Skip to Content

Смернице за писање дипломских и мастер радова

Припрема текста

 • Користите прописани шаблон са насловном страном. Текст се пише искључиво на ћирилици. За пресловљавање у Либре Офису можете користити OOoTranslit.
 • Поравнање текста је по обе маргине (justified).
 • Страницу са задатком као и странице са кључном документацијском информацијом ћете добити од ментора приликом финализације текста. Ове странице се не смеју преламати у финалном тексту.
 • За припрему рада можете користити Либре Офис (препоручено), Мајкрософт Ворд или Латек(енг. LaTeX). Обавезно инсталирајте подршку са српски језик са провером правописа.
 • Обавезно прочитајте рад у целини бар једном пре слања ментору на читање.
 • Ментору шаљете рад у пдф формату.
 • За мастер рад потребно је написати и рад за Зборник радова ФТН-а. Обим је 4 странице двостубачно. Погледајте пример. Шаблон преузимате са сајта Зборника.

Обавезни делови

Сваки рад садржи:

 • Прописану насловну страну
 • Задатак (добијате од ментора)
 • Садржај
 • Поглавља са главним текстом
 • Литературу
 • Биографију кандидата
 • Кључну документацијску информацију (добијате од ментора)

Дефинисање појмова и преводи

 • При првом увођењу одређеног појма, описати га и евентуално навести назив на енглеском.

  Пример:

  Насупрот језицима опште намене, језици специфични за домен (ЈСД, енг. Domain-Specific Languages) представљају рачунарске језике који нуде повећање експресивности кроз употребу концепата и нотација прилагођених и често ограничених на одређени домен проблема.

 • Користити уобичајени превод уколико постоји или назив у оригиналу у курзиву (енг. italics).

Стил писања

 • Дефинисати стил и доследно га се придржавати (фонт, величине наслова, називи слика и табела и сл.).
 • Знаци интерпункције:

  • Тачке, зарези, двотачке – пишу се уз претходну реч. Следећа реч почиње после размака.
  • Цртица: пише се са размаком са обе стране.
  • Заграде: пише се уз прву односно последњу реч у загради. Отворена заграда почиње после размака у односу на претходну реч. После затворене заграде такође иде размак.
 • Код техничких текстова се обично избегава прво лице једнине и користе пасивни облици где год је то могуће. Нпр. уместо “Jа сам имплементирао” је боље рећи “У раду је приказана имплементација…”.
 • Избегавати квалификације:

  • "Веома је тешко направити…"
  • “Информациони систем је страховито сложен…”
  • "Имплементација је јако компликована…"

Граматика

 • "Бисмо, бисте" – пише се спојено.
 • "Не" – пише се одвојено ако стоји уз глагол, али спојено са остатком речи ако је у оквиру придева или прилога.

  Пример:

  • Придеви и прилози:

   • "недовољно, невидљиво, неразговетно, неизграђен…".
  • Глаголи:

   • "не видим, не могу…".
 • На почетку набрајања ставити двотачку.
 • Не користити енглеску конвенцију за писање наслова. У српском језику само прва реч у наслову почиње великим словом.

Слике и табеле

 • За слике које представљају програмски код из едитора избегавати тамне теме. Светле теме боље изгледају у штампи и троше мање тонера.
 • Слике и табеле морају имати наслов (број и назив) који стоји на истој страни на којој и слика односно табела (тј. не сме дођи до преламања наслова на следећу страну).
 • Давати бројеве у оквиру поглавља, нпр. слике у другом поглављу имају бројеве 2.1, 2.2 итд.
 • Свака слика и табела се морају барем једном споменути у тексту.
 • Табеле и слике (и њихове наслове) центрирати по хоризонтали.

  Пример:

  На слици 11.1 приказана је PyFlies архитектура која прати стандардне компајлерске архитектуре.

./figures/pyflies-arhitektura.png
Слика 11.1: PyFlies архитектура.

Цитирање

 • Цитирајте све коришћене изворе на месту употребе.
 • Не преузимајте садржаје дословно (copy-paste) већ својим речима препричајте прочитано и пробајте да укрстите са више литературних извора.
 • Цитате наводите и у наслову слика које сте преузели. При преузимању слике потребно је да лиценца омогућава употребу у другим радовима.
 • Све што не цитирате, а преузели сте из других извора, сматра се плагијатом.
 • Цитирање се обавља навођењем броја литературног навода у угластим заградама. Цитат је део реченице и стога се наводи пре тачке.

  Примери:

  Данас су најпознатије проширена Бакус-Наурова форма (енг. Extended Backus–Naur form - EBNF)[13] и аугментована Бакус-Наурова форма.

  …дефиниција дата је у RFC 5234 документу[14].

 • Литературни наводи цитирани у тексту треба да буду наведени у секцији "Литература" на крају текста.
 • Сви литературни наводи морају имати аутора, наслов, издавача и годину.
 • Сви онлајн извори обавезно морају да имају наслов, линк до извора и датум приступа. За онлајн изворе није потребно наводити аутора, издавача и годину уколико нису познати.

  Примери:

  [69] A. Aho, J. Ullman, The theory of parsing, translation, and compiling, Vol. 1 of Series in Automatic Computation, Prentice-Hall, 1972.

  [72] EBNF: A notation to describe syntax, Online, https://www.ics.uci.edu/~pattis/misc/ebnf2.pdf, 2013, pristup: 2021-08-01.

 • Радове и књиге можете потражити на Гугл претраживачу за радове: https://scholar.google.com/ Испод сваке референце имате број цитата (већи број обично значи релевантнији рад), радове који га цитирају (помаже за даљу претрагу) и начин цитирања.

Предаја рада

 • За библиотеку је потребан један тврдо коричени примерак.
 • Примерци за комисију - у договору са ментором.
 • После одбране, ментор потписује рад за библиотеку. Потребан је и потпис шефа студијског програма. Потписан рад кандидат односи у библиотеку ФТН-а као и PDF верзијy рада на USB диску.

Очекивани обим рада

 • Дипломски: 40+ страна Б5 или 30+ страна А4. Фонт 12.
 • Мастер: 60+ Б5 или 50+ А4. Фонт 12.