Programski jezik Go

Bazirano na Go verziji 1.14.2 i A Tour of Go

Prof. dr Igor Dejanović (igord at uns ac rs)

Kreirano 2021-06-07 Mon 18:44, pritisni ESC za mapu, m za meni, Ctrl+Shift+F za pretragu

1 Uvod

1.1 Osnovne osobine

 • Statički tipiziran, kompajliran programski jezik
 • Google: Robert Griesemer, Rob Pike, i Ken Thompson
 • Sličan C-u ali sa memory safety, garbage collection i direktnom podrškom za konkurentno programiranje (Communicating Sequential Processes (CSP))
 • Efikasnost, jednostavnost i čitkost
 • Akcenat na mrežnom i multi-core softveru
 • Razvoj započet 2007, javno dostupan od 2009

2 Instalacija i podešavanja

2.1 Instalacija

 • Koristiti instaler za OS
 • …ili raspakovati tarball/zip i podesiti PATH varijablu na go/bin folder
 • Na primer:

   wget https://dl.google.com/go/go$VERSION.$OS-$ARCH.tar.gz
   mkdir -p ~/install/go
   tar -C ~/install/go -xzf go$VERSION.$OS-$ARCH.tar.gz
  
 • gde je VERSION - tekuća verzija (trenutno 1.14.2), OS - operativni sistem (npr. linux) a ARCH - arhitektura (npr. amd64)
 • podesiti PATH:

   export PATH=$PATH:~/install/go/
  

2.2 Workspace direktorijum

 • Direktorijum za Go kod
 • Podrazumevano $HOME/go
 • Ukoliko želite da promenite morate podesiti GOPATH varijablu

2.3 Testiranje instalacije

 $ go version
 go version go1.14.2 linux/amd64
 • Napraviti src/hello u workspace direktorijumu (dakle ~/go/src/hello)
 • Napraviti fajl hello.go sa sadržajem:

   package main
  
   import "fmt"
  
   func main() {
  	 fmt.Printf("Здраво, свете!\n")
   }
  
 • Preći u projektni folder, pokrenuti build i zatim startovati program:

   $ cd ~/go/src/hello
   $ go build
   $ ./hello
   Здраво, свете!
  

3 Kako pisati Go kod?

3.1 Uvod

Go alati podrazumevaju određene konvencije u organizaciji foldera i programskog koda.

Bazirano na How to Write Go Code

3.2 Workspaces

 • Obično se sav Go kod smešta na jedno mesto koje zovemo workspace
 • Na ovom mestu se nalazi veći broj repozitorijuma pod sistemima za kontrolu verzija (npr. git).
 • Svaki repozitorijum se sastoji od jednog ili više paketa
 • Svaki paket se sastoji od jednog ili više Go fajlova u jednom direktorijumu
 • Putanja (path) do direktorijuma paketa određuje njegov import path

3.3 Workspaces

 bin/
   hello             # command executable
   outyet             # command executable
 src/
  github.com/golang/example/
    .git/            # Git repository metadata
  hello/
    hello.go           # command source
  outyet/
    main.go           # command source
    main_test.go         # test source
  stringutil/
    reverse.go          # package source
    reverse_test.go       # test source
   golang.org/x/image/
     .git/           # Git repository metadata
  bmp/
    reader.go          # package source
    writer.go          # package source
   ... (many more repositories and packages omitted) ...

3.4 GOPATH

 • Podrazumevano $HOME/go na Unix-like sistemima ili %USERPOFILE%\go na Windows-u.
 • go env GOPATH komanda daje informaciju o tekućoj lokaciji tj. sadržaj GOPATH varijable ili podrazumevanu lokaciju ukoliko nije podešena.
 • Da bi instalirani Go programi bili dostupni:

   $ export PATH=$PATH:$(go env GOPATH)/bin
  

3.5 Import putanja (import path)

 • Kratke putanje za standardnu biblioteku. Na primer: fmt, net/http
 • Putanja je relativna u odnosu na $GOPATH/src
 • Mora biti jedinstvena
 • Dobra praksa je upotreba domena VCS hosting sajtova. Na primer:

   $GOPATH/src/github.com/user
  

3.6 Prvi Go program

  $ mkdir $GOPATH/src/github.com/user/hello
 • Fajl hello.go
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   fmt.Printf("Здраво, свете!\n")
  }
  $ go install github.com/user/hello
  # ili
  $ cd $GOPATH/src/github.com/user/hello
  $ go install
 • hello program će biti instaliran u $GOPATH/bin/
  $ $GOPATH/bin/hello
  Здраво, свете!
  # ili samo
  $ hello
  Здраво, свете!
 • Sledeći korak je da promenu zabeležimo u sistemu za kontrolu verzija:
  $ cd $GOPATH/src/github.com/user/hello
  $ git init
  Initialized empty Git repository in /home/user/work/src/github.com/user/hello/.git/
  $ git add hello.go
  $ git commit -m "initial commit"
  [master (root-commit) 0b4507d] initial commit
  1 file changed, 1 insertion(+)
   create mode 100644 hello.go

3.7 Prva Go biblioteka

  $ mkdir $GOPATH/src/github.com/user/stringutil
  // Package stringutil contains utility functions for working with strings.
  package stringutil

  // Reverse returns its argument string reversed rune-wise left to right.
  func Reverse(s string) string {
   r := []rune(s)
   for i, j := 0, len(r)-1; i < len(r)/2; i, j = i+1, j-1 {
    r[i], r[j] = r[j], r[i]
   }
   return string(r)
  }
 • Provera ispravnosti biblioteke
  $ go build github.com/user/stringutil
  # ili ako smo već u folderu stringutil
  $ go build
 • Modifikovati program hello.go
  package main

  import (
   "fmt"

   "github.com/user/stringutil"
  )

  func main() {
   fmt.Println(stringutil.Reverse("!етевс ,овардЗ"))
  }
  $ go install github.com/user/hello
  $ hello
  Здраво, свете!
  bin/
   hello         # command executable
  src/
    github.com/user/
      hello/
        hello.go   # command source
      stringutil/
        reverse.go  # package source

3.8 Imenovanje paketa

 • Prvi iskaz u svakom Go fajlu mora biti:

     package name
  
 • …gde je name ime paketa koje se koristi pri import-u
 • Svi fajlovi koji pripadaju istom paketu moraju koristiti isto ime
 • Go konvencija je da je ime paketa poslednji element import putanje. Primer: ukoliko se paket importuje sa crypto/rot13 tada njegovo ime treba da bude rot13
 • Izvršne komande moraju biti u paketu main
 • Ne zahteva se da ime paketa bude jedinstveno kod svih paketa koji se importuju ali se zahteva da putanja bude

3.9 Promena imena pri import-u paketa

 Import declaration     Local name of Sin

 import  "lib/math"     math.Sin
 import m "lib/math"     m.Sin
 import . "lib/math"     Sin
 • Import paketa bez upotrebe lokalnog imena (zbog side-effect-a)
 import _ "lib/math"

3.10 Testiranje

 • Lightweight test okvir u paketu testing + go test komanda
 • Jedinični test se piše u fajlu koji se završava na _test.go i koji sadrži funkcije oblika TestXXX sa signaturom func (t *testing.T)
 • go test poziva sve funkcije i ako ona pozove t.Error ili t.Fail test se smatra neuspešnim
 • Fajl $GOPATH/src/github.com/user/stringutil/reverse_test.go
  package stringutil

  import "testing"

  func TestReverse(t *testing.T) {
   cases := []struct {
    in, want string
   }{
    {"Hello, world", "dlrow ,olleH"},
    {"Hello, 世界", "界世 ,olleH"},
    {"", ""},
   }
   for _, c := range cases {
    got := Reverse(c.in)
    if got != c.want {
     t.Errorf("Reverse(%q) == %q, want %q", c.in, got, c.want)
    }
   }
  }
  $ go test github.com/user/stringutil
  ok 	github.com/user/stringutil 0.165s
  # ili samo
  $ go test
  ok 	github.com/user/stringutil 0.165s

3.11 Udaljeni paketi (Remote packages)

 • Import putanja može biti u obliku URL-a do repozitorijuma za kontrolu verzija (npr. Git ili Mercurial)
 • go get alat će preuzeti kod iz udaljenog repozitorijuma ako nije dostupan u lokalnom radnom prostoru (workspace)
 • Zavisni paketi dostupni preko udaljenih repozitorijuma se takođe automatski preuzimaju
 • Za više informacija videti go help importpath

4 Go Tour

Interaktivno učenje Go jezika:

Pokretanje lokalno:

 $ go get golang.org/x/tour
 $ tour

5 Paketi, varijable, funkcije

5.1 Paketi

 • Svaki Go program se sastoji od paketa
 • Program počinje izvršavanje u paketu main i funkciji func main()
  package main

  import (
   "fmt"
   "math/rand"
  )

  func main() {
   fmt.Println("My favorite number is", rand.Intn(10))
  }
 • Paket se referencira po poslednjoj komponenti import putanje (u prethodnom primeru rand).

5.2 Import iskaz

 • Navođenje paketa koji se koriste u posmatranom fajlu
 • Može se navesti više paketa unutar zagrada (tzv. factored import)
  package main

  import (
   "fmt"
   "math"
  )

  func main() {
   fmt.Printf("Now you have %g problems.\n", math.Sqrt(7))
  }

5.3 Eksportovana imena

Ime je eksportovano iz paketa (odnosno može se importovati u drugim paketima) ako počinje velikim slovom.

  package main

  import (
   "fmt"
   "math"
  )

  func main() {
   fmt.Println(math.pi) // <-- treba math.Pi
  }

Imenima koji počinju malim slovom ne može se pristupiti izvan paketa u kome su definisani.

5.4 Funkcije

 • Funkcije mogu imati nula ili više argumenata
  package main

  import "fmt"

  func add(x int, y int) int {
   return x + y
  }

  func main() {
   fmt.Println(add(42, 13))
  }
 • Ili kraće
  package main

  import "fmt"

  func add(x, y int) int {
   return x + y
  }

  func main() {
   fmt.Println(add(42, 13))
  }

5.5 Višestruke povratne vrednosti

 • Funkcije mogu vratiti proizvoljan broj rezultata
  package main

  import "fmt"

  func swap(x, y string) (string, string) {
   return y, x
  }

  func main() {
   a, b := swap("hello", "world")
   fmt.Println(a, b)
  }

5.6 Imenovane povratne vrednosti

 • Povratne vrednosti mogu biti imenovane i u tom slučaju može se koristiti return iskaz bez argumenata (tzv. naked return)
  package main

  import "fmt"

  func split(sum int) (x, y int) {
   x = sum * 4 / 9
   y = sum - x
   return
  }

  func main() {
   fmt.Println(split(17))
  }

5.7 Varijable

 • var iskaz definiše varijable. Tip se navodi na kraju
 • var iskaz se može koristiti na nivou paketa ili funkcije
  package main

  import "fmt"

  var c, python, java bool

  func main() {
   var i int
   fmt.Println(i, c, python, java)
  }

5.8 Varijable sa inicijalizatorima

 • var iskaz može imati inicijalizatore, jedan po varijabli
 • Ako se koristi inicijalizator, tip može da se izostavi jer može da se odredi na osnovu inicijalizatora
  package main

  import "fmt"

  var i, j int = 1, 2

  func main() {
   var c, python, java = true, false, "no!"
   fmt.Println(i, j, c, python, java)
  }

5.9 Kratka deklaracija varijabli

 • Unutar funkcija, kraći oblik deklaracije baziran na := dodeli može da se koristi
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   var i, j int = 1, 2
   k := 3
   c, python, java := true, false, "no!"

   fmt.Println(i, j, k, c, python, java)
  }
 • Ovo nije moguće koristiti van funkcije jer svaki iskaz mora početi sa ključnom rečju

5.10 Osnovni tipovi

 • Osnovni tipovi u Go-u su:
  bool

  string

  int int8 int16 int32 int64
  uint uint8 uint16 uint32 uint64 uintptr

  byte // alias for uint8

  rune // alias for int32
    // represents a Unicode code point

  float32 float64

  complex64 complex128
  package main

  import (
   "fmt"
   "math/cmplx"
  )

  var (
   ToBe  bool    = false
   MaxInt uint64   = 1<<64 - 1
   z   complex128 = cmplx.Sqrt(-5 + 12i)
  )

  func main() {
   fmt.Printf("Type: %T Value: %v\n", ToBe, ToBe)
   fmt.Printf("Type: %T Value: %v\n", MaxInt, MaxInt)
   fmt.Printf("Type: %T Value: %v\n", z, z)
  }
  Type: bool Value: false
  Type: uint64 Value: 18446744073709551615
  Type: complex128 Value: (2+3i)

5.11 Nulte vrednosti

 • Varijable deklarisane bez inicijalizatora se inicijalizuju na podrazumevane nulte vrednosti:
  • 0 za numeričke tipove
  • false za boolean tip
  • "" (prazan string) za string tip
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   var i int
   var f float64
   var b bool
   var s string
   fmt.Printf("%v %v %v %q\n", i, f, b, s)
  }
  0 0 false ""

5.12 Konverzija tipova

 • Izraz oblika T(v) konvertuje vrednost v u tip T
 • Na primer:
  var i int = 42
  var f float64 = float64(i)
  var u uint = uint(f)
 • … ili jednostavnije:
  i := 42
  f := float64(i)
  u := uint(f)
 • Za razliku od C-a u Go-u dodela između različitih tipova zahteva eksplicitnu konverziju
  package main

  import (
   "fmt"
   "math"
  )

  func main() {
   var x, y int = 3, 4
   var f float64 = math.Sqrt(float64(x*x + y*y))
   var z uint = uint(f)
   fmt.Println(x, y, z)
  }

5.13 Inferencija tipova (Type inference)

 • Kada je desna strana iskaza dodele (bilo := bilo var =) tipizirana, leva strana će biti istog tipa
  var i int
  j := i // j is an int
 • Ali ako je na desnoj strani netipizirana numerička konstanta, tip zavisi od preciznosti konstante:
  i := 42      // int
  f := 3.142    // float64
  g := 0.867 + 0.5i // complex128

5.14 Konstante

 • Deklarisane kao varijable ali upotrebom ključne reči const
 • Mogu biti osnovnih tipova
 • Ne mogu se definisati upotrebom :=
  package main

  import "fmt"

  const Pi = 3.14

  func main() {
   const World = "世界"
   fmt.Println("Hello", World)
   fmt.Println("Happy", Pi, "Day")

   const Truth = true
   fmt.Println("Go rules?", Truth)
  }

5.15 Numeričke konstante

 • Vrednosti proizvoljne preciznosti (arbitrary-precision)
 • Kod netipiziranih konstanti tip se određuje na osnovu konteksta
  package main

  import "fmt"

  const (
   // Create a huge number by shifting a 1 bit left 100 places.
   // In other words, the binary number that is 1 followed by 100 zeroes.
   Big = 1 << 100
   // Shift it right again 99 places, so we end up with 1<<1, or 2.
   Small = Big >> 99
  )

  func needInt(x int) int { return x*10 + 1 }
  
  func needFloat(x float64) float64 {
   return x * 0.1
  }

  func main() {
   fmt.Println(needInt(Small))
   fmt.Println(needFloat(Small))
   fmt.Println(needFloat(Big))
   fmt.Println(needInt(Big)) // <-- constant overflow
  }
  const Huge = 1e1000
  
  # Sledeća linija ne može da se kompajlira
  # Greška je 'constant 1.00000e+1000 overflows float64'
  fmt.Println(Huge)
  
  # Ali ovo radi bez problema jer se kalkulacija obavlja od strane kompajlera
  # u vreme kompajliranja
  fmt.Println(Huge / 1e999)

5.16 Enumerisane konstante (iota)

 • Kada nam je potrebna enumeracija
  const (
    CategoryBooks = iota // 0
    CategoryHealth    // 1
    CategoryClothing   // 2
  )
 • ili u kombinaciji sa tipom (da bi kompajler mogao da spreči greške sa tipovima)
  type Stereotype int

  const (
    TypicalNoob Stereotype = iota // 0
    TypicalHipster        // 1
    TypicalUnixWizard       // 2
    TypicalStartupFounder     // 3
  )
 • Ako želimo da preskočimo vrednosti
  type AudioOutput int

  const (
    OutMute AudioOutput = iota // 0
    OutMono          // 1
    OutStereo         // 2
    _
    _
    OutSurround        // 5
  )
 • Možemo kreirati i izraze sa iota
  type Allergen int

  const (
    IgEggs Allergen = 1 << iota // 1 << 0 which is 00000001
    IgChocolate         // 1 << 1 which is 00000010
    IgNuts           // 1 << 2 which is 00000100
    IgStrawberries       // 1 << 3 which is 00001000
    IgShellfish         // 1 << 4 which is 00010000
  )

6 Iskazi kontrole toka: for, if, else, switch i defer

6.1 For iskaz

 • Go ima samo jedan iskaz za petlje – for
 • Tri komponente:
  • init iskaz – izvršava se pre prve iteracije
  • uslov – evaluira se pre svake iteracije i u zavisnosti od rezultata ciklus se izvršava ili se petlja prekida
  • post iskaz – izvršava se na kraju svake iteracije
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   sum := 0
   for i := 0; i < 10; i++ {
    sum += i
   }
   fmt.Println(sum)
  }
 • Zagrade () se ne navode kao u nekim drugim jezicima ali je navođenje {} za telo petlje obavezno
 • Varijable kreirane u init iskazu su dostupne samo unutar petlje
 • init i post iskazi su opcioni
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   sum := 1
   for ; sum < 1000; {
    sum += sum
   }
   fmt.Println(sum)
  }

6.2 for je while u Go-u

 • Kada nemamo init i post iskaz možemo izostaviti ; i dobijamo ekvivalent while petlje u drugim jezicima
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   sum := 1
   for sum < 1000 {
    sum += sum
   }
   fmt.Println(sum)
  }

6.3 “Beskonačna” petlja

 • Ako se izostavi i uslov dobijamo beskonačnu petlju
  package main

  func main() {
   for {
   }
  }

6.4 Uslovi – if iskaz

 • Kao i kod for i kod if iskaza zagrade nije potrebno navoditi
  package main

  import (
   "fmt"
   "math"
  )

  func sqrt(x float64) string {
   if x < 0 {
    return sqrt(-x) + "i"
   }
   return fmt.Sprint(math.Sqrt(x))
  }

  func main() {
   fmt.Println(sqrt(2), sqrt(-4))
  }

6.5 if sa kratkim iskazom

 • Kao i for i if može da ima kratak iskaz (najčešće :=) koji se izvršava pre uslova
 • Varijable deklarisane u ovom iskazu su dostupne samo unutar if iskaza
  package main

  import (
   "fmt"
   "math"
  )

  func pow(x, n, lim float64) float64 {
   if v := math.Pow(x, n); v < lim {
    return v
   }
   return lim
  }

  func main() {
   fmt.Println(
    pow(3, 2, 10),
    pow(3, 3, 20),
   )
  }

6.6 if i else

 • Varijable deklarisane u if kratkom iskazu su dostupne i u opcionom else bloku
  package main

  import (
   "fmt"
   "math"
  )

  func pow(x, n, lim float64) float64 {
   if v := math.Pow(x, n); v < lim {
    return v
   } else {
    fmt.Printf("%g >= %g\n", v, lim)
   }
   // can't use v here, though
   return lim
  }

  func main() {
   fmt.Println(
    pow(3, 2, 10),
    pow(3, 3, 20),
   )
  }
  27 >= 20
  9 20

6.7 switch iskaz

 • Kraći način pisanja sekvence if/else iskaza. Izvršava prvi case blok gde je vrednost jednaka vrednošću izraza uslova
 • Može imati kratak iskaz kao i if
  package main

  import (
   "fmt"
   "runtime"
  )

  func main() {
   fmt.Print("Go runs on ")
   switch os := runtime.GOOS; os {
   case "darwin":
    fmt.Println("OS X.")
   case "linux":
    fmt.Println("Linux.")
   default:
    // freebsd, openbsd,
    // plan9, windows...
    fmt.Printf("%s.\n", os)
   }
  }
 • Za razliku od drugih jezika izvršava se samo jedan case blok (nema “propadanja”). Takođe case prihvata izraz koji ne mora biti konstanta i čija vrednost ne mora biti numerička

6.8 Evaluacija switch iskaza

 • Evaluacija case blokova ide od vrha prema dnu dok se ne nađe prvi blok čija vrednost je jednaka zadatom uslovu
 • f() se ne poziva ako je i==0
  switch i {
  case 0:
  case f():
  }
  package main

  import (
   "fmt"
   "time"
  )

  func main() {
   fmt.Println("When's Saturday?")
   today := time.Now().Weekday()
   switch time.Saturday {
   case today + 0:
    fmt.Println("Today.")
   case today + 1:
    fmt.Println("Tomorrow.")
   case today + 2:
    fmt.Println("In two days.")
   default:
    fmt.Println("Too far away.")
   }
  }

6.9 switch bez uslova

 • Ekvivalentno sa switch true
 • Ćistiji način pisanja dugih if-then-else lanaca
  package main

  import (
   "fmt"
   "time"
  )

  func main() {
   t := time.Now()
   switch {
   case t.Hour() < 12:
    fmt.Println("Good morning!")
   case t.Hour() < 17:
    fmt.Println("Good afternoon.")
   default:
    fmt.Println("Good evening.")
   }
  }

6.10 defer iskaz

 • Odlaže izvršavanje funkcije dok se ne vratimo iz funkcije u kojoj se nalazimo
 • Parametri funkcije se evaluiraju na mestu poziva defer ali se ciljna funkcija ne poziva do povratka
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   defer fmt.Println("world")

   fmt.Println("hello")
  }
  hello
  world

6.11 Stekovanje defer poziva

 • defer pozivi se smeštaju na stek i po povratku funcije se izvršavaju u LIFO redosledu
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   fmt.Println("counting")

   for i := 0; i < 10; i++ {
    defer fmt.Println(i)
   }

   fmt.Println("done")
  }
  counting
  done
  9
  8
  ...

7 struct, slice i map

7.1 Pokazivači (Pointers)

 • Memorijska adresa vrednosti varijable
 • *T je pokazivač na vrednost tipa T
 • & operator vraća pokazivač na zadati argument/vrednost

     i := 42
     p = &i // p je pokazivač na vrednost 42
  
 • * operator označava vrednost na koju pokazivač pokazuje

     fmt.Println(*p) // čitanje i vrednosti kroz pokazivač p
     *p = 21     // postavljanje i vrednosti kroz pokazivač p
  
  • Ovo se još naziva i dereferenciranje ili indirekcija
  • Za razliku od jezika C, Go nema pokazivačku aritmetiku
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   i, j := 42, 2701

   p := &i     // point to i
   fmt.Println(*p) // read i through the pointer
   *p = 21     // set i through the pointer
   fmt.Println(i) // see the new value of i

   p = &j     // point to j
   *p = *p / 37  // divide j through the pointer
   fmt.Println(j) // see the new value of j
  }

7.2 Strukture (struct)

 • Kolekcija polja
  package main

  import "fmt"

  type Vertex struct {
   X int
   Y int
  }

  func main() {
   fmt.Println(Vertex{1, 2})
  }
 • Poljima se pristupa upotrebom . operatora
  package main

  import "fmt"

  type Vertex struct {
   X int
   Y int
  }

  func main() {
   v := Vertex{1, 2}
   v.X = 4
   fmt.Println(v.X)
  }

7.3 Pokazivači na strukture

 • Poljima strukture se može pristupiti preko pokazivača na strukturu
 • Sintaksno, ako imamo pokazivač p na strukturu, polju X bi mogli pristupiti sa (*p).X
 • Pošto je ovakva sintaksa teža za korišćenje uvedena je prečica p.X tj. nije potrebno eksplicitno dereferenciranje

     package main
  
     import "fmt"
  
     type Vertex struct {
      X int
      Y int
     }
  
     func main() {
      v := Vertex{1, 2}
      p := &v
      p.X = 1e9
      fmt.Println(v)
     }
  

7.4 struct literali

 • Kreiranje strukture listanjem vrednosti njenih polja
 • Moguće je koristiti sintaksu Name: za postavljanje vrednosti polja i u tom slučaju redosled je irelevantan
 • Ukoliko se koristi operator & vraća se pokazivač na strukturu
  package main

  import "fmt"

  type Vertex struct {
   X, Y int
  }

  var (
   v1 = Vertex{1, 2} // has type Vertex
   v2 = Vertex{X: 1} // Y:0 is implicit
   v3 = Vertex{}   // X:0 and Y:0
   p = &Vertex{1, 2} // has type *Vertex
  )

  func main() {
   fmt.Println(v1, p, v2, v3)
  }

7.5 Nizovi (Arrays)

 • [n]T – niz od n elemenata tipa T
 • var a [10]int – niz od 10 elemenata tipa int
 • Nizovi su fiksne veličine
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   var a [2]string
   a[0] = "Hello"
   a[1] = "World"
   fmt.Println(a[0], a[1])
   fmt.Println(a)

   primes := [6]int{2, 3, 5, 7, 11, 13}
   fmt.Println(primes)
  }

7.6 Isečci (Slices)

 • Niz je fiksne dužine
 • Isečak je “prozor” na niz koji ima dinamičku veličinu
 • []T – isečak tipa T
 • Isečak se formira iznad niza na sledeći način:

     a[low : high]
  
 • Ovo formira polu-otvoren interval elemenata uključujući prvi ali isključujući poslednji

     package main
  
     import "fmt"
  
     func main() {
      primes := [6]int{2, 3, 5, 7, 11, 13}
  
      var s []int = primes[1:4]
      fmt.Println(s)
     }
  

7.7 Isečci kao pokazivači

 • Isečci se ponašaju kao pokazivači na nizove ispod njih
 • Izmena elementa kroz isečak menja elemente niza
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   names := [4]string{
    "John",
    "Paul",
    "George",
    "Ringo",
   }
   fmt.Println(names)

   a := names[0:2]
   b := names[1:3]
   fmt.Println(a, b)

   b[0] = "XXX"
   fmt.Println(a, b)
   fmt.Println(names)
  }
  [John Paul George Ringo]
  [John Paul] [Paul George]
  [John XXX] [XXX George]
  [John XXX George Ringo]

7.8 Literali za isečke

  [3]bool{true, true, false}
  []bool{true, true, false}
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   q := []int{2, 3, 5, 7, 11, 13}
   fmt.Println(q)

   r := []bool{true, false, true, true, false, true}
   fmt.Println(r)

   s := []struct {
    i int
    b bool
   }{
    {2, true},
    {3, false},
    {5, true},
    {7, true},
    {11, false},
    {13, true},
   }
   fmt.Println(s)
  }

7.9 Podrazumevane granice intervala

 • Kada se kreira isečak niza moguće je izostaviti bilo koju granicu.
 • Podrazumevana donja granica je 0
 • Podrazumevana gornja granica je dužina niza
 • Ekvivalentni izrazi:

     a[0:10]
     a[:10]
     a[0:]
     a[:]
  
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   s := []int{2, 3, 5, 7, 11, 13}

   s = s[1:4]
   fmt.Println(s)

   s = s[:2]
   fmt.Println(s)

   s = s[1:]
   fmt.Println(s)
  }
  [3 5 7]
  [3 5]
  [5]

7.10 Dužina i kapacitet isečka

 • Isečak ima dužinu i kapacitet
 • Dužina je broj elemenata isečka. Kapacitet je broj elemenata počevši od prvog elementa isečka do poslednjeg elementa potpornog niza.
 • dužina i kapacitet isečka s: len(s), cap(s)
 • Dužina isečka se može povećati ponovnim isecanjem (reslicing) u skladu sa kapacitetom
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   s := []int{2, 3, 5, 7, 11, 13}
   printSlice(s)

   // Slice the slice to give it zero length.
   s = s[:0]
   printSlice(s)

   // Extend its length.
   s = s[:4]
   printSlice(s)

   // Drop its first two values.
   s = s[2:]
   printSlice(s)
  }

  func printSlice(s []int) {
   fmt.Printf("len=%d cap=%d %v\n", len(s), cap(s), s)
  }
  len=6 cap=6 [2 3 5 7 11 13]
  len=0 cap=6 []
  len=4 cap=6 [2 3 5 7]
  len=2 cap=4 [5 7]

7.11 Prazni (nil) isečci

 • Nula vrednost za isečak je nil
 • Ovakav isečak ima dužinu i kapacitet 0 i nema potporni niz
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   var s []int
   fmt.Println(s, len(s), cap(s))
   if s == nil {
    fmt.Println("nil!")
   }
  }
  [] 0 0
  nil!

7.12 Kreiranje isečaka sa make

 • make funkcija alocira niz sa nultim vrednostima i vraća njegov isečak

     a := make([]int, 5) // len(a)=5
  
 • moguće je definisati i kapacitet

      b := make([]int, 0, 5) // len(b)=0, cap(b)=5
  
      b = b[:cap(b)] // len(b)=5, cap(b)=5
      b = b[1:]   // len(b)=4, cap(b)=4
  
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   a := make([]int, 5)
   printSlice("a", a)

   b := make([]int, 0, 5)
   printSlice("b", b)

   c := b[:2]
   printSlice("c", c)

   d := c[2:5]
   printSlice("d", d)
  }

  func printSlice(s string, x []int) {
   fmt.Printf("%s len=%d cap=%d %v\n",
    s, len(x), cap(x), x)
  }
  a len=5 cap=5 [0 0 0 0 0]
  b len=0 cap=5 []
  c len=2 cap=5 [0 0]
  d len=3 cap=3 [0 0 0]

7.13 Isečak isečaka

 • Isečak može da sadrži bilo koji tip, uključujući i druge isečke
  package main

  import (
   "fmt"
   "strings"
  )

  func main() {
   // Create a tic-tac-toe board.
   board := [][]string{
    []string{"_", "_", "_"},
    []string{"_", "_", "_"},
    []string{"_", "_", "_"},
   }

   // The players take turns.
   board[0][0] = "X"
   board[2][2] = "O"
   board[1][2] = "X"
   board[1][0] = "O"
   board[0][2] = "X"

   for i := 0; i < len(board); i++ {
    fmt.Printf("%s\n", strings.Join(board[i], " "))
   }
  }

7.14 Dodavanje na isečak

  func append(s []T, vs ...T) []T
 • Prvi parametar je isečak, ostali su vrednosti koje se dodaju
 • Povratna vrednost je novi isečak koji sadrži nove elemente
 • Ako potporni niz nema dovoljan kapacitet alocira se novi
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   var s []int
   printSlice(s)

   // append works on nil slices.
   s = append(s, 0)
   printSlice(s)

   // The slice grows as needed.
   s = append(s, 1)
   printSlice(s)

   // We can add more than one element at a time.
   s = append(s, 2, 3, 4)
   printSlice(s)
  }

  func printSlice(s []int) {
   fmt.Printf("len=%d cap=%d %v\n", len(s), cap(s), s)
  }
  len=0 cap=0 []
  len=1 cap=1 [0]
  len=2 cap=2 [0 1]
  len=5 cap=6 [0 1 2 3 4]

7.15 range

 • range forma for petlje iterira kroz elemente isečaka ili mape
  package main

  import "fmt"

  var pow = []int{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128}

  func main() {
   for i, v := range pow {
    fmt.Printf("2**%d = %d\n", i, v)
   }
  }
 • Ukoliko ne koristite indeks pri iteraciji moguće ga je ignorisati upotrebom specijalnog imena _

     for i, _ := range pow
     for _, value := range pow
  
 • Ako vam treba samo indeks možete izostaviti drugu varijablu:

     for i := range pow
  
     package main
  
     import "fmt"
  
     func main() {
      pow := make([]int, 10)
      for i := range pow {
       pow[i] = 1 << uint(i) // == 2**i
      }
      for _, value := range pow {
       fmt.Printf("%d\n", value)
      }
     }
  

7.16 Mape

 • Mapiranje ključeva na vrednosti – asocijativni niz
 • Nula vrednost je nil
 • nil mapa nema ključeve niti se ključevi mogu dodati
 • make funkcija vraća inicijalizovanu mapu spremnu za upotrebu
  package main

  import "fmt"

  type Vertex struct {
   Lat, Long float64
  }

  var m map[string]Vertex

  func main() {
   m = make(map[string]Vertex)
   m["Bell Labs"] = Vertex{
    40.68433, -74.39967,
   }
   fmt.Println(m["Bell Labs"])
  }

7.17 Literali za mape

  package main

  import "fmt"

  type Vertex struct {
   Lat, Long float64
  }

  var m = map[string]Vertex{
   "Bell Labs": Vertex{
    40.68433, -74.39967,
   },
   "Google": Vertex{
    37.42202, -122.08408,
   },
  }

  func main() {
   fmt.Println(m)
  }
 • Ime tipa literala se može izostaviti:
  package main

  import "fmt"

  type Vertex struct {
   Lat, Long float64
  }

  var m = map[string]Vertex{
   "Bell Labs": {40.68433, -74.39967},
   "Google":  {37.42202, -122.08408},
  }

  func main() {
   fmt.Println(m)
  }

7.18 Izmena vrednosti mapa

 • postavljanje vrednosti
  m[key] = elem
 • čitanje vrednosti
  elem = m[key]
 • brisanje
  delete(m, key)
 • čitanje i provera da li element postoji
   elem, ok = m[key]

Ako element postoji ok će imati vrednost true inače false

  package main

  import "fmt"

  func main() {
   m := make(map[string]int)

   m["Answer"] = 42
   fmt.Println("The value:", m["Answer"])

   m["Answer"] = 48
   fmt.Println("The value:", m["Answer"])

   delete(m, "Answer")
   fmt.Println("The value:", m["Answer"])

   v, ok := m["Answer"]
   fmt.Println("The value:", v, "Present?", ok)
  }

7.19 Funkcije kao vrednosti

 • Funkcije se u Go-u vrednosti takođe.
 • Mogu se čuvati kao varijable, prosleđivati kao parametri funkcije ili dobijati nazad kao povratne vrednosti
  package main

  import (
   "fmt"
   "math"
  )

  func compute(fn func(float64, float64) float64) float64 {
   return fn(3, 4)
  }

  func main() {
   hypot := func(x, y float64) float64 {
    return math.Sqrt(x*x + y*y)
   }
   fmt.Println(hypot(5, 12))

   fmt.Println(compute(hypot))
   fmt.Println(compute(math.Pow))
  }
  13
  5
  81

7.20 Zatvorenja (Closures)

 • Go funkcije mogu biti zatvorenja u smislu da funkcija može da referencira vrednosti koje se nalaze izvan nje na mestu njenog kreiranja čak i kada se pozove sa drugog mesta. Kažemo da su referencirane vrednosti “vezane” za funkciju (bounded)
  package main

  import "fmt"

  func adder() func(int) int {
   sum := 0
   return func(x int) int {
    sum += x
    return sum
   }
  }

  func main() {
   pos, neg := adder(), adder()
   for i := 0; i < 10; i++ {
    fmt.Println(
     pos(i),
     neg(-2*i),
    )
   }
  }

8 Metode i interfejsi

8.1 Metode i interfejsi

 • Go nema klase ali se mogu definisati metode nad tipovima
 • Metoda je funkcija koja ima specijalni receiver parametar
  package main

  import (
   "fmt"
   "math"
  )

  type Vertex struct {
   X, Y float64
  }

  func (v *Vertex) Abs() float64 {
   return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)
  }

  func main() {
   v := Vertex{3, 4}
   fmt.Println(v.Abs())
  }

8.2 Metode su funkcije

 • Metode se u osnovi ponašaju kao obične funkcije
  package main

  import (
   "fmt"
   "math"
  )

  type Vertex struct {
   X, Y float64
  }

  func Abs(v Vertex) float64 {
   return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)
  }

  func main() {
   v := Vertex{3, 4}
   fmt.Println(Abs(v))
  }
 • Metode se ne moraju definisati samo nad strukturama. Na primer:
  package main

  import (
   "fmt"
   "math"
  )

  type MyFloat float64

  func (f MyFloat) Abs() float64 {
   if f < 0 {
    return float64(-f)
   }
   return float64(f)
  }

  func main() {
   f := MyFloat(-math.Sqrt2)
   fmt.Println(f.Abs())
  }

8.3 Pokazivački prijemnici (Pointer receivers)

 • “Prijemnik” može biti pokazivačkog tipa
 • U tom slučaju metoda može ažurirati vrednost prijemnika
 • S obzirom da je ovo često potrebno, a i performanse su bolje jer nema kopiranja, pokazivački prijemnici su češći

     package main
  
     import (
      "fmt"
      "math"
     )
  
     type Vertex struct {
      X, Y float64
     }
     func (v Vertex) Abs() float64 {
      return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)
     }
     func (v *Vertex) Scale(f float64) {
      v.X = v.X * f
      v.Y = v.Y * f
     }
  
     func main() {
      v := Vertex{3, 4}
      v.Scale(10)
      fmt.Println(v.Abs())
     }
  

8.4 Pokazivači i funkcije

  package main

  import (
   "fmt"
   "math"
  )

  type Vertex struct {
   X, Y float64
  }

  func Abs(v Vertex) float64 {
   return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)
  }

  func Scale(v *Vertex, f float64) {  // ako uklonimo `*`?
   v.X = v.X * f
   v.Y = v.Y * f
  }

  func main() {
   v := Vertex{3, 4}
   Scale(&v, 10)
   fmt.Println(Abs(v))
  }

8.5 Metode i indirekcija pokazivača

 • Funkcija sa pokazivačkim arugmentom mora primiti pokazivač

     var v Vertex
     ScaleFunc(v, 5) // Compile error!
     ScaleFunc(&v, 5) // OK
  
 • ali metode mogu primiti bilo vrednosti bilo pokazivače kao prijemnike

     var v Vertex
     v.Scale(5) // OK
     p := &v
     p.Scale(10) // OK
  
 • Za iskaz v.Scale(5) Go će pozvati metodu sa pokazivačkim prijemnikom iako v u ovom slučaju može biti vrednost a ne pokazivač
 • Odnosno Go će automatski interpretirati iskaz kao (&v).Scale(5) pošto Scale metoda ima pokazivački prijemnik
  package main

  import "fmt"

  type Vertex struct {
   X, Y float64
  }

  func (v *Vertex) Scale(f float64) {
   v.X = v.X * f
   v.Y = v.Y * f
  }

  func ScaleFunc(v *Vertex, f float64) {
   v.X = v.X * f
   v.Y = v.Y * f
  }

  func main() {
   v := Vertex{3, 4}
   v.Scale(2)
   ScaleFunc(&v, 10)

   p := &Vertex{4, 3}
   p.Scale(3)
   ScaleFunc(p, 8)

   fmt.Println(v, p)
  }
 • Isto imamo i u suprotnom smeru
 • Funkcije koje primaju vrednosne arugmente ne mogu prihvatiti pokazivač
  var v Vertex
  fmt.Println(AbsFunc(v)) // OK
  fmt.Println(AbsFunc(&v)) // Compile error!
 • ali metode sa vrednosnim prijemnikom mogu prihvatiti bilo vrednosti bilo pokazivače
    var v Vertex
    fmt.Println(v.Abs()) // OK
    p := &v
    fmt.Println(p.Abs()) // OK

Go će u ovom slučaju interpretirati p.Abs() kao (*p).Abs()

  package main

  import (
   "fmt"
   "math"
  )

  type Vertex struct {
   X, Y float64
  }

  func (v Vertex) Abs() float64 {
   return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)
  }

  func AbsFunc(v Vertex) float64 {
   return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)
  }

  func main() {
   v := Vertex{3, 4}
   fmt.Println(v.Abs())
   fmt.Println(AbsFunc(v))

   p := &Vertex{4, 3}
   fmt.Println(p.Abs())
   fmt.Println(AbsFunc(*p))
  }

8.6 Kada koristiti vrednosni a kada pokazivački prijemnik?

Dva razloga za upotrebu pokazivačkog prijemnika:

 1. Kada metoda treba da modifikuje prijemnik
 2. Izbegavanje kopiranja prijemnika
  package main

  import (
   "fmt"
   "math"
  )

  type Vertex struct {
   X, Y float64
  }

  func (v *Vertex) Scale(f float64) {
   v.X = v.X * f
   v.Y = v.Y * f
  }

  func (v *Vertex) Abs() float64 {
   return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)
  }

  func main() {
   v := &Vertex{3, 4}
   fmt.Printf("Before scaling: %+v, Abs: %v\n", v, v.Abs())
   v.Scale(5)
   fmt.Printf("After scaling: %+v, Abs: %v\n", v, v.Abs())
  }

8.7 Interfejsi

 • Interfejs tip je definisan skupom signatura metoda
 • Kažemo da tip implementira interfejs ako implementira skup metoda koje interfejs definiše (implicitno)
 • Varijabla tipa interfejsa može sadžati bilo koju vrednost koja implementira dati skup metoda interfejsa
  type Abser interface {
   Abs() float64
  }

  func main() {
   var a Abser
   f := MyFloat(-math.Sqrt2)
   v := Vertex{3, 4}
   a = f // a MyFloat implements Abser
   a = &v // a *Vertex implements Abser
   a = v        // In this line, v is a Vertex (not *Vertex)
   fmt.Println(a.Abs()) // and does NOT implement Abser.
  }

  type MyFloat float64
  
  func (f MyFloat) Abs() float64 {
   if f < 0 {
    return float64(-f)
   }
   return float64(f)
  }

  type Vertex struct {
   X, Y float64
  }

  func (v *Vertex) Abs() float64 {
   return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)
  }
  ./compile7.go:22:4: cannot use v (type Vertex) as type Abser in assignment:
	 Vertex does not implement Abser (Abs method has pointer receiver)

8.8 Interfejsi se implementiraju implicitno

 • Tip implementira interfejs tako što implementira metode interfejsa
 • Ne postoji implements ključna reč
 • Implicitni interfejsi razdvajaju definiciju od implementacije
  package main

  import "fmt"

  type I interface {
   M()
  }

  type T struct {
   S string
  }

  // This method means type T implements the interface I,
  // but we don't need to explicitly declare that it does so.
  func (t T) M() {
   fmt.Println(t.S)
  }

  func main() {
   var i I = T{"hello"}
   i.M()
  }

8.9 Interfejs vrednosti

 • Interfejs vrednosti možemo zamisliti kao uređeni par vrednosti i konkretnog tipa:

     (value, type)
  
 • Interfejs vrednost čuva konretnu vrednost tipa koji implementira dati interfejs
 • Poziv metode interfejsa izvršava poziv metode tipa vrednosti nad sadržanom vrednošću
  type I interface {
   M()
  }

  type T struct {
   S string
  }
  func (t *T) M() {
   fmt.Println(t.S)
  }

  type F float64
  func (f F) M() {
   fmt.Println(f)
  }

  func main() {
   var i I
   i = &T{"Hello"}
   describe(i)
   i.M()
   i = F(math.Pi)
   describe(i)
   i.M()
  }

  func describe(i I) {
   fmt.Printf("(%v, %T)\n", i, i)
  }
  (&{Hello}, *main.T)
  Hello
  (3.141592653589793, main.F)
  3.141592653589793

8.10 interfejs vrednosti sa nil sadržanom vrednošću

 • Ako je vrednost sadržana u interfejsu nil metoda se poziva sa nil prijemnikom
 • Iako interfejs sadrži nil vrednost on nije nil interfejs
 • U Go-u je normalno da se metoda pozove sa nil prijemnikom
  type I interface {
   M()
  }

  type T struct {
   S string
  }

  func (t *T) M() {
   if t == nil {
    fmt.Println("<nil>")
    return
   }
   fmt.Println(t.S)
  }

  func main() {
   var i I
   var t *T
   i = t
   describe(i)
   i.M()
   i = &T{"hello"}
   describe(i)
   i.M()
  }

  func describe(i I) {
   fmt.Printf("(%v, %T)\n", i, i)
  }
  (<nil>, *main.T)
  <nil>
  (&{hello}, *main.T)
  hello

8.11 nil interfejs vrednost

 • nil interfejs ne sadrži ni vrednost ni tip
 • Pozivanje metode nad nil interfejsom je run-time greška jer ne znamo tip koji bi odredio metodu koju treba pozvati
  package main

  import "fmt"

  type I interface {
   M()
  }

  func main() {
   var i I
   describe(i)
   i.M()
  }

  func describe(i I) {
   fmt.Printf("(%v, %T)\n", i, i)
  }
  (<nil>, <nil>)
  panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
  [signal SIGSEGV: segmentation violation code=0x1 addr=0x0 pc=0x488ac1]

  goroutine 1 [running]:
  main.main()
   /tmp/compile12.go:12 +0x91

8.12 Prazan interfejs

 • Tip interfejsa bez ijedne metode je poznat kao “prazan interfejs” (empty interface)
  interface{}
 • Prazan interfejs može sadržati vrednost bilo kog tipa (svaki tip implementira 0 metoda)
 • Koriste se za čuvanje vrednosti nepoznatog tipa
 • Npr. fmt.Print prihvata proizvoljan broj argumenata tipa interface{}
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   var i interface{}
   describe(i)

   i = 42
   describe(i)

   i = "hello"
   describe(i)
  }

  func describe(i interface{}) {
   fmt.Printf("(%v, %T)\n", i, i)
  }
  (<nil>, <nil>)
  (42, int)
  (hello, string)

8.13 Type assertions

 • Omogućava pristup tipu vrednosti sadržane u interfejsu

      t := i.(T)
  
 • Prethodni iskaz tvrdi da i sadrži vrednost tipa T i dodeljuje tu vrednost varijabli t tipa T
 • Ukoliko i ne sadrži vrednost tipa T program se prekida uz panic grešku
 • Za proveru da li interfejs sadrži vrednost određenog tipa koristi se comma-ok iskaz

     t, ok := i.(T)
  
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   var i interface{} = "hello"

   s := i.(string)
   fmt.Println(s)

   s, ok := i.(string)
   fmt.Println(s, ok)

   f, ok := i.(float64)
   fmt.Println(f, ok)

   f = i.(float64) // panic
   fmt.Println(f)
  }
  hello
  hello true
  0 false
  panic: interface conversion: interface {} is string, not float64

8.14 Type switches

 • Omogućava više type assertions u nizu
 • Slično običnom switch iskazu ali svaki case navodi tip a ne vrednost
  switch v := i.(type) {
  case T:
    // here v has type T
  case S:
    // here v has type S
  default:
    // no match; here v has the same type as i
  }
 • Vrednost u zaglavlju se navodi slično kao type assertion ali se umesto tipa piše ključna reč type
  package main

  import "fmt"

  func do(i interface{}) {
   switch v := i.(type) {
   case int:
    fmt.Printf("Twice %v is %v\n", v, v*2)
   case string:
    fmt.Printf("%q is %v bytes long\n", v, len(v))
   default:
    fmt.Printf("I don't know about type %T!\n", v)
   }
  }

  func main() {
   do(21)
   do("hello")
   do(true)
  }

8.15 Stringers

 • Jedan od najviše korišćenih interfajsa je Stringer definisan u fmt paketu
  type Stringer interface {
    String() string
  }
 • Stringer je tip koji može da se transformiše u string
 • fmt paket (i mnogi drugi) zahtevaju ovaj interfejs kada štampaju vrednosti
 package main

 import "fmt"

 type Person struct {
  Name string
  Age int
 }

 func (p Person) String() string {
  return fmt.Sprintf("%v (%v years)", p.Name, p.Age)
 }

 func main() {
  a := Person{"Arthur Dent", 42}
  z := Person{"Zaphod Beeblebrox", 9001}
  fmt.Println(a, z)
 }
 Arthur Dent (42 years) Zaphod Beeblebrox (9001 years)

8.16 Greške

 • Greške se opisuju sa error vrednostima
 • error tip je ugrađeni interfejs

     type error interface {
       Error() string
     }
  
 • Funkcije često vraćaju error vrednosti i pozivaoci bi trebali da proveravaju da li je greška nil

     i, err := strconv.Atoi("42")
     if err != nil {
       fmt.Printf("couldn't convert number: %v\n", err)
       return
     }
     fmt.Println("Converted integer:", i)
  
  package main

  import (
   "fmt"
   "time"
  )

  type MyError struct {
   When time.Time
   What string
  }

  func (e *MyError) Error() string {
   return fmt.Sprintf("at %v, %s",
    e.When, e.What)
  }

  func run() error {
   return &MyError{
    time.Now(),
    "it didn't work",
   }
  }

  func main() {
   if err := run(); err != nil {
    fmt.Println(err)
   }
  }
  at 2019-05-27 15:04:16.262931451 +0200 CEST m=+0.000213564, it didn't work

8.17 Readers

 • io paket definiše io.Reader interfejs

     func (T) Read(b []byte) (n int, err error)
  
 • Ovaj interfejs implementiraju mnogi tipovi: fajlovi, mrežne konekcije, kompresori itd.
 • Read metoda puni zadati byte isečak sa podacima i vraća broj bajtova koji su upisani i grešku ukoliko je ima. Specijalna greška io.EOF označava da se došlo do kraja.
 • Sledeći kod kreira strings.Reader i vrši čitanje po 8 bajtova odjednom
  package main

  import (
   "fmt"
   "io"
   "strings"
  )

  func main() {
   r := strings.NewReader("Hello, Reader!")

   b := make([]byte, 8)
   for {
    n, err := r.Read(b)
    fmt.Printf("n = %v err = %v b = %v\n", n, err, b)
    fmt.Printf("b[:n] = %q\n", b[:n])
    if err == io.EOF {
     break
    }
   }
  }
  n = 8 err = <nil> b = [72 101 108 108 111 44 32 82]
  b[:n] = "Hello, R"
  n = 6 err = <nil> b = [101 97 100 101 114 33 32 82]
  b[:n] = "eader!"
  n = 0 err = EOF b = [101 97 100 101 114 33 32 82]
  b[:n] = ""

9 Konkurencija

9.1 Go rutine Goroutines

 • Go rutina je nit (thread) kreirana i upravljana od strane Go izvršnog okruženja (runtime)

     go f(x, y, z)
  

  startuje novu Go rutinu koja izvršava

     f(x, y, z)
  
 • Evaluacija f, x, y i z se dešava u tekućoj Go rutini dok se izvršavanje funkcije f odvija u novoj Go rutini
 • Izvršavanje svih Go rutina odvija se u istom adresnom prostoru tako da pristup deljenoj memoriji mora biti sinhronizovan. Paket sync definiše korisne primitive za sinhronizaciju iako u Go-u ovo često nije neophodno.
  package main

  import (
   "fmt"
   "time"
  )

  func say(s string) {
   for i := 0; i < 5; i++ {
    time.Sleep(100 * time.Millisecond)
    fmt.Println(s)
   }
  }

  func main() {
   go say("world")
   say("hello")
  }
  hello
  world
  world
  hello
  world
  ...

9.2 Kanali (Channels)

 • Tipizirane veze preko kojih se mogu slati vrednosti upotrebom operatora kanala (channel operator) - <-

     ch <- v  // Send v to channel ch.
     v := <-ch // Receive from ch, and assign value to v.
  
 • Tok podataka je u smeru strelice
 • Kanali se kreiraju dinamički upotrebom make funkcije

     ch := make(chan int)
  
 • Podrazumevano čitanje i pisanje u kanal je blokirajuće dok druga strana ne obavi suprotnu operaciju. Ovo omogućava implicitnu sinhronizaciju Go rutina.
 • Sledeći primer vrši sumiranje brojeva isečka tako što se posao deli između dve Go rutine
  package main

  import "fmt"

  func sum(s []int, c chan int) {
   sum := 0
   for _, v := range s {
    sum += v
   }
   c <- sum // send sum to c
  }

  func main() {
   s := []int{7, 2, 8, -9, 4, 0}

   c := make(chan int)
   go sum(s[:len(s)/2], c)
   go sum(s[len(s)/2:], c)
   x, y := <-c, <-c // receive from c

   fmt.Println(x, y, x+y)
  }
  -5 17 12

9.3 Baferovani kanali

 • Kanali mogu biti baferovani i u tom slučaju pisanje se blokira samo ukoliko je kanal pun. Čitanje se blokira samo ukoliko je kanal prazan.
 • Kreiranje bafera omogućeno je drugim parametrom make funkcije

     ch := make(chan int, 100)
  
  package main

  import "fmt"

  func main() {
   ch := make(chan int, 2)
   ch <- 1
   ch <- 2
   ch <- 3  // overflow blocks current Go rutine!
   fmt.Println(<-ch)
   fmt.Println(<-ch)
  }
  fatal error: all goroutines are asleep - deadlock!

9.4 Zatvaranje kanala

 • Go rutina koja šalje podatke može zatvoriti kanal close funkcijom da signalizira da neće više slati podatke
 • Go rutina koja prima podatke koristi comma-ok idiom da testira da li je kanal zatvoren

     v, ok := <-ch
  

  ok će biti false ako više nema podataka i kanal je zatvoren

 • Petlja for i := range c prihvata podatke sa kanala c sve dok se ne kanal ne zatvori
 • Napomena: samo pošiljalac zatvara kanal, nikada rutina koja prihvata podatke. Slanje na zatvoren kanal izaziva panic.
 • Napomena 2: Kanale nije neophodno zatvoriti. To se radi samo ukoliko je potrebno signalizirati prijemniku da nema više podataka, npr. kada se koristi range petlja
  package main

  import (
   "fmt"
  )

  func fibonacci(n int, c chan int) {
   x, y := 0, 1
   for i := 0; i < n; i++ {
    c <- x
    x, y = y, x+y
   }
   close(c)
  }

  func main() {
   c := make(chan int, 10)
   go fibonacci(cap(c), c)
   for i := range c {
    fmt.Println(i)
   }
  }

9.5 select

 • select iskaz omogućava Go rutini da čeka na više komunikacionih operacija
 • select blokira dok jedna od grana nije u mogućnosti da se izvrši. Ukoliko je više u mogućnosti da se izvrši izbor se vrši slučajno
  func fibonacci(c, quit chan int) {
   x, y := 0, 1
   for {
    select {
    case c <- x:
     x, y = y, x+y
    case <-quit:
     fmt.Println("quit")
     return
    }
   }
  }

  func main() {
   c := make(chan int)
   quit := make(chan int)
   go func() {
    for i := 0; i < 10; i++ {
     fmt.Println(<-c)
    }
    quit <- 0
   }()
   fibonacci(c, quit)
  }

9.6 select/default

 • default grana select iskaza se izvršava ukoliko nijedna druga nije spremna
 • Koristite default da čitate ili pišete bez blokiranja
  select {
  case i := <-c:
    // use i
  default:
    // receiving from c would block
  }
  package main

  import (
   "fmt"
   "time"
  )

  func main() {
   tick := time.Tick(100 * time.Millisecond)
   boom := time.After(500 * time.Millisecond)
   for {
    select {
    case <-tick:
     fmt.Println("tick.")
    case <-boom:
     fmt.Println("BOOM!")
     return
    default:
     fmt.Println("  .")
     time.Sleep(50 * time.Millisecond)
    }
   }
  }
   .
   .
 tick.
  ...
 BOOM!

9.7 sync.Mutex

 • Ukoliko nam je potreban isključiv pristup deljenim podacima
 • Kod koji pristupa pišemo između Lock/Unlock poziva
  // SafeCounter is safe to use concurrently.
  type SafeCounter struct {
   v  map[string]int
   mux sync.Mutex
  }
  // Inc increments the counter for the given key.
  func (c *SafeCounter) Inc(key string) {
   c.mux.Lock()
   // Lock so only one goroutine at a time can access the map c.v.
   c.v[key]++
   c.mux.Unlock()
  }
  // Value returns the current value of the counter for the given key.
  func (c *SafeCounter) Value(key string) int {
   c.mux.Lock()
   // Lock so only one goroutine at a time can access the map c.v.
   defer c.mux.Unlock()
   return c.v[key]
  }

  func main() {
   c := SafeCounter{v: make(map[string]int)}
   for i := 0; i < 1000; i++ {
    go c.Inc("somekey")
   }
   time.Sleep(time.Second)
   fmt.Println(c.Value("somekey"))
  }

10 Reference