Arpeggio parser

Prof. dr Igor Dejanović (igord at uns ac rs)

Kreirano 2023-11-24 Fri 11:39, pritisni ESC za mapu, m za meni, Ctrl+Shift+F za pretragu

Sadržaj

1. PyParsing

1.1. PyParsing

 • 100% Python
 • MIT licenca
 • PEG parser
 • Gramatika se zadaje Python izrazima preko redefinisanih operatora + i |
 • Mane
  • Slabija podrška za semantičku analizu
  • Referenciranje pravila unapred - Forward
  • Nije moguće definisati gramatiku putem PEG notacije
 • http://pyparsing.wikispaces.com/

1.2. Primer

from pyparsing import Word, alphas
greet = Word( alphas ) + "," + Word( alphas ) + "!" # <-- grammar
hello = "Hello, World!"
print (hello, "->", greet.parseString( hello ))
Hello, World! -> ['Hello', ',', 'World', '!']

1.3. parsimonious

1.4. Primer

>>> from parsimonious.grammar import Grammar
>>> grammar = Grammar(
...   """
...   bold_text = bold_open text bold_close
...   text    = ~"[A-Z 0-9]*"i
...   bold_open = "(("
...   bold_close = "))"
...   """)

>>> print grammar.parse('((bold stuff))')
<Node called "bold_text" matching "((bold stuff))">
  <Node called "bold_open" matching "((">
  <RegexNode called "text" matching "bold stuff">
  <Node called "bold_close" matching "))">

1.5. PLY

 • 100% Python
 • LR parser
 • Inspirisan sa lex/yacc alatima
 • Pravila prioriteta, oporavak od grešaka, podrška za neodređene gramatike.
 • Tokenizacija kao poseban korak (lex modul)
 • Gramatika se piše u docstring-ovima za semantičke akcije.

1.6. Primer

# When parsing starts, try to make a "chemical_equation" because it's
# the name on left-hand side of the first p_* function definition.
def p_species_list(p):
  "chemical_equation : chemical_equation species"
  p[0] = p[1] + [p[2]]

def p_species(p):
  "chemical_equation : species"
  p[0] = [p[1]]

2. Arpeggio

2.1. Osnovne osobine

 • 100% Python kod
 • MIT licenca
 • Definisanje gramatike putem Python izraza ili putem PEG notacije
 • Puna podrška za semantičku analizu
 • Dobra podrška za debagovanje
 • Vizualizacija stabla parsiranja i modela parsera upotrebom GraphViz biblioteke.
 • Dobra prijava grešaka
 • Mogućnost višestruke analize istog stabla parsiranja
 • https://github.com/textX/Arpeggio

Arpeggio.svg

2.2. PEG pravila

 • Gramatika se zadaje skupom PEG pravila
 • Svako pravilo definiše način prepoznavanja određenog (ne)terminala na ulazu.

Ako su e, e1 i e2 PEG pravila definisani su sledeći elementarni PEG izrazi:

 • Sekvenca: e1 e2 - izraz će dovesti do prepoznavanja ulaza ako i samo ako redom izrazi e1 i e2 prepoznaju ulaz
 • Uređeni izbor: e1 / e2 - izraz će biti prepoznat ukoliko bilo izraz e1 ili izraz e2 dovedu do prepoznavanja u navedenom redosledu (prvo e1 pa zatim e2 )
 • Jedan ili više: e+ - sukcesivno se vrši prepoznavanje izraza e dok god uspeva. Ukoliko je e prepoznat bar jednom prepoznavanje je uspešno
 • Nula ili više: e* - sukcesivno se vrši prepoznavanje izraza e dok god uspeva. Izraz uvek uspeva pri čemu ako izraz e nije prepoznat ni jednom rezultat je prazan string,
 • Opciono: e? - izraz uvek uspeva. Ukoliko se prepozna string sa ulaza biće konzumiran.

2.3. PEG pravila - predikati

Predikati su pravila koja prepoznaju string sa ulaza ali ga ne konzumiraju.

 • “I” predikat: &e - pravilo je uspešno samo ukoliko je e prepoznato na ulazu.
 • “Ne” predikat: !e - pravilo je uspešno samo ukoliko e nije prepoznato na ulazu.

2.4. Koncepti

 • Parser model - opisuje određenu vrstu dijagrama stanja-prelaza parsera. Može se vizualizovati upotrebom dot alata u cilju debagovanja.
 • Stablo parsiranja - može se vizualizovati dot alatom
 • Semantičke akcije - transformišu stablo parsiranja u drugi oblik upotrebom Visitor obrasca.

2.5. Definisanje gramatike - interni DSL

def program():   return Kwd('begin'), ZeroOrMore(command),
              Kwd('end'), EOF
def command():   return [up, down, left, right]
def up():      return 'up'
def down():     return 'down'
def left():     return 'left'
def right():    return 'right'
begin
 up
 up
 left
 down
 right
end
 • Gramatička pravila → Python funkcije
 • Sekvenca → n-torka (tuple)
 • Uređeni izbor → Python lista
 • Ostalo → instance klasa (npr. ZeroOrMore, OneOrMore, Optional)
 • Navedena gramatika prepoznaje ulaz dat na desnoj strani.

2.6. Definisanje gramatike - eksterni DSL

program = 'begin' command* 'end' EOF
command = UP/DOWN/LEFT/RIGHT
UP = 'up'
DOWN = 'down'
LEFT = 'left'
RIGHT = 'right'

2.7. Instanciranje parsera

from arpeggio import ParserPython
def program():...

parser = ParserPython(program)

# Ili za eksternu PEG notaciju
from arpeggio.cleanpeg import ParserPEG
parser = ParserPEG(grammar)
# gde je grammar gramatika u PEG notaciji

2.8. Model parsera

robot_parser_model.dot.svg

from arpeggio import ParserPython
...
parser = ParserPython(robot, debug=True)

2.9. Stablo parsiranja

prog_src = """
begin
  up
  up
  left
  down
  right
end
"""
parse_tree = parser.parse(prog_src)

robot_parse_tree.dot.svg

Elementi stabla su terminali i neterminali.

2.10. Terminali (Terminal nodes)

 • Kreiraju se pravilima koje nasleđuju Match pravilo. Mogu se konvertovati u string predstavu pozivom str funkcije.
 • Trenutno postoje dve Match naslednice: StrMatch i RegExMatch.

2.11. Ne-terminali (Non-terminal nodes)

 • Kreiraju se svim ostalim pravilima: Sequence, OrderedChoice, ZeroOrMore itd.
 • Nasleđuju list tako da se mogu koristiti u svim kontekstima gde se može koristiti i lista.

2.12. Stablo parsiranja aritmetičkog izraza

calc_parse_tree.dot.svg

2.13. Informacije sadržane u čvorovima stabla parsiranja

Svaki čvor stabla je objekat koji poseduje sledeće atribute:

 • rule - veze prema ParsingExpression naslednici iz modela parsera, odnosno pravilo koje je prepoznalo ovaj element u ulaznom stringu,
 • rule_name - ime pravila
 • position - apsolutna pozicija unutar ulaznog stringa od početka.

Red i kolona se može dobiti preko parsera na sledeći način:

line, col = parser.pos_to_linecol(node.position)

2.14. Navigacija

 • Ne-terminali nasleđuju list tako da se mogu koristiti u svim kontekstima gde se može koristiti i lista.

  • Indeksni pristup:
   child = pt_node[2]
  
  • Iteracija:
   for child in pt_node:
    ...
  

Dodatno se child elementima može pristupati i po nazivu pravila:

# Grammar
def foo(): return "a", bar, "b", baz, "c", ZeroOrMore(bar)
def bar(): return "bar"
def baz(): return "baz"
# Parsing
parser = ParserPython(foo)
result = parser.parse("a bar b baz c bar bar bar")

# Accessing parse tree nodes. All asserts will pass.
# Index access
assert result[1].rule_name == 'bar'
# Access by rule name
assert result.bar.rule_name == 'bar'
# There are 8 children nodes of the root 'result' node.
# Each child is a terminal in this case.
assert len(result) == 8
# There is 4 bar matched from result (at the beginning and from ZeroOrMore)
# Dot access collect all NTs from the given path
assert len(result.bar) == 4
# You could call dot access recursively, e.g. result.bar.baz if the
# rule bar called baz. In that case all bars would be collected from
# the root and for each bar all baz will be collected.

# Verify position
# First 'bar' is at position 2 and second is at position 14
assert result.bar[0].position == 2
assert result.bar[1].position == 14

3. Konfiguracija parsera

3.1. Osetljivost na veličinu slova (Case-sensitivity)

 • Parser je podrazumevano osetljiv na veličinu slova.
 • Da se ovo promeni:
parser = ParserPython(calc, ignore_case=True)

3.2. Upravljanje “praznim” karakterima (Whitespaces)

 • Arpeggio podrazumevano preskače prazne karaktere.
 • Da bi se ovo promenilo:

   parser = ParserPython(calc, skipws=False)
  
 • Pod praznim karakterima podrazumevaju se \n\t\r i space. Ovo se može promeniti parametrom ws pri konstrukciji:

   parser = ParserPython(calc, ws='\t\r ')
  
 • Ovo se može koristiti i na nivou sekvence:

   def grammar():   return Sequence("one", "two", "three", skipws=False), "four"
   parser = ParserPython(grammar)
   pt = parser.parse('onetwothree four')
  

3.3. Ključne reči

Ukoliko se uključi parametar autokwd tada će prepoznavanje svega što je oblika ključne reči biti sa uzimanjem u obzir granice reči (word boundary) odnosno ključne reči u sklopu većih reči neće biti prepoznate kao takve.

Primer:

def grammar():   return "one", "two", "three"

parser = ParserPython(grammar, autokwd=True)

# If autokwd is enabled this should parse without error.
parser.parse("one two three")

# But this will not parse as the match is done using word boundaries
# so this is considered a one word.
parser.parse("onetwothree")

3.4. Komentari

Arpeggio može opciono da primi i gramatiku za komentare. Ova gramatika će se koristiti između svaka dva elementarna prepoznavanja osnovne gramatike (slično kao za prazne karaktere).

# Grammar
def simpleLanguage():  return function
def parameterlist():  return "(", symbol, ZeroOrMore(",", symbol), ")"
def functioncall():   return symbol, "(", expressionlist, ")"
def function():     return Kwd("function"), symbol, parameterlist, block
...
def comment():     return [_("//.*"), _("/\*.*\*/")]

parser = ParserPython(simpleLanguage, comment)

3.5. Redukcija stabala parsiranja

Kod “dubokih” gramatika često imamo pojavu ne-terminala sa samo jednim podčvorom. Zbog jednostavnosti analize nekada je poželjno eliminisati takve čvorove iz stabla.

parser = ParserPython(calc, reduce_tree=True)

calc_parse_tree_reduced.svg

3.6. Parsiranje do kraja linije

Nekada je potrebno da pravila koja nasleđuju Repetition (ZeroOrMore i OneOrMore) vrše parsiranje samo do kraja linije.

def grammar():   return first, second
def first():    return ZeroOrMore(["a", "b"], eolterm=True)
def second():    return "a"

# first rule should match only first line
# so that second rule will match "a" on the new line
input = """a a b a b b
a"""

parser = ParserPython(grammar)
result = parser.parse(input)

4. Debagovanje i vizualizacija

4.1. Debagovanje (Debugging)

Arpeggio se može postaviti da radi u režimu za debagovanje.

parser = ParserPython(calc, debug=True)
>> Entering rule calc=Sequence at position 0 => *-(4-1)*5+(
 >> Entering rule OneOrMore in calc at position 0 => *-(4-1)*5+(
   >> Entering rule expression=Sequence in calc at position 0 => *-(4-1)*5+(
    >> Entering rule term=Sequence in expression at position 0 => *-(4-1)*5+(
      >> Entering rule factor=Sequence in term at position 0 => *-(4-1)*5+(
       >> Entering rule Optional in factor at position 0 => *-(4-1)*5+(
         >> Entering rule OrderedChoice in factor at position 0 => *-(4-1)*5+(
          >> Match rule StrMatch(+) in factor at position 0 => *-(4-1)*5+(
            -- No match '+' at 0 => '*-*(4-1)*5+('
          >> Match rule StrMatch(-) in factor at position 0 => *-(4-1)*5+(
            ++ Match '-' at 0 => '*-*(4-1)*5+('
         << Leaving rule OrderedChoice
       << Leaving rule Optional
       >> Entering rule OrderedChoice in factor at position 1 => -*(4-1)*5+(2

4.2. Vizualizacija

 • U režimu za debagovanje kreiraju se dot fajlovi i za model parsera i za stablo parsiranja (ako nema sintaksnih grešaka).
 • Koristimo dot alat (deo GraphViz alata) za konverziju u grafičke formate.

    $ dot -Tpng -O calc_parser_model.dot
  

  calc_parser_model.dot.svg

 • Možemo direktno koristiti i dot čitače, npr. xdot.

   pip install xdot
  

4.3. Obrada grešaka pri parsiranju

parser = ParserPython(calc)
# 'r' in the following expression can't be recognized by
# calc grammar
input_expr = "23+4/r-89"
parse_tree = parser.parse(input_expr)
Traceback (most recent call last):
 ...
arpeggio.NoMatch: Expected '+' or '-' or 'number' or 
 '(' at position (1, 6) => '23+4/*r-89'.
 • NoMatch izuzetak.
  • rules - lista pravila (iz modela parsera) koja su pokušana na datom mestu.
  • position - apsolutna pozicija od početka fajla
  • line, col - red i kolona
  • parser - referenca na parser objekat

5. Analiza stabala parsiranja

5.1. Semantičke akcije - transformacija u AST

from arpeggio ParserPython, visit_parse_tree

parser = ParserPython(calc)
input_expr = "-(4-1)*5+(2+4.67)+5.89/(.2+7)"
parse_tree = parser.parse(input_expr)
result = visit_parse_tree(parse_tree, CalcVisitor())
class CalcVisitor(PTNodeVisitor):

  def visit_number(self, node, children):
    """
    Converts node value to float.
    """
    if self.debug:
      print("Converting {}.".format(node.value))
    return float(node.value)

  def visit_factor(self, node, children):
    """
    Applies a sign to the expression or number.
    """
    if self.debug:
      print("Factor {}".format(children))
    if len(children) == 1:
      return children[0]
    sign = -1 if children[0] == '-' else 1
    return sign * children[-1]

5.2. SemanticActionResults

 • Klasa čija instanca se dobija kao children parametar u akcijama.
 • Enkapsulira rezultate vraćene od akcija nižeg nivoa.
 • Nasleđuje Python listu.
def visit_bar(self, node, children):
 # Index access
 child = children[2]

 # Iteration
 for child in children:
  ...

 # Rule name lookup
 # Returns a list of all rules created by PEG rule 'baz'
 baz_created = children['baz']

5.3. Postprocesiranje u drugom pozivu

 • Nekada se konstrukcija AST-a mora obaviti u dva prolaza (npr. razrešavanje referenci).
 • Opciona metoda oblika second_<rule_name>. Dobija objekat koji vraća poziv visit_<rule_name> i dodatno ga obrađuje.

5.4. Podrazumevane semantičke akcije

 • Ako nije definisana metoda visit_<rule_name> Arpeggio će primeniti podrazumevanu akciju čija logika je sledeća:
  • Ako je čvor kreiran StrMatch pravilom (string literal) vraća se None čime se čvor eliminiše iz children kolekcije čvora višeg nivoa.
  • Ako je kreiran sa RegExMatch biće vraćen string.
  • Ako je čvor ne-terminal sa samo jednim podčvorom biće vraćen podčvor.
 • Podrazumevane akcije se mogu isključiti parametrom defaults:

   result = visit_parse_tree(parse_tree, CalcVisitor(defaults=False))
  
 • Podrazumevane akcije se mogu eksplicitno pozvati:

   def visitor_myrule(self, node, children):
    if some_condition:
     ...
    else:
     return super().visit__default__(node, children)
  

6. Primeri

7. Arpeggio dokumentacija

8. Veče džeza i slobodnih formi - improvizacije