Napredne tehnike programiranja u Python-u

Prof. dr Igor Dejanović (igord at uns ac rs)

Kreirano 2023-03-07 Tue 12:09, pritisni ESC za mapu, m za meni, Ctrl+Shift+F za pretragu

Sadržaj

1. Specijalne metode

1.1. Specijalne metode

 • Često se zovu i magične metode
 • Posebno se tretiraju od strane Python interpretera tj. imaju posebnu semantiku
 • Format naziva je __xxx__
 • Neki od primera:
  • __init__
  • __str__
  • __eq__
  • ...
 • Implementacija protokola

1.2. Iterabilni objekti

 • Moguće ih je koristiti u npr. for pelji.

   for i in iterabilni_objekat:
  
 • Poziv ugrađene funkcije iter nad iterabilnim objektom vraća iterator objekat.
 • Kada je potrebna iteracija Python poziva __iter__ metodu nad našim objektom. Ova funkcija treba da vrati iterator objekat.
 • Iterator objekti implementiraju tzv. iterator protokol.
  • __next__ metoda – sledeći element ili izuzetak StopIteration ukoliko smo stigli do kraja.

1.3. Iterabilni objekti - primer

 • Primer TextXMetaModel klasa textX projekta.

   def __iter__(self):
     """
     Iterate over all classes in the current namespace and imported
     namespaces.
     """
  
     # Current namespace
     for name in self._current_namespace:
       yield self._current_namespace[name]
  
     # Imported namespaces
     for namespace in \
         self._imported_namespaces[self._namespace_stack[-1]]:
       for name in namespace:
         # yield class
         yield namespace[name]
  
 • U ovom slučaju __iter__ metoda je generator (vraća elemente sa yield).

1.4. Provera pripadnosti kolekciji

 • Operator in služi za testiranje pripadnosti:

   if a in neka_kolekcija:
  
 • Ukoliko želimo da omogućimo in test sa našim objektima potrebno je definisati specijalnu metodu __contains__:

   def __contains__(self, name):
     """
     Check if given name is contained in the current namespace.
     The name can be fully qualified.
     """
     try:
       self[name]
       return True
     except KeyError:
       return False
  

1.5. Pristup elementu kolekcije po ključu

 • Specijalna metoda __getitem__ omogućava upotrebu operatora [].

   >>> a = [1, 2, 3]
   >>> a.__getitem__(2)
   3
   >>> b = { "foo": 45, "bar": 34}
   >>> b.__getitem__(34)
   ---------------------------------------------------------------------------
   KeyError                 Traceback (most recent call last)
   ...
   KeyError: 34
   >>> b.__getitem__("foo")
   45
  

1.6. Pristup elementu kolekcije po ključu - primer

 def __getitem__(self, name):
   """
   Search for and return class and peg_rule with the given name.
   Returns:
     TextXClass, ParsingExpression
   """
   if "." in name:
     # Name is fully qualified
     namespace, name = name.rsplit('.', 1)
     return self.namespaces[namespace][name]
   else:
     # If not fully qualified search in the current namespace
     # and after that in the imported_namespaces
     if name in self._current_namespace:
       return self._current_namespace[name]

     for namespace in \
         self._imported_namespaces[self._namespace_stack[-1]]:
       if name in namespace:
         return namespace[name]

     raise KeyError("{} metaclass does not exists in the metamodel "
             .format(name))

1.7. Pristup atributu objekta

 • Dve specijalne metode: __getattr__ i __getattribute__

   obj.neki_atribut
  

1.8. __getattr__

 • Poziva se ukoliko standardnim mehanizmima nije pronađen atribut objekta. Kao parametar prima ime atributa i vraća njegovu vrednost ukoliko postoji ili podiže izuzetak AttributeError ukoliko atribut ne postoji.

   class A:
     def __init__(self):
       self.additional = {'foo': 5, 'bar': 7.4}
       # .a će biti pronađeno standardnim mehanizmom
       self.a = 3
  
     def __getattr__(self, key):
       if key in self.additional:
         return self.additional[key]
       else:
         raise AttributeError
  
   if __name__ == '__main__':
     a = A()
     print(a.a)
     print(a.foo)
     print(a.bla)
  

1.9. Postavljanje vrednosti i brisanje atributa

 • object.__setattr__(self, name, value) - kada se pozove object.name = value
  • Obratiti pažnju na rekurziju! Ne raditi u telu metode self.name = value već self.__dict__[name] = value.
 • object.__delattr__(self, name) - kada se pozove del object.name

1.10. __getattribute__

 • Specijalna metoda nižeg nivoa.
 • Podrazumevana implementacija obavlja sledeću pretragu:
  • Prvo se proverava __dict__ rečnik instance a zatim klasa prateći MRO lanac.
  • Ukoliko se atribut ne pronađe poziva se __getattr__
 • Ovu metodu je retko potrebno redefinisati.
 • Paziti prilikom pisanja na beskonačanu rekurziju! Najbolje je pozvati na kraju nadimplementaciju object.__getattribute__(self, name)

1.11. Operatori

 • Svi operatori u Python-u su definisani specijalnim metodama. Na primer:
  • - - __sub__
  • + - __add__
  • * - __mul__
  • += - __iadd__ - (za mutable objekte)

1.12. Poređenje objekata

 • Ukoliko želimo da instance naše klase mogu da se porede (npr. da bi mogli da sortiramo niz objekata) potrebno je implementirati specijalne metode:
  • __eq__ za operator jednakosti ==
  • __ne__ za operator nejednakosti !=
  • __lt__ za operator manje - <
  • __le__ za operator manje ili jednako - <=
  • __gt__ za operator veće - >
  • __ge__ za operator veće ili jednako - >=
 • Nije potrebno ručno definisati sve operatore jer su prirodno međuzavisni. Python u sklopu modula functools nudi dekorator total_ordering (videti u sekciji functools) koji automatski kreira nedostajuće operatore poređenja.

2. Properties

2.1. Properties

 • Tzv. kalkulisani ili izvedeni atributi.
 • Generalizacija getter i setter mehanizma.
 • Sintaksa ostaje kao kod direktnog pristupa atributu.

2.2. Properties - primer

  class ...:
  ...
    @property
    def full_file_name(self):
      return os.path.join(self.file_path, self.file_name)

    @full_file_name.setter
    def full_file_name(self, filename):
      path_name, file_name = os.path.split(filename)
      self.file_path = path_name
      self.file_name = file_name
      model_name, __ = os.path.splitext(file_name)
      self.name = model_name

Property atributima se pristupa kao običnim atributima:

obj.full_file_name = '/neka/putanja/neko_ime.ext'
 • Objekat čuva atribute file_path i file_name.
 • Atribut full_file_name je izveden.

2.3. __setattr__ i @property

class A:
  @property
  def a(self):
    print("get")
    return 5
  @a.setter
  def a(self, val):
    print("set")

  def __setattr__(self, name, value):
    if name == 'a':
      print('setattr')
    super().__setattr__(name, value)
a = A()
a.a = 10
out = a.a
setattr
set
get

3. List comprehensions i generatori

3.1. List comprehensions

nums = [1, 2, 3, 4, 5]
squares = []
for n in nums:
 squares.append(n * n)

# Ekvivalentno
nums = [1, 2, 3, 4, 5]
squares = [n * n for n in nums]
# Opšti oblik sintakse
[expression for item1 in iterable1 if condition1
      for item2 in iterable2 if condition2
      ...
      for itemN in iterableN if conditionN ]

# Što je ekvivalentno sa
s = []
for item1 in iterable1:
 if condition1:
  for item2 in iterable2:
   if condition2:
    ...
    for itemN in iterableN:
     if conditionN: s.append(expression)

3.2. List comprehensions primeri

a = [-3, 5, 2, -10, 7, 8]
b = 'abc'

c = [2*s for s in a]        # c = [-6,10,4,-20,14,16]
d = [s for s in a if s >= 0]    # d = [5,2,7,8]
e = [(x, y) for x in a       # e = [(5,'a'),(5,'b'),(5,'c'),
      for y in b        #   (2,'a'),(2,'b'),(2,'c'),
      if x > 0 ]        #   (7,'a'),(7,'b'),(7,'c'),
                  #   (8,'a'),(8,'b'),(8,'c')]

f = [(1,2), (3,4), (5,6)]
g = [math.sqrt(x * x + y * y)    # g = [2.23606, 5.0, 7.81024]
   for x, y in f]

3.3. Generator izrazi

Slično kao list comprehensions ali ne kreiraju listu već generator objekat koji izračunava vrednosti na zahtev (lenja evaluacija).

# Opšti oblik sintakse
(expression for item1 in iterable1 if condition1
      for item2 in iterable2 if condition2
      ...
      for itemN in iterableN if conditionN )
>>> a = [1, 2, 3, 4]
>>> b = (10*i for i in a)
>>> b
<generator object at 0x590a8>
>>> b.next()
10
>>> b.next()
20
...

3.4. Generator izrazi - primer

f = open("data.txt")
lines = (t.strip() for t in f)

comments = (t for t in lines if t[0] == '#')
for c in comments:
 print(c)

# Uvek se može konvertovati u listu
clist = list(comments)

4. Deskriptori

4.1. Descriptors

 • Generalizacija prilagođavanja pristupu atributima objekata.
 • Npr. properties iz prethodne sekcije su implementirani mehanizmom deskriptora.
 • Ukoliko interpreter pronađe atribut na nivou klase i taj atribut je objekat koji ima neku od metoda __get__, __set__, __del__ tada će ovim metodama biti prosleđeno dobavljanje, postavljanje ili brisanje atributa respektivno.

4.2. Problem sa properties

class Order:
  def __init__(self, name, price, quantity):
    self._name = name
    self.price = price
    self._quantity = quantity

  @property
  def quantity(self):
    return self._quantity

  @quantity.setter
  def quantity(self, value):
    if value < 0:
      raise ValueError('Cannot be negative.')
    self._quantity = value

  def total(self):
    return self.price * self.quantity

apple_order = Order('apple', 1, 10)
print(apple_order.total())
try:
  apple_order.quantity = -10
except ValueError as e:
  print('Woops:', str(e))
10
Woops: Cannot be negative.

4.3. Rešenje upotrebom deskriptora (1)

  class NonNegative:
  
  def __get__(self, instance, owner):
    return instance.__dict__[self.name]
    
  def __set__(self, instance, value):
    if value < 0:
      raise ValueError('Cannot be negative.')
    instance.__dict__[self.name] = value
    
  def __set_name__(self, owner, name):
    self.name = name

4.4. Rešenje upotrebom deskriptora (2)

  class Order:
  
   price = NonNegative()
   quantity = NonNegative()

   def __init__(self, name, price, quantity):
     self._name = name
     self.price = price
     self.quantity = quantity

   def total(self):
     return self.price * self.quantity
    
  apple_order = Order('apple', 1, 10)
  print(apple_order.total())
  
  try:
    apple_order.quantity = -10
  except ValueError as e:
    print('Woops:', str(e))
10
Woops: Cannot be negative.

5. Dekoratori(Decorators)

5.1. Dekoratori

 • Dekorator obrazac.
 • Funkcije koje prihvataju kao parametar funkciju (ili uopšte callable) i vraćaju izmenjenu verziju.

   @trace
   def square(x):
    return x*x
  
   # Ovo je ekvivalentno sa
   def square(x):
    return x*x
   square = trace(square)
  
   enable_tracing = True
   if enable_tracing:
    debug_log = open("debug.log","w")
   def trace(func):
    if enable_tracing:
     def callf(*args,**kwargs):
      debug_log.write("Calling %s: %s, %s\n" %
          (func._ _name_ _, args, kwargs))
      r = func(*args,**kwargs)
      debug_log.write("%s returned %s\n" %
              (func._ _name, r))
      return r
     return callf
    else:
     return func
  

5.2. Dekoratori (2)

Mogu da se stekuju.

@foo
@bar
@spam
def grok(x):
 pass

je isto što i

def grok(x):
 pass
grok = foo(bar(spam(grok)))

5.3. Dekoratori (3)

Mogu da imaju parametre.

@eventhandler('BUTTON')
def handle_button(msg):
 ...

@eventhandler('RESET')
def handle_reset(msg):
 ...

# Sto je ekvivalentno sa
def handle_button(msg):
...
temp = eventhandler('BUTTON')
handle_button = temp(handle_button)
# Event handler decorator
event_handlers = { }
def eventhandler(event):
 def register_function(f):
  event_handlers[event] = f
  return f
 return register_function

6. functools modul - podrška za funkcije višeg reda.

6.1. partial

 • Delimična (parcijalna) primena funkcije.
 • Određeni parametri se zamrzavaju. Nova funkcija prihvata manji broj parametara.
>>> from functools import partial
>>> basetwo = partial(int, base=2)
>>> basetwo.__doc__ = 'Konverzija stringa broja u bazi 2 u int.'
>>> basetwo('10010')
18

>>> stepen = lambda a, b: a ** b
>>> kvadrat = partial(stepen, b=2)
>>> kvadrat(5)
25
>>> kub = partial(stepen, b=3)
>>> kub(5)
125

>>> from operator import mul
>>> dvaputa = partial(mul, 2)
>>> dvaputa(10)
20
>>> triputa = partial(mul, 3)
>>> triputa(5)
15

6.2. reduce

 • Primena date funkcije koja prima dva parametra na iterabilnu kolekciju s leva na desno tako što se kao prvi parametar koristi rezultat prethodne evaluacije dok se kao drugi parametar koristi sledeći element kolekcije.
reduce(lambda x, y: x+y, [1, 2, 3, 4, 5])

izračunava

(((1+2)+3)+4)+5)
 • Postoji i kao ugrađena (build-in) funkcija u Python 2.

6.3. reduce ekvivalentan Python kod

def reduce(function, iterable, initializer=None):
  it = iter(iterable)
  if initializer is None:
    try:
      initializer = next(it)
    except StopIteration:
      raise TypeError('reduce() of empty sequence with no initial value')
  accum_value = initializer
  for x in it:
    accum_value = function(accum_value, x)
  return accum_value

6.4. Primer: množenje niza elemenata

niz = range(1, 10)

for petlja:

proizvod = 1
for elem in niz:
  proizvod *= elem

reduce:

proizvod = reduce(lambda x, y: x*y, niz)

6.5. Kreiranje funkcije za množenje niza elemenata

Kompozicija funkcija partial + reduce (funkcionalno):

from functools import reduce, partial
amul = partial(reduce, lambda x, y: x*y)
# ili upotrebom mul operatora
from operator import mul
amul = partial(reduce, mul)

Sa for petljom (imperativno):

def amul(niz):
 proizvod = 1
 for elem in niz:
   proizvod *= elem
 return proizvod

Oba primera kreiraju funkciju amul koja množi elemente prosleđenog iterabilnog objekta:

amul(range(1, 100))

6.6. update_wrapper i wraps

 • Kod dekoracije funkcija ažurira dekorisanu funkciju da spolja “izgleda” kao originalna.
>>> from functools import wraps
>>> def my_decorator(f):
...   @wraps(f)
...   def wrapper(*args, **kwds):
...     print 'Calling decorated function'
...     return f(*args, **kwds)
...   return wrapper
...
>>> @my_decorator
... def example():
...   """Docstring"""
...   print 'Called example function'
...
>>> example()
Calling decorated function
Called example function
>>> example.__name__
'example'
>>> example.__doc__
'Docstring'

6.7. total_ordering

 • “Dopuna” specijalnih metoda za poređenje. Koristi se kao dekorator klase.
 • Klasa treba da definiše jednu od __lt__, __le__, __gt__, ili __ge__() metoda uz __eq__.
@total_ordering
class Student:
  def _is_valid_operand(self, other):
    return (hasattr(other, "lastname") and
        hasattr(other, "firstname"))
  def __eq__(self, other):
    if not self._is_valid_operand(other):
      return NotImplemented
    return ((self.lastname.lower(), self.firstname.lower()) ==
        (other.lastname.lower(), other.firstname.lower()))
  def __lt__(self, other):
    if not self._is_valid_operand(other):
      return NotImplemented
    return ((self.lastname.lower(), self.firstname.lower()) <
        (other.lastname.lower(), other.firstname.lower()))

6.8. Least recently used (LRU) keš

Keširanje povratne vrednosti funkcije u cilju optimizacije sporijih funkcija.

@lru_cache(maxsize=32)
def get_pep(num):
  'Retrieve text of a Python Enhancement Proposal'
  resource = 'https://www.python.org/dev/peps/pep-%04d/' % num
  try:
    with urllib.request.urlopen(resource) as s:
      return s.read()
  except urllib.error.HTTPError:
    return 'Not Found'

>>> for n in 8, 290, 308, 320, 8, 218, 320, 279, 289, 320, 9991:
...   pep = get_pep(n)
...   print(n, len(pep))

>>> get_pep.cache_info()
CacheInfo(hits=3, misses=8, maxsize=32, currsize=8)

7. itertools modul - pomoćne funkcije za iteraciju

7.1. chain

 • Iteracije kroz više iterabilnih objekata prema zadatom redosledu.
 • Tretiranje niza sekvenci kao jedne sekvence.
 • Upotreba:

    from itertools import chain
    a = [1, 2, 3]
    b = 'abc'
    for i in chain(a, b):
      print(i, end=' ')
  
  1 2 3 a b c
  
 • Ekvivalentno sa sledećim Python kodom:

    def chain(*iterables):
      for it in iterables:
        for element in it:
          yield element
  

7.2. cycle

 • Beskonačna iteracija kroz zadati iterabilni objekat u krug.
 • Primer:

    from itertools import cycle, islice
    return list(islice(cycle('ABCD'), 10))
  
  A B C D A B C D A B
 • Ekvivalentno sa:

    def cycle(iterable):
      saved = []
      for element in iterable:
        yield element
        saved.append(element)
      while saved:
        for element in saved:
          yield element
  

7.3. filter

 • Kreira iterator koji filtrira i vraća samo one elemente zadatog iterabilnog objekta koji zadovoljavaju određeni predikat.
 • U Python 2 ifilter radi kao generator dok filter radi kao obična funkcija.
 • Primer:

    return list(filter(lambda x: x % 2, range(10)))
  
  1 3 5 7 9
 • Ekvivalentno sa:

    def filter(predicate, iterable):
      if predicate is None:
        predicate = bool
      for x in iterable:
        if predicate(x):
          yield x
  

7.4. map

 • Kreira iterator koji vraća vrednost zadate funkcije gde se parametri zadate funkcije uzimaju iz datih iterabilnih objekata.
 • U Python 2 imap radi kao generator dok map radi kao obična funkcija.
 • Primer:

    return list(map(pow, (2, 3, 10), (5, 2, 3)))
  
  32 9 1000
 • Ekvivalentno sa:

    def map(function, *iterables):
      iterables = [iter(x) for x in iterables]
      while True:
        try:
          args = [next(it) for it in iterables]
        except StopIteration:
          break
        if function is None:
          yield tuple(args)
        else:
          yield function(*args)
  

7.5. zip

 • Kreira iterator koji istovremeno iterira kroz više iterabilnih objekata vraćajući n-torke gde svaki element pripada odgovarajućem iterabilnom objektu.
 • U Python 2 izip radi kao generator dok zip radi kao obična funkcija.
 • Primer:

    return list(zip('ABCD', 'xy'))
  
  A x
  B y
 • Ekvivalentno sa:

    def zip(*iterables):
      iterators = map(iter, iterables)
      while iterators:
        yield tuple(map(next, iterators))
  

7.6. groupby

 • Kreira iterator koji vraća grupe elemenata prema zadatoj key funkciji.
 • Kolekcija nad kojom pozivamo groupby mora biti sortirana prema istoj key funkciji.
groups = []
uniquekeys = []
data = sorted(data, key=keyfunc)
for k, g in groupby(data, keyfunc):
  groups.append(list(g))
  uniquekeys.append(k)

7.7. dropwhile

 • Iterator koji odbacuje prve elemente za koje je dati predikat istinit i zatim vraća sve preostale redom.
 • Primer:

    from itertools import dropwhile
    return list(dropwhile(lambda x: x < 5, [1, 4, 6, 4, 1]))
  
  6 4 1
 • Ekvivalentno sa:

    def dropwhile(predicate, iterable):
      iterable = iter(iterable)
      for x in iterable:
        if not predicate(x):
          yield x
          break
      for x in iterable:
        yield x
  

7.8. takewhile

 • Iterator koji vraća elemente dok je predikat zadovoljen.
 • Primer:

    from itertools import takewhile
    return list(takewhile(lambda x: x < 5, [1, 4, 6, 4, 1]))
  
  1 4
 • Ekvivalentno sa:

    def takewhile(predicate, iterable):
      for x in iterable:
        if predicate(x):
          yield x
        else:
          break
  

7.9. tee

 • Deli dati iterabilni objekat na više.
 • Ekvivalentno sa:
def tee(iterable, n=2):
  it = iter(iterable)
  deques = [collections.deque() for i in range(n)]
  def gen(mydeque):
    while True:
      if not mydeque:       # ako je lokalni dek prazan...
        try:
          newval = next(it)  # preuzmi novu vrednosti i...
        except StopIteration:
          return
        for d in deques:    # dodaj ih na sve dekove.
          d.append(newval)
      yield mydeque.popleft()
  return tuple(gen(d) for d in deques)

8. collections - high-performance container datatypes

8.1. OrderedDict

 • Nasleđuje dict i dodaje osobinu uređenosti. Iteracija vraća ključeve u redosledu u kom su dodavani u kolekciju.
 • Dodaje metodu move_to_end(key, last=True) koja postojeći ključ pomera na kraj kolekcije.
>>> d = OrderedDict.fromkeys('abcde')
>>> d.move_to_end('b')
>>> ''.join(d.keys())
'acdeb'
>>> d.move_to_end('b', last=False)
>>> ''.join(d.keys())
'bacde'

>>> # nesortirani rečnik
>>> d = {'banana': 3, 'apple': 4, 'pear': 1, 'orange': 2}

>>> # rečnik sortiran po zatakom ključu
>>> OrderedDict(sorted(d.items(), key=lambda t: t[0]))
OrderedDict([('apple', 4), ('banana', 3), ('orange', 2), ('pear', 1)])

>>> # rečnik sortiran po vrednosti
>>> OrderedDict(sorted(d.items(), key=lambda t: t[1]))
OrderedDict([('pear', 1), ('orange', 2), ('banana', 3), ('apple', 4)])

>>> # rečnik sortiran po dužini ključa
>>> OrderedDict(sorted(d.items(), key=lambda t: len(t[0])))
OrderedDict([('pear', 1), ('apple', 4), ('orange', 2), ('banana', 3)])

8.2. namedtuple

 • N-torke slične tipu tuple ali sa mogućnošću pristupa poljima po imenu kao kod atributa objekta.
>>> # Basic example
>>> Point = namedtuple('Point', ['x', 'y'])
>>> p = Point(11, y=22)   # instantiate with positional or keyword arguments
>>> p[0] + p[1]       # indexable like the plain tuple (11, 22)
33
>>> x, y = p        # unpack like a regular tuple
>>> x, y
(11, 22)
>>> p.x + p.y        # fields also accessible by name
33
>>> p            # readable __repr__ with a name=value style
Point(x=11, y=22)

8.3. deque

 • Linearna struktura sa efikasnim O(1) ubacivanjem i uzimanjem elementa sa obe strane.
 • Slično list tipu ali list tip ima složenost O(n) za ubacivanje i izbacivanje elementa sa početka liste.
>>> from collections import deque
>>> d = deque('ghi')         # make a new deque with three items
>>> for elem in d:          # iterate over the deque's elements
...   print(elem.upper())
G
H
I

>>> d.append('j')          # add a new entry to the right side
>>> d.appendleft('f')        # add a new entry to the left side
>>> d                # show the representation of the deque
deque(['f', 'g', 'h', 'i', 'j'])

>>> d.pop()             # return and remove the rightmost item
'j'
>>> d.popleft()           # return and remove the leftmost item
'f'
>>> list(d)             # list the contents of the deque
['g', 'h', 'i']
>>> d[0]               # peek at leftmost item
'g'
>>> d[-1]              # peek at rightmost item
'i'

8.4. Counter

 • Podklasa dict tipa za prebrojavanje objekata koji mogu da se heširaju.
 • Ključevi su objekti a vrednosti su njihov ukupan broj.
>>> c = Counter()              # prazan Counter
>>> c = Counter('gallahad')         # Novi Counter iz iterable
>>> c = Counter({'red': 4, 'blue': 2})   # Novi Counter iz rečnika
>>> c = Counter(cats=4, dogs=8)       # Novi Counter upotrebom keyword arg.

>>> c = Counter(['eggs', 'ham'])
>>> c['bacon']               # count of a missing element is zero
0

>>> c = Counter(a=4, b=2, c=0, d=-2)
>>> sorted(c.elements())
['a', 'a', 'a', 'a', 'b', 'b']

>>> Counter('abracadabra').most_common(3) 
[('a', 5), ('r', 2), ('b', 2)]

>>> c = Counter(a=4, b=2, c=0, d=-2)
>>> d = Counter(a=1, b=2, c=3, d=4)
>>> c.subtract(d)
>>> c
Counter({'a': 3, 'b': 0, 'c': -3, 'd': -6})

8.5. defaultdict

 • Nasleđuje dict i omogućava kreiranje elementa sa podrazumevanom vrednošću ukoliko se pokuša pristup nepostojećem elementu.
 • Kao parametar prima default_factory što mora biti callable koji će se pozvati da kreira novi element.
>>> s = [('yellow', 1), ('blue', 2), ('yellow', 3), ('blue', 4), ('red', 1)]
>>> d = defaultdict(list)
>>> for k, v in s:
...   d[k].append(v)
...
>>> sorted(d.items())
[('blue', [2, 4]), ('red', [1]), ('yellow', [1, 3])]

9. Višestruko nasleđivanje i MRO

9.1. Višestruko nasleđivanje

 • Python podržava višestruko nasleđivanje.
 • Problem razrešavanja metode/atributa iz nadklasa.
 • Diamond problem.
 • Problem kod naivnog pretraživanja “po dubini”.

Diamond_inheritance.svg

9.2. Method Resolution Order (MRO)

 • Mehanizam/algoritam za razrešavanje u kontekstu višestrukog nasleđivanja
 • C3 linearizacija
 • Programski jezik Dylan
 • Dva pravila:
  • Podklase se pretražuju pre nadklasa
  • Pretražuju se u redosledu navođenja
 • Za primer sa prethodnog slajda: D B C A

9.3. super

 • Dinamički određuje metodu/atribut na osnovu MRO.
 • Klase koje koriste višestruko nasleđivanje treba da se pišu na određeni način.
 • Obavezno koristiti super umesto direktnog navođenja klase.

9.4. super

class LoggingDict(dict):
  def __setitem__(self, key, value):
    logging.info('Setting %r to %r' % (key, value))
    super().__setitem__(key, value)
class LoggingOD(LoggingDict, collections.OrderedDict):
  pass
>>> pprint(LoggingOD.mro())
(<class '__main__.LoggingOD'>,
 <class '__main__.LoggingDict'>,
 <class 'collections.OrderedDict'>,
 <class 'dict'>,
 <class 'object'>)

OrderedDict je ispred dict pa će super pozvati OrderedDict.__setitem__.

9.5. Parametri metoda

 • Situacija u kojoj signature metoda nisu iste.
class Shape:
  def __init__(self, shapename, **kwds):
    self.shapename = shapename
    super().__init__(**kwds)    

class ColoredShape(Shape):
  def __init__(self, color, **kwds):
    self.color = color
    super().__init__(**kwds)

cs = ColoredShape(color='red', shapename='circle')

9.6. Pretraga metoda

 • Obratiti pažnju da super poziv traži metodu uz MRO lanac.
 • Što znači da metoda mora postojati u nadklasi ili će doći do pojave izuzetka.
 • Kod primera sa konstruktorom __init__ metoda postoji i u object korenskoj klasi. Izuzetak se može pojaviti ukoliko nismo iscrpeli sve parametre u **kwds što je svakako greška.

9.7. Pretraga metoda

 • Ukoliko metoda ne postoji u korenskoj object klasi najbolje je kreirati koren naše hijerarhije sa datom metodom.
 • Ova korenska metoda biće kraj pretrage.
 • Dodatno možemo osigurati da klase niz MRO lanac slučajno ne implementiraju ciljnu metodu.
class Root:
  def draw(self):
    # the delegation chain stops here
    assert not hasattr(super(), 'draw')

class Shape(Root):
  def __init__(self, shapename, **kwds):
    self.shapename = shapename
    super().__init__(**kwds)
  def draw(self):
    print('Drawing. Setting shape to:', self.shapename)
    super().draw()

class ColoredShape(Shape):
  def __init__(self, color, **kwds):
    self.color = color
    super().__init__(**kwds)
  def draw(self):
    print('Drawing. Setting color to:', self.color)
    super().draw()

cs = ColoredShape(color='blue', shapename='square')
cs.draw()

9.8. Upotreba klasa koje nisu dizajnirane za višestruko nasleđivanje

class Moveable:

  def __init__(self, x, y):
    self.x = x
    self.y = y

  def draw(self):
    print('Drawing at position:', self.x, self.y)

9.9. Upotreba klasa koje nisu dizajnirane za višestruko nasleđivanje

class MoveableAdapter(Root):

  def __init__(self, x, y, **kwds):
    self.movable = Moveable(x, y)
    super().__init__(**kwds)

  def draw(self):
    self.movable.draw()
    super().draw()

class MovableColoredShape(ColoredShape, MoveableAdapter):
  pass

MovableColoredShape(color='red', shapename='triangle',
          x=10, y=20).draw()

10. async/await

10.1. Asinhrono programiranje

 • Klasično sekvencijalno izvršavanje podrazumeva da je svaka instrukcija blokirajuća pa i I/O.
 • Gubimo dragoceno vreme dok čekamo na npr. završetak mrežnog zahteva ili učitavanje podataka sa diska.
 • Kod asynhronog programiranja registrujemo tzv. callback funkcije koje se izvršavaju kada su podaci zahtevani I/O pozivom spremni.

10.2. Coroutines

Coroutines are computer program components that generalize subroutines for non-preemptive multitasking, by allowing execution to be suspended and resumed. Coroutines are well-suited for implementing familiar program components such as cooperative tasks, exceptions, event loops, iterators, infinite lists and pipes.

10.3. Coroutines in Python

 def jumping_range(up_to):
   """Generator for the sequence of integers from 0 to up_to, exclusive.

   Sending a value into the generator will shift the sequence by that amount.
   """
   index = 0
   while index < up_to:
     jump = yield index
     if jump is None:
       jump = 1
     index += jump


 if __name__ == '__main__':
   iterator = jumping_range(5)
   print(next(iterator)) # 0
   print(iterator.send(2)) # 2
   print(next(iterator)) # 3
   print(iterator.send(-1)) # 2
   for x in iterator:
     print(x) # 3, 4

10.4. yield from

 • Omogućava ulančavanje generatora/korutina.
 • Implementacija producer-consumer i pipes obrazaca.
 def lazy_range(up_to):
   """Generator to return the sequence of integers from 0 to up_to, exclusive."""
   index = 0
   def gratuitous_refactor():
     nonlocal index
     while index < up_to:
       yield index
       index += 1
   yield from gratuitous_refactor()

10.5. Event loop

In computer science, the event loop, message dispatcher, message loop, message pump, or run loop is a programming construct that waits for and dispatches events or messages in a program. It works by making a request to some internal or external “event provider” (that generally blocks the request until an event has arrived), and then it calls the relevant event handler (“dispatches the event”).

10.6. Async kod sa time.sleep(1)

import asyncio
import time
from datetime import datetime

async def custom_sleep():
  print('SLEEP', datetime.now())
  time.sleep(1)

async def factorial(name, number):
  f = 1
  for i in range(2, number+1):
    print('Task {}: Compute factorial({})'.format(name, i))
    await custom_sleep()
    f *= i
  print('Task {}: factorial({}) is {}n'.format(name, number, f))


start = time.time()
loop = asyncio.new_event_loop()
asyncio.set_event_loop(loop)

tasks = [
  asyncio.ensure_future(factorial("A", 3)),
  asyncio.ensure_future(factorial("B", 4)),
]
loop.run_until_complete(asyncio.wait(tasks))
loop.close()

end = time.time()
print("Total time: {}".format(end - start))

10.7. Async kod sa time.sleep(1) - rezultati

 Task A: Compute factorial(2)
 SLEEP 2022-10-26 16:02:51.591313
 Task A: Compute factorial(3)
 SLEEP 2022-10-26 16:02:52.592472
 Task A: factorial(3) is 6n
 Task B: Compute factorial(2)
 SLEEP 2022-10-26 16:02:53.593721
 Task B: Compute factorial(3)
 SLEEP 2022-10-26 16:02:54.594089
 Task B: Compute factorial(4)
 SLEEP 2022-10-26 16:02:55.595270
 Task B: factorial(4) is 24n
 Total time: 5.006118059158325

Vidimo da se prvo izvršio Task A pa onda Task B odnosno time.sleep() poziv nije oslobodio Event Loop

10.8. Async kod sa asyncio.sleep(1)

import asyncio
import time
from datetime import datetime

async def custom_sleep():
  print('SLEEP {}n'.format(datetime.now()))
  await asyncio.sleep(1)

async def factorial(name, number):
  f = 1
  for i in range(2, number+1):
    print('Task {}: Compute factorial({})'.format(name, i))
    await custom_sleep()
    f *= i
  print('Task {}: factorial({}) is {}n'.format(name, number, f))

start = time.time()
loop = asyncio.new_event_loop()
asyncio.set_event_loop(loop)

tasks = [
  asyncio.ensure_future(factorial("A", 3)),
  asyncio.ensure_future(factorial("B", 4)),
]
loop.run_until_complete(asyncio.wait(tasks))
loop.close()

end = time.time()
print("Total time: {}".format(end - start))

10.9. Async kod sa asyncio.sleep(1) - rezultati

 Task A: Compute factorial(2)
 SLEEP 2022-10-26 16:03:33.711905n
 Task B: Compute factorial(2)
 SLEEP 2022-10-26 16:03:33.711931n
 Task A: Compute factorial(3)
 SLEEP 2022-10-26 16:03:34.713288n
 Task B: Compute factorial(3)
 SLEEP 2022-10-26 16:03:34.713412n
 Task A: factorial(3) is 6n
 Task B: Compute factorial(4)
 SLEEP 2022-10-26 16:03:35.714253n
 Task B: factorial(4) is 24n
 Total time: 3.0045108795166016

U ovom slučaju vidimo da poziv await asyncio.sleep(1) oslobađa Even Loop i zadaci se izvršavaju naizmenično

10.10. Za dalje čitanje

11. Metaklase

11.1. Metaklase

 • Python klase predstavljaju “šablon” za kreiranje objekata.
 • I same klase su objekti. Šta je njihov šablon? Ko je zadužen za njihovo kreiranje?
 • Klase imaju svoje “klase” koje nazivamo metaklasama.

11.2. Metaklase

 • Python ima podrazumevanu metaklasu type koju interpreter koristi kada naiđe na definiciju klase.
 • type klasa je svoj sopstveni tip
 • Podrazumevanu klasu možemo promeniti i time uticati na kreiranje klase.
 • Pri kreiranju metaklase nasleđujemo type
 • Kao što za instanciranje objekta Python poziva klasu, za kreiranje klase poziva metaklasu.
 • Pojednostavljeno gledano class iskaz možemo smatrati lepšom sintaksom (Syntactic sugar) za poziv type ili neke druge metaklase.

11.3. type

 • type može da se koristi i kao funkcija koja vraća tip nekog objekta.
>>> class Foobar:
...   pass
...
>>> type(Foobar)
<class 'type'>
>>> foo = Foobar()
>>> type(foo)
<class '__main__.Foobar'>

>>> isinstance(foo, Foobar)
True
>>> isinstance(Foobar, type)
True

11.4. Ili predstavljeno dijagramom

metaclass.png

11.5. Kreiranje klase sa type

MyClass = type('MyClass', (object,), {'a':5})
print(MyClass.a)
print(type(MyClass))
5
<class 'type'>
MyClass2 = type('MyClass2', (MyClass,), {'b': True})
print(type(MyClass2))
print(dir(MyClass2))
print(MyClass2.__mro__)

<class 'type'>
['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', 'a', 'b']
(<class '__main__.MyClass2'>, <class '__main__.MyClass'>, <class 'object'>)

11.6. Korisnička metaklasa

>>> class Meta(type):
...   pass

>>> class Complex(metaclass=Meta):
...   pass
>>> type(Complex)
<class '__main__.Meta'>

11.7. Specijalne metode

 • __new__ - konstruktor objekta
 • __init__ - inicijalizator

11.8. Za dalje čitanje