Skip to Content

Теме за мастер радове

Области

Мастер теме су из области инжењерства језика (Language Engineering) што укључује:

 • Дизајн и имплементација програмских језика и језика специфичних за домен
 • Парсери
 • Преводиоци
 • Генерисање кода
 • Интерпретација
 • Literate programming
 • Програмски едитори
 • Визуализација програма и њиховог извршавања
 • Дебаговање
 • Анализа и трансформација legacy система
 • Оптимизације кода
 • Откривање копија
 • Рефакторисање
 • Развој текстуалних синтакси за језике за опис софтверских архитектура. Видети нпр. Archi

.- …

Видети материјале са предмета Jezici specifični za domen

Слободне теме

Подршка за AST->text трансформације (2 теме - textX, parglare)

Подршка за indentation/column-based језике

Подршка за бојење кода и навигацију за уграђене (embedded) едиторе и језике базиране на textX / parglare (2 теме - textX, parglare)

Подршка за ИнтеллиСенсе у језицима базираним на parglare библиотеци у Visual Studio Code

Подршка за структуру и бојење кода у језицима базираним на parglare библиотеци у Visual Studio Code

Подршка за визуализацију језика базираних на parglare библиотеци.

Теме у изради

Сара Панић: Језик за енигматику

 • Тема издата: мај 2023.

Невена Алавања: Језик за спецификацију квизова и упитника

 • Тема издата: март 2023.

Александра Јордановић: Интерпретација блазон језика за опис грбова по хералдичким правилима

 • Тема издата: новембар 2022.

Лазар Марковић: ЈСД за визуализација гео-просторних података

 • Тема издата: јул 2022.

Александар Ђурђев: VSCode екстензија за parglare са LSP

 • Тема издата: март 2022.

Дејан Шоргић: Подршка за pyFlies DSL у Visual Studio Code

 • Тема издата: јун 2021.
 • Видети textX i textX-LS
 • https://microsoft.github.io/language-server-protocol/
 • https://www.youtube.com/watch?v=tSFdYYnQmjA

  pyFlies је језик за дефинисање експеримената у области психологије и неуро наука. LSP би омогућио "паметну" допуну кода и навигацију. Инсталирао би се заједно са VS Code екстензијом и омогућио боље корисничко искуство у употреби језика. Имплементација би била базирана на textX-LS i pygls.

Александар Вујасиновић: микросервиси за домен финансија и трговине на берзи

 • Тема издата: фебруар 2021.

Милан Шовић: Минимална језичка инфаструктура за бојење кода, склапање (folding) и Intellisense за језике базиране на textX-u

 • Тема издата: октобар 2018.

  На основу textX граматике, и додатних DSL-ова по потреби, генерисати минимални web базирани едитор са бојењем кода, склапањем и комуникацијом са Language Server Protocol serverom (подршком за IntelliSense). Едитор треба да има минималне зависности тако да се може корисити у различитим контекстима (на web-у, као уграђени, као део десктоп апликација, као тест едитор при развоју граматике и сл.)

Завршене теме

Александар Петаковић: Језик за опис јединичних тестова бесерверских апликација

 • Тема издата: новембар 2021. Одбрањено: јануар 2023.

Радош Аћимовић: Системи за управљање софтверским контејнерима

 • Тема издата: јануар 2021. Одбрањено: октобар 2022.

Алекса Ивковић: Платформа за спецификацију и интерпретацију интерактивне фикције

Истражити постојеће језике и едиторе за опис IF игара. Осмислити и имплементирати језик за моделовање IF игара употребом textX или parglare. Имплементирати интерпретер модела. Као студију случаја имплементирати произвољну игру.

Андреј Јокић: Трансформације AST -> текст (pretty printing)

Ненад Мишић: аутоматско распоређивање елемената дијаграма упоребом Sugiyama алгоритма, LSTM неуронских мрежа и Eclipse Layout Kernel библиотеке

 • Тема издата: април 2021.
 • Обрањено: октобар 2021.

Милица Травица: Визуелизација и навигација над историјом личних промена над пројектом

Драгутин Марјановић: Употреба zio-telemetry за прикупљање и анализу трагова у дистрибуираним системима базираним на микросервисним архитектурама.

Стефан Ристановић: Језик и интерпретер за интеграцију и аутоматизацију REST базираних апликација

Креирати DSL (текстуални и опционо графички) за дефинисање REST базираних процеса и интеграцију аутоматизацију REST сервиса. Имплементацију урадити уз ослонац на textX и VS Code. Пример: Zapier.

Милорад Војновић: DSL за генерисање API тестова за GraphQL упите

Жељко Бал: Језик за опис и аутоматско генерисање CLI и GUI интерфејса

Филип Франк: Језик за подршку екстракцији података из неструктурираних извора података са веба

Даниел Елеро: Сервер и екстензија за VS Code окружење за подршку језицима базираним на textX алату

Даниел Купчо: Подршка визуализацији језика креираних употребом textX библиотеке у оквиру Visual Studio Code едитора

Немања Старчев: Подршка визуализацији структуре и бојењу кода у Visual Studio Code едитору за језике базиране на textX алату