Eclipse RCP

dr Igor Dejanović

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Katedra za informatiku

Šta je Eclipse?

 • Integrisano okruženje za razvoj softvera zasnovano na robusnom komponentnom modelu.
 • Komponentni model se gradi kao proširenje komponentnog modela OSGi specifikacije kroz koncepte ekstenzija (Extensions) i ekstenzionih tačaka (Extension Points).
 • Standardan korisnički interfejsa baziran na robusnim biblitekama SWT i JFace i konceptima Workbench-a, View-ova, editor-a itd.
 • Podrška za veliki broj programskih jezika, sistem za kontrolu verzija, podsistema za izveštavanje, podrške za aplikativne server, editor za najrazličitije vrste fajlova ...
 • Poseduje sistem za pronalaženje i instalaciju dodatnih komponenti (priključaka - plugins).

Šta je Eclipse RCP?

Eclipse 4.x - e4

 • Od 2012 nova linija razvoja.
 • Ideja da se konsoliduju dobre stvari iz serije 3.x ali da se usput platforma modernizuje i omogući jednosrtavniji rad.
 • Stari priključci mogu da rade preko sloja kompatibilnosti.
 • Struktura aplikacije je opisana modelom aplikacije - The Application Model.

Model aplikacije

 • Opisuje strukturu aplikacije. Baziran na EMF i ECore (platforma za (meta-)modelovanje).
 • Može se modifikovati u vreme razvoja ali i u vreme izvršavanja (run-time).
 • Može se proširivati i baziran je na upotrebi Dependency Injection obrasca.
 • Prezentacija je razdvojena od suštine tako da se isti model može stilizovati na različite načine upotrebom eksternih fajlova i jezika sličnom CSS-u.

Sloj kompatibilnosti

 • Eclipse 4.x implementira sloj kompatibilnosti tako da stari 3.x priključci mogu da rade bez izmena.
 • Adapter dizajn obrazac.

Eclipse arhitektura

Eclipse arhitektura (Expressiveness)

Mehanizam proširenja platforme i saradnje komponenti

 • Komponentni model je baziran na priključcima (plugins).
 • Priključci registruju ekstenzione tačke (Extension Points) kao mesta na kome drugi priključci mogu umetnuti svoja proširenja (ekstenzije - Extensions).
 • I ekstenzione tačke i ekstenzije se navode deklarativno u plugin.xml fajlu.
 • Prilikom startovanja platforme plugin.xml fajlovi iz svih priključaka se čitaju i zatim je tim informacijama moguće pristupiti putem IExtensionRegistry interfejsa i registra koji se dobija pozivom RegistryFactory.getRegistry() ili Platform.getExtensionRegistry().

Skalabilnost i odloženo startovanje priključaka

 • Priključci mogu dinamički da ispitaju svoja proširenja bez potrebe da se priključci koji nude proširenja startuju.
 • Ovo omogućava dobru skalabilnost sa porastom broja priključaka. Na primer, priključci mogu da ubace nove stavke menija, dugmiće na toolbar-ovima pri čemu se zaista učitavaju i startuju tek kada korisnik izabere akciju.

Ekstenzione tačke (Extension Points - EP)

 • Definišu se XML šemom i referencom iz plugin.xml fajla.
 • Ekstenziona tačka definiše obavezne i opcione elemente koje klijent priključak mora da ugradi putem svoje ekstenzije.
 • Editor za MANIFEST.MF i plugin.xml i editor za ekstenzione tačke (XML šeme) omogućavaju lako kreiranje EP-a.
 • Element ekstenzione tačke pored osnovnih tipova (stringovi, integeri, fajlovi - npr. ikone) može biti i aktivan - Java klasa koja će se u određenom trenutku instancirati od strane priključka koji definiše EP.

Ekstenzije (Extensions)

 • Ekstenzije se definišu u plugin.xml fajlu nad već postojećim ekstenzionim tačkama.
 • Editor za MANIFEST.MF i plugin.xml fajlove omogućava jednostavno editovanje ekstenzija.
 • Sve registrovane ekstenzione tačke moguće je izlistati i dobiti pomoć prilikom definisanja ekstenzije.

MANIFEST.MF i plugin.xml editor

 • Editovanje MANIFEST.MF i plugin.xml fajla se obavlja integrisanim editorom koji na vizuelan način omogućava pregled i ažuriranje svih elemenata ovih fajlova.

Struktura Eclipse IDE korisničkog interfejsa

Izvor: Eclipse Help

Eclipse RCP

 • Eclipse Rich Client Platform
 • Skup Eclipse priključaka koji čine platformu za razvoj Eclipse baziranih aplikacija

Kreiranje RCP aplikacija

Lars Vogel, Building Eclipse RCP applications based on Eclipse 4

Eclipse Target Platform

Lars Vogel, Eclipse Target Platform - Tutorial

Zadatak

 • Preraditi rešenje zadatka za vizualizaciju šeme baze podataka da radi kao svežanj pod Equinox-om kao plugin pod Eclipse RCP-om.