Testiranje Python koda

Prof. dr Igor Dejanović (igord at uns ac rs)

Kreirano 2023-01-16 Mon 18:20, pritisni ESC za mapu, m za meni, Ctrl+Shift+F za pretragu

Sadržaj

1. Osnove

1.1. Zašto je potrebno testirati softver?

 • Podizanje kvaliteta softverskog proizvoda.
 • Zaštita od regresija prilikom većih izmena (npr. refaktorisanja).
 • Veća sigurnost da softver radi ono za šta je projektovan.

1.2. Pristupi u testiranju

 • White-box pristup – osobe koje vrše testiranje poseduju znanja o internim strukturama i imaju pun pristup implementaciji sistema. Za kreiranje testova je potrebno programersko znanje.
 • Black-box pristup – osobe koje vrše testiranje ne moraju da znaju ništa o implementaciji već samo o funkcionalnosti aplikacije koja se testira. Za zadate ulaze testiraju se očekivani izlazi. Za kreiranje testova nije potrebno programersko znanje.

1.3. Nivoi testiranja

Testovi se obično klasifikuju na osnovu toga gde se vrše u okviru razvoja softverskog proizvoda. Tako imamo:

 • Unit testing – testiranje modula.
 • Integration testing – testiranje međusobne saradnje komponenti.
 • System testing – testiranje sistema kao celine.

1.4. Vrste testiranja

Na osnovu ciljeva testiranja imamo još i podelu na:

 • Installation testing – testiranje da se proizvod može uspešno instalirati i raditi na hardversko-softverkoj platformi klijenta.
 • Regression testing – otkrivanje grešaka posle izmena koda. Regresije su stare softverske greške koje se pojavljuju nanovo ali se kao regresiono testiranje podrazumeva i otkrivanje novih grešaka uvođenjem promena u izvorni kod.
 • Acceptance testing – testiranje prihvatanja. Odgovor na pitanje ``Da li funkcionalne i nefunkcionalne osobine zadovoljavaju definisane zahteve?’’.
 • Alpha test – Simulirano operativno testiranje krajnjeg proizvoda od strane proizvođača softvera.
 • Beta test – Operativno testiranje krajnjeg proizvoda od strane eksternog tima testera (najčešće od strane grupe stvarnih korisnika proizvoda).

1.5. Testiranje nefunkcionalnih osobina

Pored funkcionalnih osobina sistem mora biti u definisanim granicama određenih nefunkcionalnih parametara kao što su:

 • Skalabilnost
 • Jednostavnost korišćenja
 • Brzina odziva (performanse)
 • Bezbednost
 • Robusnost

1.6. Metodologije razvoja softvera upravljane testiranjem

 • Test-Driven Development (TDD) – prvo se piše test pa se zatim vrši implementacija dok svi testovi ne prođu.
 • Behavior Driven Development (BDD) – fokus na poslovnoj logici softvera. Omogućava bolju komunikaciju između korisnika sistema, testera i programera. Opis testa se piše kombinacijom prirodnog jezika i programskog jezika.

1.7. Biblioteke za testiranje modula u python-u

 • PyUnit (unittest) - port JUnit biblioteke za programski jezik Java.
 • doctest – testiranje upotrebom python docs stringova.
 • py.test – Akcenat na jednostavnosti upotrebe. Jednostavan API (praktično nepostojeći).

2. PyUnit

2.1. PyUnit

 • Port JUnit biblioteke sa jave.
 • Omogućava agregaciju testova, startup i shutdown kod koji može da se deli između testova itd.
 • Nalazi se u unittest modulu standardne python biblioteke.

2.2. Osnovni koncepti

 • Test fixture – podrazumeva sve pripreme koje je potrebno obaviti pre izvršavanja testa kao i potrebno “čišćenje” posle testa. Npr. kreiranje privremene baze, foldera na disku i sl.
 • Test suite – kolekcija test case-ova ili drugih test suite-ova. Služi za agregaciju.
 • Test case – najmanja jedinica testiranja. unittest modul poseduje klasu TestCase koja služi za njeno kreiranje.
 • Test runner – komponenta koja izvršava testove i prikazuje rezultate korisniku.

2.3. Primer - test_sequence.py

import random
import unittest

class TestSequenceFunctions(unittest.TestCase):

  def setUp(self):
    self.seq = list(range(10))

  def test_shuffle(self):
    # make sure the shuffled sequence does not lose any elements
    random.shuffle(self.seq)
    self.seq.sort()
    self.assertEqual(self.seq, list(range(10)))

    # should raise an exception for an immutable sequence
    self.assertRaises(TypeError, random.shuffle, (1,2,3))

  def test_choice(self):
    element = random.choice(self.seq)
    self.assertTrue(element in self.seq)

  def test_sample(self):
    with self.assertRaises(ValueError):
      random.sample(self.seq, 20)
    for element in random.sample(self.seq, 5):
      self.assertTrue(element in self.seq)

if __name__ == '__main__':
  unittest.main()

Izvršavanjem ovog test modula:

python test_sequence.py

dobijamo sledeće:

...
----------------------------------------------------------------------
Ran 3 tests in 0.001s

OK

 Ako želimo detaljniji ispis to možemo uraditi sa:

  python test_sequence.py -v

 Rezultat:

test_choice (__main__.TestSequenceFunctions) ... ok
test_sample (__main__.TestSequenceFunctions) ... ok
test_shuffle (__main__.TestSequenceFunctions) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 3 tests in 0.001s

OK

2.4. Pokretanje testova iz Eclipsep-a

PyDev omogućava pokretanje svih testova direktno iz Eclipse IDE-a. Testovi će automatiski biti pronađeni i izvršeni a rezultati izvršavanja biće prikazani grafički.

pydev-runtests.png

2.5. Tvrdnja da nešto mora biti zadovoljeno – assert

U okviru izvršavanja testa pozivima metode tipa assert... tvrdimo da nešto mora biti zadovoljeno. Ukoliko tvrdnja nije zadovoljena test će biti neuspešan.

assert metode su sledeće:

assertEqual(a, b)
assertNotEqual(a, b)
assertAlmostEqual(a, b)
assertRaises(exc, fun, *args, **kwds)
assertRaisesRegexp(exc, re, fun, *args, **kwds)
...

assert* metode pozivamo nad TestCase instancom. Dakle u okviru test metoda nad self referencom.

Pun spisak assert metoda možete pronaći u dokumentaciji.

2.6. Organizacija test koda

Ukoliko se setup ponavlja u više TestCase klasa može se koristiti nasleđivanje.

import unittest

class SimpleWidgetTestCase(unittest.TestCase):
  def setUp(self):
    self.widget = Widget('The widget')

  def tearDown(self):
    self.widget.dispose()
    self.widget = None

class DefaultWidgetSizeTestCase(SimpleWidgetTestCase):
  def runTest(self):
    self.assertEqual(self.widget.size(), (50,50),
             'incorrect default size')

class WidgetResizeTestCase(SimpleWidgetTestCase):
  def runTest(self):
    self.widget.resize(100,150)
    self.assertEqual(self.widget.size(), (100,150),
             'wrong size after resize')

2.7. Organizacija test koda - grupisanje test funkcija (1)

Obično se logički povezane test metode definišu u jednom TestCase-u.

import unittest

class WidgetTestCase(unittest.TestCase):
  def setUp(self):
    self.widget = Widget('The widget')

  def tearDown(self):
    self.widget.dispose()
    self.widget = None

  def test_default_size(self):
    self.assertEqual(self.widget.size(), (50,50),
             'incorrect default size')

  def test_resize(self):
    self.widget.resize(100,150)
    self.assertEqual(self.widget.size(), (100,150),
             'wrong size after resize')

2.8. Organizacija test koda - grupisanje test funkcija (2)

 • Na osnovu TestCase klase kreiraju se instance sa parametrom koji predstavlja funkciju koja će se testirati.
 • Instance se grupišu u logičke celine putem TestSuite klasa.
defaultSizeTestCase = WidgetTestCase('test_default_size')
resizeTestCase = WidgetTestCase('test_resize')

widgetTestSuite = unittest.TestSuite()
widgetTestSuite.addTest(WidgetTestCase('test_default_size'))
widgetTestSuite.addTest(WidgetTestCase('test_resize'))

2.9. Organizacija test koda - grupisanje test funkcija (3)

 • Zbog jednostavnosti preporučljivo je da modul poseduje callable koji definiše TestSuite.

Na primer:

def suite():
  suite = unittest.TestSuite()
  suite.addTest(WidgetTestCase('test_default_size'))
  suite.addTest(WidgetTestCase('test_resize'))
  return suite

ili jednostavnije:

def suite():
  tests = ['test_default_size', 'test_resize']

  return unittest.TestSuite(map(WidgetTestCase, tests))

2.10. TestLoader

 • TestSuite može biti kreiran upotrebom TestLoader klase na sledeći način:
suite = unittest.TestLoader().loadTestsFromTestCase(WidgetTestCase)
unittest.TextTestRunner(verbosity=2).run(suite)
 • Loader će kreirati TestSuite od svih metoda TestCase koje počinju sa test_.

2.11. TestRunner

 • *TestRunner su klase čije instance omogućavaju jednostavno konfigurisanje i pokretanje TestSuite instanci:
suite = unittest.TestLoader().loadTestsFromTestCase(WidgetTestCase)
unittest.TextTestRunner(verbosity=2).run(suite)

2.12. Organizacija test koda - grupisanje TestSuite-ova (4)

 • U cilju lakšeg izvršavanja većih baterija testova tožemo kreirati hijerarhije TestSuite na sledeći način:
suite1 = module1.TheTestSuite()
suite2 = module2.TheTestSuite()
alltests = unittest.TestSuite([suite1, suite2])

2.13. Organizacija test koda - razdvajanje izvornog koda od test koda

 • Iako nas biblioteka za testiranje ne sprečava da izvorni kod i test kod čuvamo u istom modulu, dobra je praksa da se test kod odvoji iz više razloga:
  • Test kod se može nezavisno pokretati.
  • Test kod se ne mora slati zajedno u sklopu finalnog proizvoda.
  • Test kod se obično ređe modifikuje od izvornog koda.
  • Jednostavnije je refaktorisanje test koda ukoliko se čuva u posebnom modulu.
  • Ako se promeni strategija testiranja nema potrebe za izmenom izvornog koda.

2.14. Tri vrste testova

 • Testiranje uspeha – kada damo ispravan ulaz i očekujemo ispravan rezultat.
 • Testiranje neuspeha – obrada neispravnih ulaza. Npr. testiranje pojave izuzetka.
 • Testiranje konzistencije – testiranje konzistentnosti više logički povezanih funkcija.

2.15. Mogući rezultati testa

 • Test je uspešan ako nije došlo do pojave izuzetka prilikom njegovog izvršavanja.
 • Test je neuspešan ako je došlo do pojave AssertionError izuzetka.
 • Pojava bilo kog drugog izuzetka smatra se greškom.

2.16. Testiranje uspeha (dobrog ulaza)

import unittest

class DefaultWidgetSizeTestCase(unittest.TestCase):
  def runTest(self):
    widget = Widget('The widget')
    self.assertEqual(widget.size(), (50, 50),
        'incorrect default size')

2.17. Testiranje odgovora na loš ulaz (1)

class ToRomanBadInput(unittest.TestCase):

 def testTooLarge(self):
  """toRoman should fail with large input"""
  self.assertRaises(roman.OutOfRangeError, roman.toRoman, 4000)

 def testZero(self):
  """toRoman should fail with 0 input"""
  self.assertRaises(roman.OutOfRangeError, roman.toRoman, 0)

 def testNegative(self):
  """toRoman should fail with negative input"""
  self.assertRaises(roman.OutOfRangeError, roman.toRoman, -1)

 def testNonInteger(self):
  """toRoman should fail with non-integer input"""
  self.assertRaises(roman.NotIntegerError, roman.toRoman, 0.5)

2.18. Testiranje odgovora na loš ulaz (2)

class FromRomanBadInput(unittest.TestCase):

 def testTooManyRepeatedNumerals(self):
  """fromRoman should fail with too many repeated numerals"""
  for s in ('MMMM', 'DD', 'CCCC', 'LL', 'XXXX', 'VV', 'IIII'):
   self.assertRaises(roman.InvalidRomanNumeralError, roman.fromRoman, s)

 def testRepeatedPairs(self):
  """fromRoman should fail with repeated pairs of numerals"""
  for s in ('CMCM', 'CDCD', 'XCXC', 'XLXL', 'IXIX', 'IVIV'):
   self.assertRaises(roman.InvalidRomanNumeralError, roman.fromRoman, s)

 def testMalformedAntecedent(self):
  """fromRoman should fail with malformed antecedents"""
  for s in ('IIMXCC', 'VX', 'DCM', 'CMM', 'IXIV', \
   'MCMC', 'XCX', 'IVI', 'LM', 'LD', 'LC'):
   self.assertRaises(roman.InvalidRomanNumeralError, roman.fromRoman, s)

3. doctest

3.1. doctest

 • Koristi dokumentacione stringove za definisanje testova.
 • Testovi su opisani sesijom sa python shell-a.
 • Prednost: jednostavna upotreba, interaktivno kreiranje testova putem python konzole.
 • Mana: nepostojanje jasne organizacije testova.

3.2. doctest - primer (1)

def factorial(n):
  """Return the factorial of n, an exact integer >= 0.

  If the result is small enough to fit in an int, return an int.
  Else return a long.

  >>> [factorial(n) for n in range(6)]
  [1, 1, 2, 6, 24, 120]
  >>> [factorial(long(n)) for n in range(6)]
  [1, 1, 2, 6, 24, 120]
  >>> factorial(30)
  265252859812191058636308480000000L
  >>> factorial(30L)
  265252859812191058636308480000000L
  >>> factorial(-1)
  Traceback (most recent call last):
    ...
  ValueError: n must be >= 0

  Factorials of floats are OK, but the float must be an exact integer:
  >>> factorial(30.1)
  Traceback (most recent call last):
    ...
  ValueError: n must be exact integer
  """

3.3. doctest - primer (2)

  """
  >>> factorial(30.0)
  265252859812191058636308480000000L

  It must also not be ridiculously large:
  >>> factorial(1e100)
  Traceback (most recent call last):
    ...
  OverflowError: n too large
  """

  import math
  if not n >= 0:
    raise ValueError("n must be >= 0")
  if math.floor(n) != n:
    raise ValueError("n must be exact integer")
  if n+1 == n: # catch a value like 1e300
    raise OverflowError("n too large")
  result = 1
  factor = 2
  while factor <= n:
    result *= factor
    factor += 1
  return result

if __name__ == "__main__":
  import doctest
  doctest.testmod()

3.4. doctest - pokretanje

Pokretanje modula sa doctest tipom test opisa se obavlja tako što se u modul doda sledeće:

if __name__ == "__main__":
  import doctest
  doctest.testmod()

I zatim se modul pokreće na standardan način:

python fact.py

Ukoliko nema nikakvog ispisa znači da su testovi prošli uspešno.

3.5. doctest - pokretanje (2)

Ukoliko želimo detaljan ispis modul pokrećemo na sledeći način:

python fact.py -v

Ispis će sada biti:

Trying:
  factorial(5)
Expecting:
  120
ok
Trying:
  [factorial(n) for n in range(6)]
Expecting:
  [1, 1, 2, 6, 24, 120]
ok
Trying:
  [factorial(long(n)) for n in range(6)]
Expecting:
  [1, 1, 2, 6, 24, 120]
ok
...

4. py.test

4.1. py.test

 • Okvir za testiranje čiji fokus je jednostavnost API-ja.
 • Koristi standardne assert iskaze za testiranje očekivanih rezultata.
 • Poseduje jednostavan sistem priključaka/proširenja (plugins).
 • Ne propisuje strogu strukturu modula/funkcija/klasa kao što sto čini PyUnit.
 • Brz za učenje.

4.2. Prvi primer

# Sadrzaj fajla test_sample.py

def func(x):
  return x + 1

def test_answer():
  assert func(3) == 5

Startovanje:

$ py.test
=========================== test session starts ============================
platform linux2 -- Python 2.7.3 -- pytest-2.3.5
collected 1 items
test_sample.py F
================================= FAILURES =================================
_______________________________ test_answer ________________________________
>
E
E
def test_answer():
assert func(3) == 5
assert 4 == 5
+ where 4 = func(3)
test_sample.py:5: AssertionError
========================= 1 failed in 0.01 seconds =========================

4.3. Provera izuzetka

import pytest

def f():
  raise SystemExit(1)

def test_mytest():
  with pytest.raises(SystemExit):
  f()

4.4. Grupisanje testova

class TestClass:

  def test_one(self):
  x = "this"
  assert 'h' in x

  def test_two(self):
  x = "hello"
  assert hasattr(x,'check')

4.5. Početno stanje (Fixtures)

import pytest

@pytest.fixture
def smtp():
  import smtplib
  return smtplib.SMTP("merlinux.eu")

def test_ehlo(smtp):
  response, msg = smtp.ehlo()
  assert response == 250
  assert "merlinux" in msg

4.6. Oblast važenja početnog stanja (Scope)

  import pytest
  import smtplib

  @pytest.fixture(scope="module")
  def smtp():
    return smtplib.SMTP("merlinux.eu")

  def test_ehlo(smtp):
    response = smtp.ehlo()
    assert response[0] == 250
    assert "merlinux" in response[1]
    assert 0 # for demo purposes

  def test_noop(smtp):
    response = smtp.noop()
    assert response[0] == 250
    assert 0 # for demo purposes

4.7. Oblast važenja početnog stanja (Scope)

Scope može biti:

 • session - nivo sesije tj. celokupno izvršavanje pytest-a
 • module - nivo Python modula
 • function - nivo pojedinačne funkcije (podrazumevano).

4.8. Finalizacija - oslobađanje resursa

import smtplib
import pytest

@pytest.fixture(scope="module")
def smtp(request):
  smtp = smtplib.SMTP("merlinux.eu")
def fin():
  print ("teardown smtp")
  smtp.close()
  request.addfinalizer(fin)
  return smtp # provide the fixture value

5. Finalne napomene

5.1. Granične vrednosti – corner cases

Sistem treba da radi na propisani način u projektovanim granicama. Posebno obratiti pažnju na granične vrednosti jednog ili više parametara. Na primer:

 • Maksimalan broj ulogovanih korisnika i minimalna dozvoljena količina radne memorije.
 • Maksimalan broj elemenata niza.

5.2. Prekrivenost koda - Code Coverage

 • Mera koja iskazuje procenat programskog koda koji je pokriven testovima.
 • Osnovni kriterijumi za merenje prekrivenosti: prekrivenost funkcija (koji procenat funkcija se poziva u testovima), prekrivenost iskaza (kroz koji procenat iskaza se prolazi prilikom testiranja), prekrivenost uslova (da li se prošlo kroz sve grane u uslovima) itd.
 • Merenje se obavlja automatizovanim alatima: npr. za python se može koristiti biblioteka coverage.py.

6. Literatura