Upravljanje konfiguracijom softvera

Upravljanje izvodnim kodom

Prof. dr Igor Dejanović (igord at uns ac rs)

Kreirano 2020-12-04 Fri 11:48, pritisni ESC za mapu, m za meni, Ctrl+Shift+F za pretragu

Sadržaj

1 Sistemi za kontrolu verzija

1.1 Sistemi za kontrolu verzija

 • Sistem za kontrolu verzija (eng. Version Control System - VCS) upravlja promenama nad digitalnim stavkama konfiguracije (Configuration Item - CI).
 • Daje uvid u sve promene koje su učinjene nad artifaktima koji su predmet kontrole verzija sa svim relevantnim metapodacima kao što su:
  • Ko je načinio promenu?
  • Kada je promena učinjena?
  • Šta je tom prilikom promenjeno i na koji način?
  • Nad kojom verzijom je promena učinjena, odnosno koje promene su prethodile?
 • Omogućava vraćanje na verziju iz prošlosti i kreiranje alternativnih tokova razvoja/varijanti.

2 Osnovne definicije

2.1 Verzija

 • Verzija predstavlja stanje evoluirajuće stavke konfiguracije.
 • Shvatanje verzije u današnjem kontekstu popularnih VCS-ova sa snapshot modelom istorije jeste da verzija predstavlja stanje projekta u određenom trenutku u istoriji, tj. verzija je snapshot.
 • Svaka verzija u VCS-u mora biti identifikovana na jednoznačan način.

2.2 Identifikator verzije

Identifikator verzije (IV) je objekat koji zadovoljava sledeća pravila:

 • jedinstvenost – ne sme postojati dva istorijska objekta (verzije) unutar istog repozitorijuma sa istim identifikatorom,
 • jednostavnost – IV bi, ako je moguće, trebao biti kratak i jednostavan za upotrebu (npr. iz korisničkog interfejsa),
 • stabilnost – IV ne sme da se menja u vremenu i između različitih kopija istog repozitorijuma kod DVCS-ova.

2.3 Identifikator verzije - dodatne napomene

 • Kod centralizovanih sistema IV može biti numerička oznaka koja se uvećava sa svakom verzijom dok kod distribuiranih, zbog prirode arhitekture, moraju se koristiti drugi algoritmi.
 • Najčešći algoritmi danas u upotrebi kod DVCS-ova su bazirani na kriptografskim jednosmernim heš funkcijama (npr. SHA1) nad sadržajem promene.
 • S obzirom da vrednost heša nije pogodna za ručni unos neki DVCS-ovi pribegavaju uvođenju dodatnih jednostavnih oznaka verzija koje su lokalne prirode i automatski se mapiraju na globalne IV-ove. Na taj način obezbeđuje se jednostavnost upotrebe uz očuvanje globalne jedinstvenosti koju nudi IV baziran na hešu.

2.4 Promena (Change)

 • Definiše se najčešće kao niz operacija koje prevode stavku konfiguracije iz jedne verzije u drugu.
 • Posmatra se na nivou jedne stavke konfiguracije (u kontekstu tekućih VCS-ova to je fajl).
 • Skup promena (eng. changeset - CS ) predstavlja više logički povezanih promena koje prevode stanje projekta iz jedne verzije u drugu.
 • Promena i skup promena se često nazivaju i delta ili diff (prema jednom od popularnijih algoritama i alata za određivanje razlike dva fajla).

2.5 Radni prostor (Workspace) ili radna kopija (Working Copy)

 • Privatni prostor u kojem programer vrši izmene.
 • Najčešće skup foldera i fajlova na lokalnom računaru programera.
 • Prostor je izolovan u smislu da ne utiče na ostale učesnike na projektu.
 • Programer može preuzeti nove promene sa linije koju razivija na kontrolisan način.
 • Često programeri imaju više radnih kopija na svom računaru (različiti projekti na kojima rade).

2.6 Trajna zabeleška (commit operacija)

Programer može izmene iz lokalnog radnog prostora trajno zabeležiti u VCS repozitorijumu i omogućiti ostalim učesnicima uvid u izmene putem commit operacije.

2.7 Alternativni tokovi razvoja

 • Projekat u svakom trenutku može imati više aktivnih linija razvoja.
 • Razvijamo verziju 2.0 našeg proizvoda li još uvek održavamo verziju 1.x.
 • Naš proizvod radi na više operativnih sistema (Linux, Windows, Mac).
 • Alternativni tokovi razvoja se u VCS sistemima realizuju upotrebom grana.

3 Arhitekture i modeli

3.1 Arhitekture sistema za kontrolu verzija

 • Centralizovana ili client-server arhitektura.
  • Sva istorija je u repozitorijumu centralnog servera. Klijenti imaju samo tekuću verziju.

Sorry, your browser does not support SVG.

 • Distribuirana ili peer-to-peer arhitektura.
  • Svaki klijent ima punu istoriju izmena.

Sorry, your browser does not support SVG.

4 Modeli repozitorijuma

4.1 Modeli VCS repozitorijuma

Najčešće korišćeni modeli VCS repozitorijuma su sledeći:

 • Skup fajlova sa promenama.
 • Virtuelni fajl sistem sa verzijama.
 • Usmereni aciklični graf skupova promena.

4.2 Skup fajlova sa promenama

 • Korišćen u starijim sistemima za kontrolu verzija (SCCS, RCS, CVS).
 • Svaki fajl je praćen nezavisno tako što se čuvala bazna verzija i promene koje su sledile.
 • Verzija svakog fajla se nezavisno uvećavala i kreiranje verzije celog projekta se obavljalo označavanjem (tagging) ili se, kao odrednica za identifikaciju verzije, koristio datum i vreme.
 • Podrška za transakcije i obezbeđivanje konzistencije repozitorijuma najčešće nije postojala ili je bila na niskom nivou.
 • Ovakav model je dugo godina bio u upotrebi zbog svoje jednostavnosti.

4.3 Virtuelni fajl sistem sa verzijama

SVNFileSystem.png

 • Model korišćen kod subversion (SVN) VCS-a.
 • Koristi koncepte klasičnih fajl sistema - fajlove i foldere.
 • Svaka promena nad SVN fajl sistemom rezultuje novom verzijom celokupnog fajl sistema tj. rezultuje novim snapshot-om.
 • Ako posmatramo fajl sistem kao dvodimenzionalnu strukturu onda se fajl sistem sa verzijama može posmatrati trodimenzionalno pri čemu je treća dimenzija vreme (odnosno verzije).

4.4 Virtuelni fajl sistem sa verzijama

 • Operacije izmene su transakcione prirode sa ACID semantikom.
 • Upotrebom klijentskog alata moguće je vratiti se na bilo koju verziju repozitorijuma u prošlosti.
 • SVN koristi referenciranje delova stabla u određenim verzijama i čuvanje samo razlika koje su nastale u svakoj verziji.
 • Kompleksnost operacije kopiranja i premeštanja fajlova i čitavih podstabala je O(1) i obavljaju se gotovo trenutno uz minimalan utrošak prostora (prostor potreban da se zabeleže reference na kopirani sadržaj).
 • Operacije grananja (eng. branching) i označavanja (eng. tagging) se obavljaju operacijom kopiranja.
 • Kopija podstabla će imati zajedničku istoriju sa originalom do trenutka kopiranja.
 • Od trenutka kopiranja svaka kopija je nezavisna.
 • Kopija podstabla predstavlja alternativni tok razvoja pa se može koristiti (i koristi se) kao grana razvoja.

4.5 Usmereni aciklični graf skupova promena

Sorry, your browser does not support SVG.

 • Usmereni aciklični graf (Directed Acyclic Graph - DAG) skupova promena.
 • Najčešće se koristi kod distribuiranih sistema za kontrolu verzija.
 • Može se opisati kao graf čije su veze usmerene i kod koga ne postoje zatvorene jednosmerne putanje (acikličan je).

4.6 Usmereni aciklični graf skupova promena

Sorry, your browser does not support SVG.

 • U odnosu na opšti DAG korišćena struktura ima ograničenja u pogledu broja mogućih ulaznih veza u svaki čvor.
 • Ograničenja su sledeća:
  • Postoji tačno jedan čvor koji nema ulaznih veza. Ovaj čvor predstavlja početnu verziju repozitorijuma.
  • Svi ostali čvorovi imaju 1 ulaznu vezu ukoliko predstavljaju obične verzije ili 2 ulazne veze ukoliko predstavljaju spoj (merge) dve prethodne verzije (čvorovi V5 i V7 na slici).

4.7 Modeli upravljanja konkurentnim promenama

 • Pesimistički (Lock-Modify-Unlock)
  • Konkurentne izmene se izbegavaju zaključavanjem
  • Primena moguća samo kod centralizovanih sistema
  • Mane:
   • Smanjena propusnost sistema - posebno izraženo kod projekata sa većim brojem učesnika,
   • Sindrom “otišao na ručak”.
 • Optimistički (Copy-Modify-Merge)
  • Konkurentne promene se udružuju naknadno (operacija Merge).
  • Visoka propusnost - svaki učesnik može da ažurira proizvoljan artifakt
  • Mane:
   • Konkurentne promene mogu biti u konfliktu što se razrešava prilikom operacije spajanja.
   • Kod proizvoljnih binarnih fajlova gde semantika sadržaja nije poznata alatu ovaj pristup ne može da se koristi.

4.8 Modelovanje istorije

 • Bazirano na zatečenom stanju - eng. Snapshot ili State-Based Versioning.
 • Bazirano na promenama - eng. Changeset ili Change-Based Versioning.
 • Većina današnjih sistema za kontrolu verzija koriste SS model u komunikaciji sa korisnikom. Korisniku je repozitorijum predstavljen kao niz stanja projekta u određenim trenucima vremena.
 • Zbog ušteda u prostoru, interno se koriste CS mehanizmi tj. čuvaju se samo razlike u odnosu na prethodna stanja.

5 Merge, diff i patch

5.1 Spajanje konkurentnih promena - Merge

 • Konkurentno razvijene promene pri korišćenju optimističkog pristupa moraju u nekom trenutku biti spojene.
 • Podrazumeva kreiranje integralne verzije stavke konfiguracije od više nezavisnih verzija.
 • Spajanje se sastoji od operacija poređenja, detekcije konflikata, razrešenja konflikata i spoja.
 • Operacija razrešenja konflikata zahteva intervenciju korisnika.

5.2 Operacija poređenja

 • Određuje razlike između dva CI.
 • Za različite vrste CI koriste se različiti algoritmi.
 • Na primer, različiti algoritmi se koriste u zavisnosti od toga da li je CI tekstulane ili binarne prirode.
 • Većina VCS-ova tretira binarne fajlove kao sadržaj bez semantike. Određeni komercijalni VCS-ovi pružaju podršku za neke popularne binarne fajl formate.

5.3 Jedinica poređenja (Unit of Comparison - UC)

Sorry, your browser does not support SVG.

 • Esencijalne operacije kontrole verzija su izračunavanje razlike dva CI-a, njihova reprezentacija i vizualizacija na ljudski čitljiv način u cilju analize promena i razrešavanja eventualnih konflikata.
 • Da bi analizirali algoritme za poređenje stavki konfiguracije potrebno je uvesti pojam jedinice poređenja (Unit of Comparison - UC).
 • Jedinica poređenja definiše granulaciju poređenja.
 • Prilikom poređenja, ukoliko ustanovimo da su dve jedinice poređenja različite na bilo kom delu, smatramo da su u celosti različite.
 • Kod većine sistem za kontrolu verzija jedinica poređenja je linija teksta za tekstualne artifakte i ceo fajl za binarne.

5.4 Određivanje, reprezentacija i čuvanje promene

 • Naivan pristup - čuvanje svake verzije u celosti.
 • Veliki gubitci prostora s obzirom da se dve sukcesivne verzije fajla u proseku razlikuju u svega 2%.
 • Delta kodiranje (Delta encoding) - reprezentacija samo razlika između dve sukcesivne verzije.
 • Propratni efekat je poboljšanje performansi jer je delta često dosta manja od originalne verzije a brzine procesora su za više redova veličina veće od brzina jedinica spoljne memorije.
 • Razmena verzija između repozitorijuma - slanje delti.

5.5 Algoritmi za određivanje promena u tekstualnim CI

Izračunavanje delti obavlja se algoritmima koji se mogu podeliti u dve klase:

 • copy/insert delta algoritmi:
  • Dobijanje odredišnog fajla od polaznog kreiranjem komandi kopiranja (copy) za delove koji su nepromenjeni i komandi dodavanja (insert) za delove koji su različiti.
  • Daje bolje performanse.
 • insert/delete delta algoritmi:
  • Transformacija polaznog fajla u odredišni dodavanjem sadržaja koji postoji samo u odredišnom a ne i u polaznom (insert) i brisanjem sadržaja koji postoji samo u polaznom a ne i u odredišnom (delete).
  • Ova klasa algoritama je bazirana na algoritmima za određivanje najduže zajedničke podsekvence (Longest Common Subsequence - LCS – npr. Majersov algoritam). Ovaj algoritam se koristi u unix diff alatu.
  • Daje intuitivnije rezultate.

5.6 diff

diff.png

 • diff je unix komanda koja će za dva ulazna tekstualne fajla odrediti razliku i enkodovati je upotrebom jednostavnog delta kodovanja prikazanog na slici.
 • Delta predstavlja skup komandi za dodavanje i brisanje linija.

5.7 patch

diff.png

 • Upotrebom ovako kodovane razlike, patch komandom možemo dobiti odredišni fajl od polaznog.
 • Ova tehnika je osnova za izgradnju složenih VCS sistema.

5.8 Dvostrano spajanje

Sorry, your browser does not support SVG.

5.9 Trostrano spajanje

Sorry, your browser does not support SVG.

5.10 Trostrano poređenje - primer

3wayDiff.png

5.11 Konflikti

 • Javljaju se ukoliko je došlo do konkurentnih promena nad istim jedinicama poređenja.
 • Neko mora da odluči koja izmenu treba zadržati a koju odbaciti.
 • Ova operacija, koja zahteva manuelnu intervenciju, naziva se razrešavanje konflikata.

5.12 Spajanje konkurentnih promena nad tekstualnim CI

 • Kod tekstualnih CI, kod kojih je jedinica poređenja linija teksta, najčešće se spoj obavi automatski bez pojave konflikata.
 • Konflikt se javlja ukoliko je došlo do paralelnih izmena istih linija teksta od strane više programera.
 • Najčešće onaj koji poslednji pokušava da zabeleži svoju promenu u repozitorijumu treba da razreši konflikt.

5.13 Spajanje konkurentnih promena nad binarnim CI

 • Kod binarnih CI, jedinica poređenja je najčešće ceo CI tako da nije moguće automatizovati spajanje već se razrešenje konflikta vrši izborom jednog od konkurentno razvijenih verzija.
 • Zbog toga se, kod binarnih fajlova, ažuriranje ne radi konkurentno.
 • Jedan od mehanizama da se to obezbedi je korišćenje pesimističkog pristupa za binarne fajlove.

6 Modeli alternativnih tokova

6.1 Modeli alternativnih tokova ili grananja

 • Odnosi se na organizaciju i upravljanje procesom kreiranja grana, trajnih zabeleški (commit) i operacije spoja (merge).
 • Proces kreiranja grana podrazumeva imenovanje grana na određeni način i definisanje načina na koji se grane koriste.
 • Često korišćeni termini su razvojne grane (development branches), grane za izdanja (release branches), grane za ispravke grešaka (bugfix branches) i sl.

6.2 Primer modela grananja - GitFlow

Sorry, your browser does not support SVG.