Razvoj baziran na komponentama

Prof. dr Igor Dejanović (igord at uns ac rs)

Kreirano 2021-11-16 Tue 16:47, pritisni ESC za mapu, m za meni, Ctrl+Shift+F za pretragu

1. Razvoj softvera

In a world of rapidly changing business requirements, custom-made software is often too late – too late to be productive before becoming obsolete.

2. Modularizacija

 • Savladavanje kompleksnosti softvera podelom na manje celine – Divide and Conquer princip.
 • Moduli treba da imaju visoku koheziju i slabu spregu sa drugim modulima.

3. Softverske komponente

 • Softverske komponente su izvršive jedinice koje se nezavisno proizvode, dobavljaju i instaliraju i koje se mogu komponovati u cilju formiranja funkcionalnog sistema.
 • U cilju obezbeđivanja kompozicije, komponente moraju da poštuju određeni komponentni model i da budu kreirane za određenu ciljnu platformu.
 • Sistem sastavljen od softverskih komponenti se naziva komponentni softver (component software).

4. Razvoj baziran na komponentama

 • Razvoj baziran na komponentama (Component-Based Development - CBD) – izrada softvera upotrebom softverskih komponenti.
 • Komponentizacija nije nova ideja – uspešno se primenjuje u različitim oblastima…
 • …ali do nedavno nije bilo velikog uspeha u oblasti razvoja softvera.

5. Šta je problem sa softverom?

Često se tvrdi da je softver previše fleksibilan da bi bilo moguće kreirati komponente – ovo ne može biti razlog već više znak nezrelosti oblasti.

6. Integracija kao preduslov ponovne iskoristljivosti komponenti

A key issue is that today’s software environments focus on writing new software, instead of integrating existing software into new systems. In reality, integrating existing code has become a large part of the work of software developers. Therefore, there is a need for tools that standardize the integration aspects of software so that reusing existing components becomes reliable, robust and cheap.

7. Preduslovi uspešne komponentizacije

 • Postojanje standarda koji su praktični i ostvarljivi:
  • OSGi
  • EJB
  • DCOM i ActiveX
  • CORBA
 • Postojanje tržišta komponenti:
  • Eclipse Marketplace
  • Firefox/Chrome priključci
  • Google Play, Apple App Store i dr.
 • Isplativost razvoja: smatra se da komponenta mora bar 3 puta da se iskoristi da bi se njen razvoj isplatio.

8. Vrste softvera prema načinu dobavljanja

 • Namenski izrađen softver (Custom made)
 • Standardni softver

9. Namenski izrađen softver

 • Može biti u potpunosti prilagođen korisniku.
 • Može koristiti vlasnička znanja i iskustvo firme za koju se proizvodi.
 • Ovim se može postići značajna prednost na tržištu.
 • Razvoj i održavanje može biti skupo. Interoperabilnost sa drugim sistemima može biti problematično.

10. Standardni softver

 • Kupuje se gotov i parametrizuje se da bude dovoljno dobar za posao za koji se koristi.
 • Kratko vreme izgradnje – svodi se na konfiguraciju i prilagođavanje.
 • Unapređenje, održavanje i implementacija interoperabilnosti sa drugim sistemima se prebacuje na proizvođača standardnog softvera.
 • Teško može biti osnova sticanja prednosti na tržištu jer i konkurencija može kupiti isti softver.

11. Problem sa standardnim softverom

 • Često zahteva drastičnu promenu poslovnih procesa i načina rada u cilju prilagođavanja – primer: uvođenje SAP R/3 u Australijsku poštu.
 • Izmenu procesa bi trebalo raditi u skladu sa izmenom poslovnog okruženja a ne u cilju prilagođavanja predviđenom načinu rada softvera.

12. Komponentni softver – hibridni pristup

 • Namenski izraditi komponente u domenu ekspertize.
 • Kupiti standardne komponente za ostale domene.
 • Primer: kupovina GUI komponenti, komponenti za rad sa XML datotekama, bazama i sl.
 • Dobijamo prednost na tržištu jer u svom domenu radimo posao na način na koji želimo ali istovremeno ubrzavamo razvoj upotrebom standardnih, robusnih komponenti u domenima koji nisu od presudnog značaja za naš poslovni domen.

13. Evolutivni razvoj

 • Za razliku od monolitnih rešenja gde imamo periodičnu zamenu sistema novim (revolutivni pristup) kod komponentnog razvoja unapređenje sistema možemo raditi evolutivno kroz nezavisno unapređenje komponenti.
 • Imamo niz češćih manjih promena umesto ređih velikih promena koje menjaju sistem iz korena.

14. Univerzalne komponente?

 • … ne postoje.
 • Komponente se prave za određenu ciljnu platformu i moraju poštovati određeni komponentni model.
 • Takođe, moramo unapred imati svest o korisnicima komponente koju razvijamo odnosno njihovim očekivanjima.

15. Apstraktna arhitektura softvera baziranog na komponentama

AbstractPlatform.png

16. Platforma

 • Obezbeđuje infrastrukturu u koju se ugrađuju komponente.
 • Pruža skup bazičnih servisa koje komponente mogu da koriste.

17. Servisi

 • Predstavlja skup funkcionalnosti koje određena komponenta pruža drugim komponentama i čije korišćenje je definisano ugovorom, koji propisuje način upotrebe (npr. interfejsi i protokoli), i ograničeno politikom upotrebe servisa.
 • Platforma mora imati propisane mehanizme za objavljivanje i pronalaženje servisa.

18. Konzumenti i pružaoci servisa

 • U komponentnom softveru svaka komponenta može biti u ulozi pružaoca i/ili konzumenta servisa.
 • Različite tehnike pronalaženja i povezivanja servisa.

19. Literatura

 • C. Szyperski, Component Software: Beyond Object-Oriented Programming, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2002