SWT & JFace

dr Igor Dejanović

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Katedra za informatiku

Sadržaj

 • Uvod
 • Shell, Display, Windows, Widgets
 • Obrada događaja
 • Layouts
 • Grafika
 • JFace Viewers
 • Data Binding

Šta je SWT?

 • Biblioteka za izradu GUI interfejsa u Javi.
 • Heavyweight pristup – koriste se sistemske vizuelne komponente.
 • Podrška za sve standardne komponente i obradu događaja.
 • Rad sa slikama, fontovima. Alokacija i dealokacija resursa operativnog sistema.

SWT vs. Swing

 • Za razliku od Swing-a koristi vizuelne komponente operativnog sistema na kome se izvršava.
 • Swing koristi tzv. lightweight pristup – iscrtava sve komponente. Aplikacije izgledaju i ponašaju se isto bez obzira na OS. Troše više procesorskih resursa – sporije izvršavanje.
 • SWT ima prirodan Look and Feel – korisnici ne osećaju razliku u odnosu na aplikacije pisane specijalno za njihov OS.

Šta je JFace

 • SWT pruža punu kontrolu nad izradom interfejsa ali je nekad previše niskog nivoa.
 • JFace je nadogradnja višeg nivoa – najčešći poslovi se obavljaju mnogo lakše nauštrb fleksibilnosti.
 • JFace nije zamena za SWT. Najčešće se kombinuju.

JFace klase

 • U eclipse dokumentaciji referenciraju se kao helper classes ili model-based adapters.
 • Dele se na 4 kategorije:
  • Viewers – Prikaz domenskih podataka u okviru standardnih SWT komponenti (MVC obrazac).
  • Actions and Contributions – Pojednostavljuju i vrše organizaciju mehanizma obrade događaja.
  • Image and Font registries – Upravljaju alokacijom i dealokacijom slika i fontova.
  • Dialogs and Wizards – Proširuju mogućnosti SWT dijaloga za interakciju sa korisnicima.

SWT projekat

Kreiranje SWT projekta

 • U eclipse-u kreirati Java projekat i podesiti Build Path tako da uključi SWT biblioteke koje stižu uz eclipse.
 • SWT biblioteka je zavisna od GUI biblioteke OS-a.
 • Na primer, na linux-u SWT je implementiran preko GTK podsistema i eclipse priključci su:

plugins/org.eclipse.swt.gtk.linux.x86_xxxxx.jar
plugins/org.eclipse.swt_xxxxx.jar
      

Anatomija SWT programa – HelloSWT


public class HelloSWT {

 public static void main(String[] args) {
  Display display = new Display();
  Shell shell = new Shell(display);

  Text text = new Text(shell, SWT.CENTER);
  text.setText("Hello SWT!");
  text.pack();

  shell.pack();
  shell.open();

  while(!shell.isDisposed()){
   if(!display.readAndDispatch()){
    display.sleep();
   }
  }
 }
}
      

Anatomija SWT programa – Objašnjenje

 • Display klasa – veza sa OS-om, alokacija GUI resursa, propagacija događaja na odgovarajuće vizuelne komponente. Koristi Java Native Interface (JNI) i OS specifičnu biblioteku.
 • Shell klasa – predstavlja glavni prozor aplikacije.

Display klasa

Najvažnije metode:

 • getCurrent() – static metoda koja vraća Display objekat za koji je tekući thread EDT (Event Dispatching Thread).
 • syncExec/asyncExec(Runnable) – sinhrono/asinhrono izvršavanje koda na EDT.
 • readAndDispatch() – prosleđuje događaje odgovarajućim komponentama.
 • sleep() – čeka na pojavu događaja.

Shell klasa

 • Brine se o aktivaciji, minimizaciji, maksimizaciji i zatvaranju glavnog prozora.
 • Kontejner je za ostale vizualne komponente.
 • Prozori najvišeg nivoa (top-level) su povezana sa instancom Display klase.
 • Sekundarni prozori (privremeni prozori, dijalozi i sl.) nemaju direktnu vezu sa Display objektom.

Stilovi komponenti

 • Konstruktori vizuelnih komponenti (između ostalih i Shell) primaju kao jedan od parametara stil.
 • Podrazumenavi stil za Shell je SWT.SHELL_TRIM koji podrazumeva TITLE, MIN, MAX, RESIZE, CLOSE stilove.
 • Stilovi se mogu kombinovati OR operatorom (|).
 • Pojedine platforme ne podržavaju određene stilove i zbog toga se stil smatra samo preporukom.

Arhitektura SWT GUI-ja

M. Scarpino, S. Holder, S. Ng, and L. Mihalkovic, Swt/jface in action: Gui design with eclipse 3.0 (in action series), Manning Publications Co., 2004.

Demonstracija HelloSWT programa

Kreiranje SWT/JFace programa

 • Kod samostalnih aplikacija na Build Path je potrebno uključiti sledeće plugin-e iz eclipse-a:
  • org.eclipse.swt_xxx
  • org.eclipse.swt.[tehnologija]
  • org.eclipse.jface_xxx
  • org.eclipse.jface.text_xxx
  • org.eclipse.jface.databinding_xxx
  • org.eclipse.equinox.common_xxx
  • org.eclipse.core.commands_xxx
 • Najbolje je u Eclipse-u kreirati User Library i dodati navedene biblioteke.

Kreiranje SWT/JFace programa – projekat

Prvi JFace program – HelloJFace


public class HelloJFace extends ApplicationWindow{

  public HelloJFace() {
    super(null);
  }

  @Override
  protected Control createContents(Composite parent) {
    Text text = new Text(parent, SWT.CENTER);
    text.setText("Hello SWT and JFace!");
    text.pack();
    return parent;
  }

  public static void main(String[] args) {
    HelloJFace awin = new HelloJFace();
    awin.setBlockOnOpen(true);
    awin.open();
    Display.getCurrent().dispose();
  }
}
      

Prvi JFace program – objašnjenje

 • Klasa ApplicationWindow predstavlja glavni prozor aplikacije.
 • Ova klasa interno kreira Shell i Display objekte.
 • Sadržaj prozora se definiše redefinisanjem protected metode createContents.
 • Metoda open() prozora podrazumevano nije blokirajuća jer je moguće kreirati više prozora najvišeg nivoa. Ukoliko želimo da open() poziv metode bude blokirajući, dok korisnik ne zatraži zatvaranje prozora, pozivamo setBlockOnOpen(true).
 • Na kraju je potrebno izvršiti dealokaciju svih zauzetih resursa – poziv Display.getCurrent().dispose().

Arhitektura JFace GUI-ja

M. Scarpino, S. Holder, S. Ng, and L. Mihalkovic, Swt/jface in action: Gui design with eclipse 3.0 (in action series), Manning Publications Co., 2004.

Demonstracija HelloJFace programa

Hijerarhija prozora u JFace-u

SWT widget

 • Objekat korisničkog interfejsa koji prikazuje informacije korisniku i/ili omogućava korisniku interakciju sa aplikacijom.
 • Određeni widget-i se mogu ugrađivati jedni u druge (kompozicija, videti klasu Composite u nastavku).

Wiget klasa

 • Apstraktna superklasa za sve komponente grafičkog korisničkog interfejsa.
 • Vrši unifikaciju hijerarhije nasleđivanja i nije namenjena za direktno nasleđivanje od strane krajnjih korisnika.
 • Widget-i se kreiraju, po završenom poslu se dealociraju (metodom dispose).
 • Vrše notifikaciju događaja svim registrovanim osluškivačima.

Najvažnije metode Widget klase

 • setData(String, Object) - Pridružuje objekat widget-u.
 • getData() - Vraća sve pridružene objekte.
 • getData(String) - Vraća pridruženi objekat identifikovan stringom.
 • getStyle() - Vraća int koji opisuje stil widget-a.
 • getDisplay() - Vraća Display objekat pridružen widget-u.
 • dispose() - Oslobađa sistemske resurse zauzete widget-om.
 • isDispose() - Da li je dealokacija obavljena?

Hijerarhija Widget naslednika

Control klasa

 • Apstraktna superklasa za sve komponente grafičkog korisničkog interfejsa koji imaju direktnu reprezentaciju unutar operativnog sistema.
 • Čuva referencu na objekat (ref. handle) koji predstavlja objekat OS-a.
 • Ima svoju preferiranu veličinu.

Metode Control klase za rad sa veličinom

 • getSize() - Vraća Point objekat koji opisuje veličinu kontrole.
 • setSize(int, int) - Postavlja veličinu kontrole.
 • setSize(Point) - Postavlja veličinu kontrole.
 • computeSize(int, int) - Vraća dimenzije potrebne za pun prikaz kontrole.
 • computeSize(int, int, boolean) - Vraća dimenzije potrebne za pun prikaz kontrole, i prosleđuje informaciju da je došlo do promene kontrole.
 • pack() - Postavlja veličinu na preferiranu.
 • pack(boolean) - Postavlja veličinu na preferiranu uz indikaciju da je došlo do promene osobina kontrole.

Metode Control klase za rad sa lokacijom komponente

 • getLocation() - Vraća relativnu poziciju komponente u odnosu na roditeljsku.
 • setLocation(int, int) - Postavlja relativnu poziciju komponente u odnosu na roditeljsku.
 • getBounds() - Vraća veličinu i poziciju u odnosu na roditeljsku komponentu.
 • setBounds(int,int,int,int) - Postavlja veličinu i poziciju u odnosu na roditeljsku komponentu.
 • toControl(int,int) - Konvertuje koordinate Display-a u relativne koordinate kontrole.
 • toControl(Point) - Konvertuje koordinate Display-a u relativne koordinate kontrole.
 • toDisplay(int,int) - Konvertuje koordinate kontrole u relativne koordinate Display-a.
 • toDisplay(Point) - Konvertuje koordinate kontrole u relativne koordinate Display-a.

Composite klasa

 • Omogućava "ugradnju" vizualnih komponenti jedne u druge.
 • Svaki Composite objekat ima listu svojih podkomponenti.
 • Composite je kontrola pa može da se nađe svuda gde se mogu naći druge vrste kontrola.
 • Nasleđuje Scrollable tako da svaki kompozit može imati scrollbar-s.

Najvažnije metode Composite klase

 • getChildren() - Vraća niz podkomponenti.
 • getLayout() - Vraća objekat zadužen za prostorno raspoređivanje komponenti.
 • setLayout(Layout) - Postavlja objekat zadužen za prostorno raspoređivanje komponenti.
 • layout(...) - Vrši prostorno raspoređivanje children elemenata upotrebom pridruženog Layout-a.
 • getTabList() - Vraća niz kontrola u skladu sa njihovim Tab rasporedom.
 • setTabList(Control[]) - Postavlja Tab raspored kontrola.

Obrada događaja

Obrada događaja

 • Događaji mogu biti inicirani od strane korisnika (npr. klik mišem, pritisak taster) ali mogu biti izazvani i nezavisno od korisnika.
 • Događaje iz OS-a isčitava Display objekat u metodi readAndDisplatch.
 • Ukoliko postoji događaj, Display ga šalje Shell objektu najvišeg nivoa koji je "spojen" za dati Display objekat.
 • Shell određuje kojem Widget-u treba da prosledi događaj.
 • Widget obaveštava sve osluškivače da se događaj desio.

Propagacija i obrada događaja

M. Scarpino, S. Holder, S. Ng, and L. Mihalkovic, Swt/jface in action: Gui design with eclipse 3.0 (in action series), Manning Publications Co., 2004.

Osluškivači – Listeners

 • SWT omogućava definisanje dve vrste osluškivača: tipizirane i netipizirane.
 • Netipizirani osluškivači:
  • Implementiraju org.eclipse.swt.widgets.Listener interfejs koja definiše metodu handleEvent(Event).
  • "Kače" se na Widget-e putem metode addListener(int eventType, Listener)
  • Koriste generičku Event klasu.
 • Tipizirani osluškivači:
  • Osluškivači "višeg nivoa".
  • Implementiraju neki od *Listener interfejsa koji nasleđuju org.eclipse.swt.internal.SWTEventListener.
  • "Kače" se na Widget-e putem metoda oblika add*Listener().
  • Koriste odgovarajuće *Event klase – svaki listener ima svoju Event klasu.

Događaji – Events

 • Događaji su opisani instancama klase Event ili naslednicama TypedEvent.
 • Pored specifičnih informacija sadrže sledeće:
  • display – Display objekat gde je događaj nastao.
  • widget – Widget koji je izazvao događaj.
  • time – vreme u koje se događaj desio.
  • data – objekat koji predstavlja informacije specifične za aplikaciju.

Podrazumevana implementacija Listener interfejsa – Adapteri

 • Pojedini osluškivači imaju više metoda, ali nam često nisu sve potrebne.
 • Možemo kreirati objekat sa praznim telima metoda ili, jednostavnije, koristiti odgovarajuće adapter klase koje implementiraju dati interfejs i definišu podrazumevanu implementaciju za sve metode.
 • Primer: TreeListenerTreeAdapter

JFace nadogradnja obrade događaja

 • Isti odgovor može biti primenjen na različite događaje.
 • Potrebno je razdvojiti obradu događaja od GUI komponenti koje ih generišu.
 • JFace nudi ove mogućnosti kroz koncepte Actions i Contribitions.
 • JFace polazi od sledeće tri pretpostavke da bi pojednostavio obradu događaja:
  • Korisničke akcije će najčeše uključivati dugmadi, toolbar-ove i menije.
  • Svaka komponenta će imati samo jedan pridruženi događaj.
  • Svaki događaj će imati jedan obrađivač događaja.

Odgovor na događaje – Akcije

 • Akcije predstavljaju ne-GUI komponentu komande izazvane od strane korisnika.
 • Realizovani su kroz Action klasu koja implementira IAction interfejs.
 • Objedinjuju obradu događaja (run metoda), stanje, opis, sličicu, tooltip, akcelerator i sl.
 • Dodaju se na toolbar, meni ili statusnu liniju metodom IContributionManager.add.

ContributionItem i ContributionManager

 • Predstavljaju objekte koji se dodaju na deljene elemente korisničkog interfejsa (toolbar, meni, statusnu liniju).
 • Deljeni objekti UI-ja nasleđuju ContributionManager klasu (implementiraju IContributionManager).
 • ActionContributionItemwrapper za Action objekat koji se dodaje na IContributionManager.
 • ContributionManager predstavlja kontejner za ContributionItem objekte.

Primer saradnje Action, ContributionItem i ContributionManager objekata

Dva načina dodavanja ActionContributionItem-a na ContributionManager

 • Pozivanjem add metode ContributionManager-a.
 • Pozivanjem fill metode ActionContributionItem-a.
 • Realizacija zavisi od objekta u koji se dodaje. Npr. na toolbar-u ili Composite objektu može se prikazati kao dugme dok će na meniju biti stavka menija.

Prostorno raspoređivanje – Layout

Prostorno raspoređivanje – Layout

 • Podrška za displeje različitih dimenzija kao i za dinamičku promenu geometrije kontejnerskih komponenti.
 • Layout – instanca ove klase upravlja veličinom i rasporedom podkomponenti Composite objekta.
 • setLayout(Layout) Composite objekta postavlja Layout.

Osnovne Layout naslednice

 • FillLayout – raspoređuje komponente sleva nadesno ili od gore prema dole.
 • RowLayout – raspoređuje komponente u redove.
 • GridLayout – tabelarno raspoređivanje.
 • FormLayout – raspoređivanje kroz definisanje zavisnosti između susednih komponenti.

Konfiguracija kontrola za layout

 • Objekti Control klase koje se dodaju u Composite mogu primiti konfiguraciju sa setLayoutData(Object) pozivom.
 • Ovu konfiguraciju može koristiti Layout objekat prilikom izračunavanja veličina i pozicija.

Primeri GridLayout i FormLayout

Grafika u SWT-u

Grafika u SWT-u

 • Za crtanje po kontroli koristi se Graphic Context – klasa GC.
 • Primitive za crtanje GC klase: drawLine, drawOval, drawPolygon itd.
 • Pri kreiranju GC objektu prosleđujemo Drawable.

Drawable hijerarhija

Obrada Paint događaja

 • Control instance mogu da registruju PaintListener objekte i delegiraju svoje iscrtavanje.
 • PaintListener-i implementiraju paintControl metodu koja se poziva kada je iscrtavanje potrebno i kojoj se prosleđuje PaintEvent objekat.
 • PaintEvent sadrži GC kontrole za koju je zahtevano iscrtavanje kao i oblast koja treba da se "osveži".

Primeri DrawAlpha i Scribble

JFace Viewers

JFace Viewers

 • Okvir za rad sa komponentama za prikaz strukturiranih podataka (stabla, liste, tabele).
 • Koristi MVC pristup.
 • Gradi se na bazi odgovarajućih SWT widget-a.
 • Koristi Provider obrazac.

Viewer klasa

 • Predstavlja apstrakciju vizualne komponente i podataka koje prikazuje i opisuje View deo MVC obrasca.
 • Viewer-i koriste Provider-e za dobavljanje informacija koje treba da prikažu.
 • Najvažniji Provider-i implementiraju interfejse IContentProvider i IBaseLabelProvider.
 • IContentProvider-i se bave strukturom koja se prikazuje.
 • IBaseLabelProvider se bave vizuelnim karakteristikama - labele i ikone.
 • Postoje i drugi Provider-i: ISelectionProvider, IColorProvider, IFontProvider itd.

Dijagram Viewer-a i Provider-a

JFace primeri

http://wiki.eclipse.org/JFaceSnippets

Primeri sa Viewerima sa JFaceSnippets-a: SimpleTreeViewer, VirtualTree, TableViewerShowHide, TableViewerAlternatingColors, TreeCustomMenu, StyledCellLabel, SimpleCellEditor, DoubleClickCellEditor, CellEditorContentProposal...

Data Binding

JFace Data Binding

Literatura

 1. M. Scarpino, S. Holder, S. Ng, and L. Mihalkovic, Swt/jface in action: Gui design with eclipse 3.0 (in action series), Manning Publications Co., 2004