parglare parser

Prof. dr Igor Dejanović (igord at uns ac rs)

Kreirano 2019-11-29 Fri 16:01, pritisni ESC za mapu, m za meni, Ctrl+Shift+F za pretragu

Sadržaj

1 Osnovne osobine

2 Instalacija

2.1 Instalacija

 • Sa PyPI:
$ mkdir jsd    
$ cd jsd       
$ python -m venv venv            
$ source venv/bin/activate    
(venv) $ pip install parglare                        
Looking in indexes: https://pypi.python.org/simple/
Collecting parglare
 Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/66/60/c1bd988a93f5c9114a53452913d51be9556cc56cd7fc9801bbbf03e561da/parglare-0.10.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting click (from parglare)
 Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: click, parglare
Successfully installed click-7.0 parglare-0.10.0

2.2 Instalacija razvojne verzije

 • Sa master grane:

  $ mkdir jsd    
  $ cd jsd       
  $ python -m venv venv            
  $ source venv/bin/activate    
  
  $ pip install https://github.com/igordejanovic/parglare/archive/master.zip
  Looking in indexes: https://pypi.python.org/simple/
  Collecting https://github.com/igordejanovic/parglare/archive/master.zip
   Downloading https://github.com/igordejanovic/parglare/archive/master.zip
     - 6.7MB 1.4MB/s
  Requirement already satisfied: click in ./venv/lib/python3.7/site-packages (from parglare==0.11.0.dev0) (7.0)
  Installing collected packages: parglare
   Running setup.py install for parglare ... done
  Successfully installed parglare-0.11.0.dev0
  

2.3 Instalacija za razvoj

 • Sa master grane iz kloniranog git repozitorijuma:

  $ mkdir jsd    
  $ cd jsd       
  $ python -m venv venv            
  $ source venv/bin/activate    
  
  $ git clone git@github.com:igordejanovic/parglare.git           
  Cloning into 'parglare'...
  remote: Enumerating objects: 55, done.
  remote: Counting objects: 100% (55/55), done.
  remote: Compressing objects: 100% (44/44), done.
  remote: Total 6138 (delta 20), reused 29 (delta 9), pack-reused 6083
  Receiving objects: 100% (6138/6138), 7.60 MiB | 2.87 MiB/s, done.
  Resolving deltas: 100% (4065/4065), done.
  
  $ pip install -e parglare
  Looking in indexes: https://pypi.python.org/simple/
  Obtaining file:///home/igor/jsd/parglare
  Requirement already satisfied: click in ./venv/lib/python3.7/site-packages (from parglare==0.11.0.dev0) (7.0)
  Installing collected packages: parglare
   Running setup.py develop for parglare
  Successfully installed parglare
  

3 Upotreba

3.1 Kreiranje gramatike

grammar = r"""
E: E '+' E
 | E '-' E
 | E '*' E
 | E '/' E
 | '(' E ')'
 | number;

terminals
number: /\d+(\.\d+)?/;
"""

actions = {
  "E": [lambda _, n: n[0] + n[2],
     lambda _, n: n[0] - n[2],
     lambda _, n: n[0] * n[2],
     lambda _, n: n[0] / n[2],
     lambda _, n: n[1],
     lambda _, n: n[0]],
  "number": lambda _, value: float(value),
}

3.2 Parsiranje sa LR parserom

from parglare import Parser, Grammar
g = Grammar.from_string(grammar)
parser = Parser(g, actions=actions)

result = parser.parse("2 * 3 + 4 / 2 / 2")

print("Result = ", result)

Result = 14.0
 • Gramatika je višeznačna jer parser ne zna za prioritete i asocijativnosti.
 • Podrazumevano Parser klasa (LR parser) razrešava Shift/Reduce konflikte tako što preferira Shift operaciju (videti prefer_shifts).
 • Ovo dovodi do evaluacije s desna na levo.

3.3 Generalizovano parsiranje

 • Zamenom Parser klase sa GLRParser dobijamo generalizovano parsiranje gde će u slučaju višeznačnosti biti kreirana sva stabla parsiranja.
 • U slučaju gramatike aritmetičkih izraza dobićemo sva moguća rešenja.
from parglare import GLRParser, Grammar
g = Grammar.from_string(grammar)
parser = GLRParser(g, consume_input=True, actions=actions)

result = parser.parse("2 * 3 + 4 / 2 / 2")

print("Result = ", result)
print("Broj interpretacija = ", len(result))
Result = [2.5, 3.5, 4.0, 5.0, 3.5, 10.0, 14.0, 10.0, 7.0, 8.0, 14.0, 14.0, 5.0, 3.5]
Broj interpretacija = 14
 • Broj interpretacija je Katalanov broj od n gde je n broj binarnih operacija u izrazu.

  1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, 208012, 742900, 2674440...
  

3.4 Deklarativno razrešavanje višeznačnosti

 • Deklarativno razrešavanje višeznačnosti obavljamo unutar {} koje navodimo po produkciji.
 • Za asocijatinost koristimo ključne reči left (odnosno reduce) i right (odnosno shift).
grammar = r"""
E: E '+' E {left}
 | E '-' E {left}
 | E '*' E {left}
 | E '/' E {left}
 | '(' E ')'
 | number;

terminals
number: /\d+(\.\d+)?/;
"""
from parglare import GLRParser, Grammar
g = Grammar.from_string(grammar)
parser = GLRParser(g, actions=actions)

result = parser.parse("2 * 3 + 4 / 2 / 2")

print("Result = ", result)
Result = [2.5]
 • Sada parser dolazi do jednog rešenja ali pogrešnog tako što evaluaciju radi s leva na desno ne uzimajući u obzir prioritet (preferira Reduce operaciju koja znači levu asocijativnost).
 • Potrebno je definisati prioritete operacija!

3.5 Prioriteti

grammar = r"""
E: E '+' E {left, 1}
 | E '-' E {left, 1}
 | E '*' E {left, 2}
 | E '/' E {left, 2}
 | '(' E ')'
 | number;

terminals
number: /\d+(\.\d+)?/;
"""
from parglare import GLRParser, Grammar
g = Grammar.from_string(grammar)
parser = GLRParser(g, actions=actions)

result = parser.parse("2 * 3 + 4 / 2 / 2")

print("Result = ", result)
Result = [7.0]
 • Sada je rezultat ispravan.

3.6 Kompajliranje gramatike

 • Gramatika može biti unapred kompajlirana tj. LALR tablice mogu biti unapred kalkulisane.
 • Ovo je značajno kod većih gramatika gde vreme kreiranja tablica nije zanemarljivo.
$ pglr compile --help
Usage: pglr compile [OPTIONS] GRAMMAR_FILE

Options:
 --help Show this message and exit.

To compile and check your grammar run:

  $ pglr compile <grammar_file>

$ pglr compile robot.pg    
Compiling...
Grammar OK.
 • Tablica se smešta u fajl sa ekstenzijom .pgt i biće automatski učitana ukoliko postoji. Ukoliko ne postoji biće kreirana u vreme izvršavanja i upisana u .pgt fajl.

3.7 Greške u gramatici

 • Ako napravimo grešku pri pisanju gramatike parglare će nam dati tačnu lokaciju i šta na njoj očekuje.
$ pglr compile calc.pg
Error in the grammar file.
Error in file "calc.pg" at position 4,16 => "/' E left*, 2}\n | E ".
Expected: { or | or ; or Name or RegExTerm or StrTerm

3.8 Detaljna analiza gramatike i mašine stanja/prelaza

$ pglr --debug compile calc.pg

 *** GRAMMAR ***
Terminals:
number STOP + - ^ EMPTY ) \d+(\.\d+)? ( EOF / *
NonTerminals:
S' E
Productions:
0: S' = E STOP
1: E = E + E
2: E = E - E
3: E = E * E
4: E = E / E
5: E = E ^ E
6: E = ( E )
7: E = number

 *** STATES ***
State 0
    0: S' = . E STOP  {}
    1: E = . E + E  {STOP, -, +, ^, ), /, *}
    2: E = . E - E  {STOP, -, +, ^, ), /, *}
    3: E = . E * E  {STOP, -, +, ^, ), /, *}
    4: E = . E / E  {STOP, -, +, ^, ), /, *}
    5: E = . E ^ E  {STOP, -, +, ^, ), /, *}
    6: E = . ( E )  {STOP, -, +, ^, ), /, *}
    7: E = . number  {STOP, -, +, ^, ), /, *}
  GOTO:
   E->1
  ACTIONS:
   (->SHIFT:2, number->SHIFT:3
...

3.9 Vizualizacija mašine stanja prelaza

 • Mašinu stanja prelaza možemo grafički prikazati sa:
$ pglr viz calc.pg
Grammar OK.
Generating 'calc.pg.dot' file for the grammar PDA.
Use dot viewer (e.g. xdot) or convert to pdf by running 'dot -Tpdf -O calc.pg.dot'
 • Dobijamo .dot fajl koji možemo pregledati sa .dot pregledačima (npr. xdot) ili konvertovati u neki grafički format (npr. dot -Tpdf -O calc.pg.dot)

calc.pg.dot.png

3.10 Vizualizacija GLR parsiranja

 • Kod GLR parsiranja moguća je vizualizacija grafičkog traga (tracing).
$ pglr trace --help
Usage: pglr trace [OPTIONS] GRAMMAR_FILE

Options:
 -f, --input-file PATH Input file for tracing
 -i, --input TEXT    Input string for tracing
 --help         Show this message and exit.
$ pglr trace calc.pg -i "2 + 3 * 5"

calc_trace.dot.png

4 Primeri

4.1 calc parser

4.1.1 calc parser

grammar = r"""
E: E '+' E {left, 1}
 | E '-' E {left, 1}
 | E '*' E {left, 2}
 | E '/' E {left, 2}
 | '(' E ')'
 | number;

terminals
number: /\d+(\.\d+)?/;
"""

actions = {
  "E": [lambda _, n: n[0] + n[2],
     lambda _, n: n[0] - n[2],
     lambda _, n: n[0] * n[2],
     lambda _, n: n[0] / n[2],
     lambda _, n: n[1],
     lambda _, n: n[0]],
  "number": lambda _, value: float(value),
}
from parglare import Parser, Grammar
g = Grammar.from_string(grammar)
parser = Parser(g, actions=actions)

result = parser.parse("2 * 3 + 4 / 2 / 2")

print("Result = ", result)
Result = 7.0

4.1.2 Zadaci za vežbu

 1. Proširiti calc primer sa operacijom stepenovanja (simbol ^) koja ima najviši prioritet i desno je asocijativna.
 2. Proširiti calc primer sa unarnom operacijom faktorijel (simbol !) koja ima najviši prioritet.

  x! = x * (x-1) * ... * 1
  
 3. Dodati mogućnost definisanja varijabli i nihove upotrebe u calc izrazima:

  a = 4
  b = 8
  
  a * 2 / b^a^2 + b * a!
  
  • Probati uraditi samostalno. Rešenje je u examples/calc folderu.
 4. Dodati podršku za funkcije oblika ime_funkcije(param1, param2...). Parser treba da parsira proizvoljan naziv funkcije i proizvoljan broj parametara. Javiti grešku ukoliko funkcija nije definisana. Podržati izračunavanje vrednosti za proizvoljne funkcije iz Python math modula.

4.2 Robot jezik

4.2.1 Gramatika

 • Videti primer u folderu examples/robot.

Fajl program.rbt

begin
 initial 3, 1
 up 4     // go up 4 steps
 left 9
 down     // step is optional
 right 1
end

Fajl robot.pg

program: "begin" commands=command* "end";
command: initial | move;
initial: INITIAL x=INT "," y=INT;
move: direction=direction steps=INT?;
direction: "up" | "down" | "left" | "right";

// Support for C-like comments
LAYOUT: LayoutItem | LAYOUT LayoutItem;
LayoutItem: WS | Comment | EMPTY;

terminals
INT: /\d+/;
INITIAL: "initial";
WS: /\s+/;
Comment: /\/\/.*/;

4.2.2 Akcije

import os
from parglare import Grammar, Parser
from parglare import get_collector

action = get_collector()


@action
def INT(_, value):
  return int(value)


@action
def initial(context, nodes, x, y):
  print("Robot initial position set to: {}, {}".format(x, y))
  # We use context.extra to keep robot position state.
  context.extra = (x, y)


@action
def program(context, nodes, commands):
  return context.extra
@action
def move(context, nodes, direction, steps):
  steps = 1 if steps is None else steps
  print("Moving robot {} for {} steps.".format(direction, steps))

  move = {
    "up": (0, 1),
    "down": (0, -1),
    "left": (-1, 0),
    "right": (1, 0)
  }[direction]

  # Calculate new robot position
  x, y = context.extra
  context.extra = (x + steps * move[0], y + steps * move[1])

4.2.3 Pokretanje


def main(debug=False):
  this_folder = os.path.dirname(__file__)
  g = Grammar.from_file(os.path.join(this_folder, 'robot.pg'),
             debug=debug, debug_colors=True)
  parser = Parser(g, actions=action.all, debug=debug,
          debug_colors=True)

  end_position = parser.parse_file(os.path.join(this_folder, 'program.rbt'))

  print("Robot stops at position: {}".format(end_position))


if __name__ == "__main__":
  main(debug=False)
Robot initial position set to: 3, 1
Moving robot up for 4 steps.
Moving robot left for 9 steps.
Moving robot down for 1 steps.
Moving robot right for 1 steps.
Robot stops at position: (3, 1)

4.2.4 Zadaci za vežbu

 1. Dodati mogućnost kretanja po dijagonali. Na primer:

  begin
   initial 5, 8
   up left 2
   down left 5
   down 5
  end
  
 2. Dodati for petlju:

  begin
    initial 4, 7
    for i in 1..10
    begin
     down 3
     down right i
    end
   end
  
 1. Dodati koncept tekuće lokacije (ugrađene promenjive robotx i roboty), operacije poređenja <, >, =, i iskaz if:

  begin
    initial 4, 7
    for i in 1..10
    begin
     down 3
     if robotx > 4 up 5
     down right i
     if roboty < 3
     begin
       left 10
       down
     end
    end
   end