.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
  getContentPane().add(contentPanel, BorderLayout.CENTER);
  contentPanel.setLayout(new FormLayout(new ColumnSpec[ {
              FormFactory.RELATED_GAP_COLSPEC,
              FormFactory.DEFAULT_COLSPEC,
              FormFactory.RELATED_GAP_COLSPEC,
              ColumnSpec.decode("default:grow"),},
         new RowSpec[] {
         FormFactory.RELATED_GAP_ROWSPEC,
         FormFactory.DEFAULT_ROWSPEC,
         FormFactory.RELATED_GAP_ROWSPEC,
         FormFactory.DEFAULT_ROWSPEC,
         FormFactory.RELATED_GAP_ROWSPEC,
         FormFactory.DEFAULT_ROWSPEC,}));
  ....

6.13. Primer

Eksterni JSD za definisanje grafički korisničkih interfejsa (WindowBuilder)

GUIDSL-External.png

6.14. Primer

Interni JSD za definisanje gramatike jezika (Arpeggio Python)

def number():   return _(r'\d*\.\d*|\d+')
def factor():   return Optional(["+","-"]), [number,
             ("(", expression, ")")]
def term():    return factor, ZeroOrMore(["*","/"], factor)
def expression(): return term, ZeroOrMore(["+", "-"], term)
def calc():    return OneOrMore(expression), EOF

6.15. Primer

Eksterni JSD za definisanje gramatike jezika (Arpeggio PEG)

number = r'\d*\.\d*|\d+'
factor = ("+" / "-")?
    (number / "(" expression ")")
term = factor (( "*" / "/") factor)*
expression = term (("+" / "-") term)*
calc = expression+ EOF

6.16. Konkretna sintaksa je važna!!!

Neki jezici su pogodniji za kreiranje internih JSD

6.17. Jezici pogodni za kreiranje internih JSD

 • Ruby
 • Groovy
 • Scala
 • Lisp

6.18. Primer internog JSD (Ruby Sinatra)

get '/dogs' do
  # get a listing of all the dogs
end
get '/dog/:id' do
  # just get one dog, you might find him like this:
  @dog = Dog.find(params[:id])
  # using the params convention, you specified in your route
end
post '/dog' do
  # create a new dog listing
end
put '/dog/:id' do
  # HTTP PUT request method to update an existing dog
end
delete '/dog/:id' do
  # HTTP DELETE request method to remove a dog who's been sold!
end

6.19. Primer internog JSD (Groovy Gradle)

repositories {
  mavenCentral()
}

dependencies {
  groovy fileTree(dir: new File(gradle.gradleHomeDir, 'lib'),
          includes: ['**/groovy­all­*.jar'])
  compile gradleApi()
  compile 'eu.appsatori:gradle­fatjar­plugin:0.1.3',
  {
    ext.optional = true
  }
  testCompile 'org.spockframework:spock­core:0.6­groovy­1.8'
}

6.20. Eksterni JSD omogućavaju potpuno prilagođavanje domenu.

6.21. Interni JSD za muzičku notaciju

Score k = new Score(Tonality.G_major);
Bar bar = new Bar(BarType.4_4);
t.addPause(Duration.1_4);
t.addNote(NoteType.A3, Duration.1_4);
t.addNote(NoteType.C2, Duration.1_4);
k.addBar(bar);

6.22. Eksterni JSD za muzičku notaciju

U eksternoj varijanti možemo u potpunosti prilagoditi konkretnu sintaksu domenskim ekspertima.

MusicNotation-External.png

6.23. Lilypond note script

Ali se dešava da i u eksternoj varijanti JSD nije prilagođen domenskim ekspertima.

Lilypond.png

6.24. Kritike JSD

 • Skup razvoj i održavanje jezika.
 • Potreba za ekspertima u domenu razvoja jezika koji su istovremeno sposobni da analiziraju domen primene.
 • Jezička “kakofonija” (Language Cacophony)1 i potreba da programeri poznaju veliki broj jezika (poseban jezik za svaki tehnički i/ili poslovni domen).

6.25. Low code/No Code platforme

Danas se platforme bazirane na JSD često brendiraju kao Low Code ili No Code platforme.

7. Jezičke radionice (Language Workbenches)

7.1. Jezičke radionice (Language Workbenches)

 • Integrisana okruženja za razvoj, testiranje i evoluciju jezika i alata za njihovo efikasno korišćenje (editori, interpreteri, kompajleri i sl.). Koriste se kod paradigme razvoja orijentisane ka jezicima (Language Oriented Programming - LOP)1.
 • Rešavaju problem brzine razvoja i lakoće održavanja JSD.
 • Primeri jezičkih radionica:
  • Meta Programming System (MPS)
  • Xtext
  • Spoofax

7.2. Pristupi

 • Projekcione radionice - direktna izmena apstraktne reprezentacije kroz projekciju.

  projekcija.png

 • Bazirane na parserima - izmena se vrši posredno kroz tekst koji se parsira da bi se dobila apstraktna reprezentacija.

  parseri.png

7.3. Projekcione radionice

 • Prednosti:
  • Moguće višestruke konkretne sintakse (tekstualne, grafičke, tabelarne…) - bolje prilagođavanje konkretnom domenu.
  • Sintakse se mogu “u letu” menjati.
  • Kontrola validnosti izraza u vreme izmene modela.
 • Mane:
  • Složenost alata.
  • Format za perzistenciju nije u vezi sa konkretnim sintaksama koje korisnik koristi. Nemoguće je koristiti standardne sisteme za kontrolu verzija bazirane na tekstu.
  • Moraju se razviti namenski generički editori za svaku klasu konkretnih sintaksi.

7.4. Radionice bazirane na parserima

 • Prednosti:
  • Jednostavnije za izradu i održavanje.
  • Teorija parsiranja dobro ustanovljena. Veliki broj biblioteka za parsiranje.
  • Moguće koristiti obične tekstualne editore.
  • Moguće koristiti standardne sisteme za kontrolu verzija (npr. git, subversion).
  • Jednostavno kopiranje i lepljenje (eng. copy/paste).
 • Mane:
  • Moguća samo tekstualna sintaksa -> ograničeno prilagođavanje domenu.
  • Provera validnosti se odlaže do faze parsiranja.

7.5. Meta Programming System (MPS)

 • JetBrains - http://www.jetbrains.com/mps/
 • Projekciona jezička radionica - editori manipulišu direktno apstraktnom reprezentacijom (apstraktnim sintaksnim stablom). Čak i u slučaju tekstualnih notacija.
 • Podrška za različite konkretne sintakse (notacije): tabelarne, tekstualne, bazirani na ćelijama, grafičke.
 • Podrška za kontrolu verzija.

7.6. Meta Programming System - karakterističan izgled

MPS.png

7.7. Xtext

 • Nastao kao deo projekta slobodnog softvera - openArchitectureWare.
 • Iza razvoja u najvećoj meri stoji nemačka firma Itemis.
 • Postao deo Eclipse projekta.
 • Tekstualne sintakse. EBNF-like gramatika.
 • Upotreba ECore meta-metamodela1. Meta-model se generiše iz gramatike a može da koristi i već postojeći meta-model.
 • Generisanje Eclipse editora sa podrškom za bojenje sintakse, navigaciju, outline pogled itd.
 • Xtext bazirani JSD se duboko integriše u Eclipse okruženje i teško je uočiti razliku sa podrškom za bilo koji drugi jezik sa Eclipse podrškom (npr. Java).

7.8. Xtext - Little tortoise jezik

xText-tortoise.png

7.9. Xtext - Little tortoise gramatika

xText-grammar.png

7.10. Xtext - primeri

Za dokumentaciju sa primerom izgradnje 7 različitih jezika pogledati http://www.eclipse.org/Xtext/7languagesDoc.html

7.11. Spoofax

 • Kao i Xtext baziran na parsiranju i tekstualnim sintaksama. Kreira punu podršku za jezik u vidu Eclipse priključaka.
 • Istraživački projekat na TU Delft u Holandiji.
 • Gramatika jezika se definiše meta-jezikom SDF (Syntax Definition Formalism).
 • Parser koristi SGLR algoritam (Scanerless GLR) i omogućava parsiranje punog skupa kontekstno slobodnih gramatika. U slučaju neodređenosti parser vraća šumu parsiranja (parse forest) dok u slučaju determinističke gramatike vraća uvek stablo parsiranja (parse tree).
 • Za tranformaciju programa i prepisivanje stabala koristi se JSD Stratego.

7.12. Spoofax - karakterističan izgled

Spoofax-prikaz.png

7.13. Inženjerstvo softverskih jezika

 • Software Language Engineering - SLE.
 • Pravac i pogled na razvoj softverskih jezika koji pokušava da ujedini sve druge pravce koji u osnovi imaju razvoj i upotrebu softverskih jezika (MDE/MDA/DSM.., ontologije, grammarware, Language Oriented Programming…).
 • Jedna od ideja je izjednačavanje modela i programa - kao jedinstven naziv predložen je mogram.*

8. Literatura