Anatomija jednog JSD-a

Slajdovi u izradi

Prof. dr Igor Dejanović (igord at uns ac rs)

Kreirano 2023-12-01 Fri 10:12, pritisni ESC za mapu, m za meni, Ctrl+Shift+F za pretragu

Sadržaj

1. DOMMLite

1.1. Šta je DOMMLite?

 • DOMMLite1 je jezik za opis statičke strukture poslovnih aplikacija.2
 • Opisuje entitete, njihove atribute, validatore, veze između entiteta, primitivne tipove, pakete, servise i sl.
 • Generator koda na osnovu DOMMLite mograma generiše naprednu CRUD aplikaciju sa podrškom za pretrage, filtriranje, sortiranje, definisanje servisnih metoda, validacije itd. Implementiran u xText-u.

1.2. Osnovne osobine

 • Opis entiteta, ključeva, veza jedan na jedan, jedan na više, više na više.
 • Tekstualna sintaksa. Puna eclipse integracija (dopuna i bojenje koda, strukturni pogled, navigacija, validacija sintakse).
 • Veliki broj standardnih parametarskih validatora uz mogućnost definisanja dodatnih u samom jeziku uz implementaciju na jeziku ciljne platforme.
 • Podrška za definisanje korisničkih tipova podataka, validatora i oznaka.
 • Generator koda za Django web okvir za razvoj1. Generisanje pune CRUD aplikacije sa pretragama, filtriranjem, sortiranjem itd.

1.3. Model

Model.png

1.4. Paketi

Package.png

1.5. Entiteti

Entity.png

1.6. Konkretna sintaksa

BuildIns.png

1.7. Odeljci

FeatureCompartment.png

OperationCompartment.png

1.8. Odeljci - konkretna sintaksa

compartments-syntax.png

1.9. Odeljci - strukturni prikaz

outline.png

1.10. Odeljci - mapiranje na ekranske forme

django-validatori.png

1.11. Atributi i reference

Feature.png

Property.png

TypedElement.png

1.12. Atributi i reference - konkretna sintaksa

BuildIns.png

1.13. Oznake (Tags)

 • Služe za opis dodatne semantike elementa nad kojim su definisane.
 • DOMMLite poseduje 11 ugrađenih oznaka (plural, searchBy, orderBy, finder, filterFields...) a korisnik može definisati na nivou mograma i svoje oznake.

1.14. Primer - podrška za specifičnosti prirodnih jezika

Akuzativ.svg

1.15. Validatori

 • Definisanje uslova koji mora biti ispunjen da bi se instanca elementa modela nad kojom je primenjen smatrala ispravnom.
 • DOMMLite poseduje 33 ugrađena validatora (isAlphaNumeric, isOnlyDigits, isValidEmail...) a na nivou mograma mogu biti definisani korisnički.

1.16. Primer upotrebe validatora

Validatori.svg

1.17. Servisi

Service.png

1.18. Podrška za finder metode

Services.png

finder.png

1.19. Dopuna koda

DopunaKoda1.png

DopunaKoda2.png

1.20. Generator koda

Generisanje.svg

1.21. Prikaz generisane forme

django-validatori.png

2. mobl

2.1. mobl

TODO

3. pyFlies

3.1. pyFlies

TODO

4. Literatura

 • Igor Dejanović, Jezici specifični za domen, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2021. (dostupno u skriptarnici FTN-a)
 • pyFlies dokumentacija