Softverski obrasci i komponente

Strukturalni obrasci

Prof. dr Igor Dejanović (igord at uns ac rs)

Kreirano 2019-11-05 Tue 22:21, pritisni ESC za mapu, m za meni, Ctrl+Shift+F za pretragu

Sadržaj

1 Strukturalni softverski obrasci

Bave se udruživanjem objekata i klasa, korišćenjem nasleđivanja, kompozicije i delegacije, u cilju formiranja složenijih struktura.

2 Adapter

2.1 Adapter

 • Prilagođavamo komponentu čija nam je funkcionalnost potrebna ali njen interfejs ne odgovara našim zahtevima.
 • Npr. prilagođavanje COTS (Commercial Of-The-Shelf) komponenti našem sistemu ili prilagođavanje starih komponenti zahtevima novog sistema.
 • Kreiranje komponente tako da je moguće koristiti u različitim, unapred nepoznatim, scenarijima.
 • Poznat još i kao Wrapper.

2.2 Primer

Adapter-concrete.png

2.3 Struktura

Adapter-abstract.png

2.4 Dve verzije

 • Baziran na klasama i nasleđivanju – Klasa koja se adaptira se nasleđuje i klasa naslednica implementira odgovarajući interfejs.
 • Baziran na objektima i delegaciji – Objektu koji se adaptira se delegiraju pozivi od strane adapter objekta.

2.5 Napomene

 • Količina posla koju adapter radi varira od obične konverzije parametara i naziva metoda do podrške za potpuno drugačiji set operacija.
 • Izmenjivi adapteri (Pluggable adapters) – Kreiranje komponente tako da se unapred predvidi adaptacija objekata sa kojima treba da sarađuje iako unapred objekti i njihove klase nisu poznati. Primer TreeDisplay.1

2.6 Primer - TreeDisplay

TreeDisplay.png

3 Bridge

3.1 Bridge

Razdvajanje abstrakcije od implementacije tako da se mogu nezavisno menjati.

3.2 Primer problema

Bridge-concreteBad.png

3.3 Primena Bridge obrasca

Bridge-concreteGood.png

3.4 Struktura

Bridge-abstract.png

3.5 Kada korisititi

 • Kada želimo izbeći trajno vezivanje apstrakcije i implementacije. Na primer, ako je potrebna izmena implementacije u vreme izvršavanja aplikacije.
 • Kada želimo da omogućimo nezavisno proširenje apstrakcije i implementacije kroz nasleđivanje.
 • Kada imamo složene hijerarhije klasa kao što je pokazano u primeru.

3.6 Instanciranje konkretne implementacije

Odluka o instanciranju konkretne implementacije:

 • Konstruktor apstrakcije putem parametra (ako zna za sve implementacije).
 • Delegiranje nadležnosti drugom objektu – videti Factory Method.

4 Composite

4.1 Composite

 • Kompozicija objekata u strukture oblika stabla.
 • Uniformno tretiranje prostih i složenih objekata.

4.2 Struktura obrasca

Composite-Abstract.png

4.3 Primer

Composite-Concrete.png

4.4 Napomena

GOF knjiga – metode za manipulaciju child elementima u Component abstraktnoj klasi.

4.5 Kada koristiti?

 • Ako želite da kreirate hijerarhije objekata tipa celina-deo.
 • Želite da klijent može da ignoriše razlike između kompozitnih i prostih objekata i tretira ih na uniforman način.

4.6 Demonstracija obrasca Composite na primeru u Javi

5 Decorator

5.1 Decorator

 • Dodavanje odgovornosti objektu dinamički.
 • Fleksibilna alternativa za nasleđivanje.
 • Po strukturi sličan Adapter obrascu ali ima drugu namenu.

5.2 Motivacija

Decorator-ConcreteBad.png

5.3 Primer

Decorator-ConcreteGood.png

5.4 Struktura obrasca

Decorator-Abstract.png

6 Proxy

6.1 Proxy

 • Posredovanje između objekta koji pruža servis i objekta koji koristi servis u cilju implementacije kontrole pristupa, transparentnog pristupa udaljenim objektima, AOP tehnika i sl.
 • Implementacija najčešće delegira pozive metoda objektu koji pruža
 • Klijent nije svestan da postoji posrednik između njega i objekta koji obezbeđuje servis.
 • Poznat i pod nazivom Surrogate.

6.2 Struktura obrasca

Proxy-Abstract.png

6.3 Kada se koristi?

 • Odlaganje skupe inicijalizacije objekta – virtuelni proksi (Virtual Proxy) ili lenji proxy (Lazy Proxy).
 • Pristup udaljenom objektu kao da je lokalni (upotrebom tehnologija za distribuirane objekte - CORBA, DCOM, RMI i sl.) – Remote Proxy.
 • Provera prava pristupa objektu – Protective Proxy.
 • Sinhronizacija pristupa (proveravanje da li je objekat zaključan prilikom pristupa), brojanje referenci (smart pointer), implementaciju AOP tehnika – Smart Proxy.

6.4 Primer - Lazy Proxy

Proxy-Concrete.png

6.5 Copy-On-Write optimizacija

 • Posebna vrsta lenjeg ili virtuelnog proksija.
 • Odlaganje kopiranja složenog objekta (videti Prototype obrazac) za trenutak kada se zatraži operacija modifikacije.
 • Potrebno brojanje referenci: svako kreiranje novog proxy-ja uvećava brojač referenci, svako stvarno kopiranje ciljnog objekta umanjuje brojač referenci. Kada brojač referenci postane 0 objekat se može ukloniti.

6.6 Demonstracija obrasca Proxy na primeru u Javi

7 Literatura

 • E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. M. Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley Professional, 1994
 • M. Grand, Patterns in Java: A Catalog of Reusable Design Patterns Illustrated with UML, John Wiley & Sons, Inc., vol. 1, 2002